egzamin ósmoklasisty
Adobe Stock
Aktualności

Egzamin ósmoklasisty 2022: kiedy, jak wygląda, ile trwa? Aktualne informacje i wymagania na teście

Kiedy odbywa się egzamin ósmoklasisty w 2022 roku? Jakie (okrojone) wymagania obowiązują uczniów w tym roku? Sprawdź, ile trwa egzamin ósmoklasisty, kiedy należy spodziewać się wyników i jakie zmiany wprowadzono na teście w związku z pandemią, która utrudniała uczniom normalną naukę również w tym roku szkolnym.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 24–26 maja 2022.

 • 24 maja odbędzie egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja – z matematyki,
 • 26 maja – z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie podejdą do egzaminów w maju, będą mogli przystąpić do nich w terminie dodatkowym: 13–15 czerwca 2022 r.

Wyniki testu ósmoklasisty przeprowadzonego w obu terminach uczniowie poznają w tym samym czasie – 1 lipca 2022 r. Zaświadczenia o wynikach wydawane będą 8 lipca 2022 r.

Spis treści:

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Informacje o egzaminie ósmoklasisty – wymagania

Zadania egzaminacyjne na teście ósmoklasisty będą tak skonstruowane, aby sprawdzały wiadomości i umiejętności, które określono w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. W normalnych warunkach (poza pandemią) nie obowiązują wymagania egzaminacyjne, tylko podstawa programowa kształcenia ogólnego. 

Aby zorientować się, czego będą dotyczyły zadania egzaminacyjne, warto zapoznać się z informatorami na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które zostały opublikowane w grudniu 2020 roku.

Z egzaminu ósmoklasisty zwolnieni są uczniowie, którzy są​: finalistami lub laureatami olimpiady przedmiotowej bądź laureatami konkursu przedmiotowego (o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim), pod warunkiem, że jest to przedmiot objęty egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie z egzaminu oznacza, że uczeń uzyska z danego przedmiotu najwyższą ocenę.

Przedmioty na teście ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się z trzech przedmiotów: 

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • wybranego języka obcego nowożytnego do wyboru (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego; uczeń musi uczyć się wybranego języka w szkole).

Zrezygnowano z przedmiotu dodatkowego, który na egzamin ósmoklasisty pojawi się dopiero w 2024 roku.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Na teście z języka polskiego obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego można uzyskać maksymalnie 45 punktów:

 • część 1, czytanie ze zrozumieniem – argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt.,
 • część 2, wypracowanie – 20 punktów.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Za rozwiązanie zadań z matematyki można uzyskać maksymalnie 25 punktów:

 • zadania zamknięte – 15 punktów,
 • zadania otwarte (będą 4 takie zadania) – 10 punktów.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 55 punktów:

 • zadania zamknięte – 34 punkty
 • zadania otwarte – 21 punktów. 

Ile punktów można można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty?

Łączna liczba punktów, które może uzyskać ósmoklasista na egzaminie to 100.

Wyniki przedstawione w procentach, mnożymy:

 • przez 0,35 w przypadku jęz. polskiego i matematyki,
 • przez 0,3 w przypadku języka obcego.

Po zsumowaniu otrzymanych liczb otrzymamy liczbę punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty.

W rekrutacji do liceum, prócz punktów za egzamin ósmoklasisty, brane są również pod uwagę punkty za oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia ucznia. Maksymalna liczba punktów za świadectwo i osiągnięcia to również 100 punktów.

Ograniczone wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. Z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną. Na egzaminie z matematyki nie będzie zadań związanych z dowodami geometrycznymi, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii (brył) będą niższe niż zazwyczaj, co oznacza łatwiejsze zadania z tego zakresu.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w ciągu trzech kolejnych dni: pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z języka nowożytnego. 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest różny:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa najdłużej, bo 120 minut,
 • z matematyki – 100 minut,
 • z języka obcego – 90 minut.

Gdy dodamy czas trwania trzech egzaminów z trzech kolejnych dni, wychodzi 210 minut.

Uwaga: egzamin ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

 • z języka polskiego – do 180 minut,
 • z matematyki – do 150 minut,
 • z języka obcego – do 135 minut.

Dotyczy to uczniów, którzy posiadają jedno z wymienionych niżej wskazań:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza: w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych,
 • opinię poradni psychologiczno-psychologicznej wydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią z zaburzeniami komunikacji językowej. (Uwaga: nie wszyscy uczniowie z wymienionymi trudnościami mogą liczyć na wydłużenie trwania egzaminu – w opinii musi być napisane konkretnie, że uczeń ma stwierdzone wolne tempo pracy),
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi),
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej).

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty w 2022 roku?

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty będzie wyglądał inaczej. Sprawdź jakie zmiany wprowadzono w związku z pandemią, co uczeń może wziąć ze sobą na egzamin i na czym polegać będą sprawdziany egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. 

Lista zmian wprowadzonych w egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku:

 • liczba zadań jest podobna do tej z roku 2020 (mniejsza niż w 2019 roku),
 • zaplanowano mniej zadań otwartych,
 • na egzaminie z języka polskiego uczeń dostaje dwa tematy do wyboru i na jeden z nich musi napisać opowiadanie lub rozprawkę. W swojej pracy może odnieść się do dowolnie wybranej lektury obowiązkowej, która spełni warunki tematu,
 • na egzaminie z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej jest poziom A2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Na egzaminie tradycyjnie obowiązują stroje galowe.

Co uczeń może zabrać ze sobą na egzamin?

Na egzamin uczeń może przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę. ‎Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Kto sprawdza egzamin ósmoklasisty?

