Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
egzamin ósmoklasisty
Adobe Stock
Edukacja

Egzamin ósmoklasisty 2023: wymagania, punkty, wyniki

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2023 roku? Wyjaśniamy, jakie wymagania obowiązują uczniów w tym roku szkolnym na egzaminie z matematyki, języka polskiego i języka obcego. Sprawdź, ile trwa egzamin ósmoklasisty i kiedy zostaną ogłoszone wyniki.

Egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się w maju. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła również termin dodatkowy dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do testu w terminie podstawowym. Uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz z wybranego języka obcego.

Wyniki testu ósmoklasisty przeprowadzonego w obu terminach uczniowie poznają w tym samym czasie – 3 lipca 2023.

Spis treści:

Czy można jeść truskawki w ciąży? Tak, ale nie zawsze! (czy mogą wywołać uczulenie u dziecka?)

Egzamin ósmoklasisty 2023: terminy

Zgodnie z harmonogramem CKE egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się:

 • 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 – język polski
 • 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 9:00 – matematyka
 • 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty to:

 • 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 –  język polski
 • 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 –  matematyka
 • 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów zostaną ogłoszone 3 lipca.

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2023 i 2024 (ale też egzamin maturalny) zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Wymagania będą obniżone w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Dopiero od 2025 roku egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Aby zorientować się, czego będą dotyczyły zadania egzaminacyjne, warto zapoznać się z informatorami na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wiadomo już jednak, że wymagania będą tożsame z tymi, które obowiązywały uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.

Z egzaminu ósmoklasisty zwolnieni będą uczniowie, którzy są​: finalistami lub laureatami olimpiady przedmiotowej bądź laureatami konkursu przedmiotowego (o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim), pod warunkiem że jest to przedmiot objęty egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie z egzaminu oznacza, że uczeń uzyska z danego przedmiotu najwyższą ocenę.

Przedmioty na teście ósmoklasisty

Ostatecznie odstąpiono od wprowadzenia na egzaminie czwartego przedmiotu (do wyboru). Przepis ten obowiązuje bezterminowo. Egzamin ósmoklasisty 2023 będzie przeprowadzany z trzech przedmiotów: 

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • wybranego języka obcego nowożytnego do wyboru (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego; uczeń musi uczyć się wybranego języka w szkole).

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Na egzaminie ósmoklasisty 2023 będą obowiązywały ograniczone wymagania, w tym skrócona lista lektur obowiązkowych.

Do oceny liczy się:

 • część 1, czytanie ze zrozumieniem – argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną,
 • część 2, wypracowanie.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Egzaminy ósmoklasisty 2023 z matematyki ma być oparty na tych samych wymaganiach co w poprzednim roku. Wcześniej na arkuszach egzaminacyjnych można było znaleźć takie zadania jak:

 • Czy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie.
 • W trójkącie ABC narysowano dwie wysokości: CD i AE, jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy 138°. Jaką miarę ma kąt α zaznaczony na rysunku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
 • Do liczby (− √10) dodajemy 5. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka obcego zostanie przeprowadzony na podstawie obniżonych wymagań w stosunku do podstawy programowej. Test będzie sprawdzał:

 • znajomość środków językowych,
 • rozumienie wypowiedzi,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • reagowanie na wypowiedzi,
 • przetwarzanie wypowiedzi.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty 2023 można uzyskać łącznie 100 punktów.

Wyniki przedstawione w procentach mnoży się:

 • przez 0,35 w przypadku języka polskiego i matematyki,
 • przez 0,3 w przypadku języka obcego.

Po zsumowaniu otrzymanych liczb otrzymuje się liczbę punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty.

Nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty, ale jego wynik liczy się podczas rekrutacji do szkoły średniej. W rekrutacji do liceum, prócz punktów za egzamin ósmoklasisty, brane są również pod uwagę punkty za oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia ucznia. Maksymalna liczba punktów za świadectwo i osiągnięcia to również 100 punktów.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w ciągu trzech kolejnych dni: pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z języka nowożytnego. 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest różny:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 120 minut,
 • z matematyki – 100 minut,
 • z języka obcego – 90 minut.

Uwaga: egzamin ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

 • z języka polskiego – do 180 minut,
 • z matematyki – do 150 minut,
 • z języka obcego – do 135 minut.

Dotyczy to uczniów, którzy posiadają jedno z wymienionych niżej wskazań:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza: w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych,
 • opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej wydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią z zaburzeniami komunikacji językowej. (Uwaga: nie wszyscy uczniowie z wymienionymi trudnościami mogą liczyć na wydłużenie trwania egzaminu – w opinii musi być napisane konkretnie, że uczeń ma stwierdzone wolne tempo pracy),
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi),
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej).

Co uczeń może zabrać ze sobą na egzamin ósmoklasisty?

Na egzamin uczeń może przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę. ‎Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Warto dokładnie wiedzieć, co można zabrać na egzamin ósmoklasisty.

Kto sprawdza egzamin ósmoklasisty?

Zastanawiasz się, czy testy uczniów są sprawdzane przez nauczycieli, którzy uczą w szkole, do której chodzi uczeń zdający egzamin? Nie. Obowiązuje zasada, że egzaminatorzy sprawdzają prace uczniów z innych szkół. Nie ma więc możliwości, by nauczyciel sprawdzający test rozpoznał charakter pisma swego ulubionego ucznia lub tego, który szczególnie zalazł mu za skórę.

Czy każdy nauczyciel może sprawdzać egzaminy ósmoklasistów? Też nie jest to możliwe. Testy sprawdzać mogą wyłącznie specjalnie przeszkoleni egzaminatorzy, których powołuje w tym celu dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz też:

egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/Syda Productions
Edukacja
Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?
I uczniowie, i rodzice pytają, czy egzamin ósmoklasisty jest tak trudny, jak się o nim mówi? To nieprawda – egzamin ósmoklasisty jest prostszy niż kilka lat temu, a do tego nie można go nie zdać. Wyjaśniamy, jakie są wymagania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, i ile procent punktów trzeba zdobyć na egzaminie ósmoklasisty.

Podpowiadamy, jak trudny jest egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak ważny egzamin w życiu ucznia, nic dziwnego, że dziecko przeżywa stres. Ale spokojnie – egzamin ósmoklasisty składa się z dość prostych pytań i zadań, które sprawdzają podstawową wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. Co więcej, nie można go nie zdać. Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Uczniowie chcą wiedzieć, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wymagania zostały znacznie zmniejszone, a materiał okrojony, odpowiedź może brzmieć – nie, egzamin ósmoklasisty nie jest trudny. Warunek, aby go zdać, to... przystąpienie do niego. Liczy się też oczywiście udział w lekcjach, przeczytanie lektur i podstawowa wiedza wyniesiona z zajęć. Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Takie same zasady obowiązywały podczas egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku. Oznacza to, że nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien bazować na konkretnych wymaganiach egzaminacyjnych . Od grudnia 2020 roku obowiązują wymagania egzaminacyjne ustalone ze względu na pandemię. To wymagania mniejsze niż wcześniej. Co się zmieniło?  Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego skreślono utwór „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. W 2023 roku trzeba będzie jednak znać lektury obowiązkowe z klas 4-8, a nie tylko z klas 7-8, jak w poprzednich latach. Z egzaminu z matematyki usunięto zadania związane z dowodami geometrycznymi, obniżono też wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii. Z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną. Aż do 2024 roku ósmoklasiści nie zdają...

Zeszyty do liceum: ile i jakie wybrać?
Adobe Stock
Edukacja
Zeszyty do liceum: jakie i ile kupić? Czy jeden zeszyt do szkoły średniej to dobry pomysł?
Wybór zeszytów do liceum może przysporzyć wielu kłopotów. Kompletując wyprawkę do szkoły średniej, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko wygląd okładki (chociaż dla nastolatków jest to z pewnością kluczowe kryterium), ale także format zeszytu, grubość okładki i liczbę stron. Sprawdź, jakie zeszyty do liceum sprawdzą się najlepiej, i ile zeszytów należy kupić.

Rozpoczęcie nauki w szkole średniej to nowy etap w edukacji każdej młodej osoby. Nowe środowisko, nowi nauczyciele, a co się z tym wiąże – nowe zasady. To wszystko może sprawić, że pojawiają się liczne wątpliwości związane z nową szkołą. Jednym z takich zagadnień są zeszyty do liceum: jakie wybrać i czym się kierować, kompletując wyprawkę do liceum ? Spis treści: Jakie zeszyty kupić do szkoły średniej? Jakie zeszyty są potrzebne do liceum? Ile zeszytów potrzeba do liceum? Gdzie kupić zeszyty