Zastanawiasz się czy testy uczniów są sprawdzane przez nauczycieli, którzy uczą w ich szkole? Nie. Obowiązuje zasada, że egzaminatorzy sprawdzają prace uczniów z innych szkół niż te, w których pracują. Nie ma więc możliwości, by nauczyciel sprawdzający test rozpoznał charakter pisma swego ulubionego ucznia lub tego, który szczególnie zaszedł mu za skórę.

Czy każdy nauczyciel może sprawdzać egzaminy ósmoklasistów? Też nie. Testy sprawdzać mogą wyłącznie specjalnie przeszkoleni egzaminatorzy, których powołuje w tym celu dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz także:

Egzamin ósmoklasisty 2022 – terminy
Krakenimages.com/Adobe Stock
Edukacja
Egzamin ósmoklasisty 2022 – terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów
Egzamin ósmoklasisty 2022 – kiedy odbędą się egzaminy dla ósmoklasistów w 2022? Podajemy listę przedmiotów egzaminacyjnych wraz z terminami podstawowymi i dodatkowymi oraz datą ogłoszenia wyników.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się po zakończeniu nauki w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Daty egzaminu ósmoklasisty ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i odbywa się to zwykle latem roku poprzedzającego rok egzaminacyjny. Terminy na rok 2022 znane były od 20 sierpnia 2021 roku. Spis treści: Egzamin ósmoklasisty – jakie przedmioty obejmuje Egzamin ósmoklasisty – terminy Czas trwania egzaminu ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty – jakie przedmioty obejmuje? Egzamin kończący naukę w szkole podstawowej jest egzaminem obowiązkowym, pisemnym i obejmuje w roku 2022 trzy przedmioty . Są to: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Do wyboru są następujące języki obce: angielski, francuski, hiszpańskiego, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Uwaga! Uczeń może wybrać tylko ten język obcy, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W roku 2024 egzamin ósmoklasisty obejmie cztery przedmioty – dodatkowo do wyboru będzie: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Egzamin ósmoklasisty – terminy Większość uczniów przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym. Ci, którzy z powodów losowych lub choroby nie będą mogli napisać egzaminów z jednego lub wszystkich przedmiotów w terminach majowych, przystąpią do nich w terminie dodatkowym, w czerwcu. Egzamin ósmoklasisty 2022 – termin główny: 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty 2022 – termin dodatkowy: 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie...

egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/Syda Productions
Edukacja
Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?
I uczniowie, i rodzice pytają, czy egzamin ósmoklasisty jest tak trudny, jak się o nim mówi? To nieprawda – egzamin ósmoklasisty jest prostszy niż kilka lat temu, a do tego nie można go nie zdać. Wyjaśniamy, jakie są wymagania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, i ile procent punktów trzeba zdobyć na egzaminie ósmoklasisty.

Podpowiadamy, jak trudny jest egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak ważny egzamin w życiu ucznia, nic dziwnego, że dziecko przeżywa stres. Ale spokojnie – egzamin ósmoklasisty składa się z dość prostych pytań i zadań, które sprawdzają podstawową wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. Co więcej, nie można go nie zdać. Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Uczniowie chcą wiedzieć, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wymagania zostały znacznie zmniejszone, a materiał okrojony, odpowiedź może brzmieć – nie, egzamin ósmoklasisty nie jest trudny. Warunek, aby go zdać to: udział w lekcjach, przeczytanie lektur i podstawowa wiedza wyniesiona z zajęć. Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych , a nie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Takie same zasady obowiązywały podczas egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku. Oznacza to, że nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien bazować na konkretnych wymaganiach egzaminacyjnych . Od grudnia 2020 roku obowiązują wymagania egzaminacyjne ustalone ze względu na pandemię. To wymagania mniejsze niż wcześniej. Co się zmieniło?  Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego skreślono utwór „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. Z egzaminu z matematyki usunięto zadania związane z dowodami geometrycznymi, obniżono też wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii. Z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną. Aż do 2024 roku ósmoklasiści nie zdają również egzaminu z dodatkowego przedmiotu. To wszystko sprawia, że egzamin ósmoklasisty stał się znacznie łatwiejszy. Ile trzeba mieć procent punktów, żeby zdać egzamin...

kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty
Adobe Stock/autor: smolaw11
Aktualności
Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022? Gdzie można je sprawdzić?
Wyniki egzaminu ósmoklasisty są bardzo ważne – to od nich zależy, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły. Dowiedz się, kiedy i o której godzinie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną oficjalnie ogłoszone, a także jak to sprawdzić.

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku odbędzie się w dniach 24-26 maja. Uczniowie jednak już teraz zastanawiają się, kiedy zostaną podane oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Czy będą musieli na nie długo czekać? Wyjaśniamy, jak i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty. Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022? Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca 2022 roku . Do 7 lipca wyniki te zostaną przekazane szkołom. 8 lipca szkoły wydadzą uczniom zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty, które będzie trzeba dołączyć podczas procesu rekrutacji do szkoły średniej. Warto sprawdzić, jak obliczyć punkty potrzebne do liceum . Wiele osób zastanawia się też, o której godzinie są podawane wyniki egzaminu ósmoklasisty. Nie są jeszcze znane dokładne godziny opublikowania wyników, jednak prawdopodobnie zadzieje się to o godzinie 10:00, tak jak w ubiegłym roku. Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Można to zrobić przez internet – w systemie ZIU ( wyniki.edu.pl/login ). Uczniowie mogą zalogować się do systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości poznania swoich wyników drogą elektroniczną – może to zrobić kilka dni później, odbierając odpowiednie zaświadczenie ze swojej szkoły. Zobacz także :  Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum? Lektury obowiązkowe i uzupełniające na egzamin ósmoklasisty 2022 [LISTA] Jak napisać podanie – do szkoły lub innej instytucji [WZÓR]

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj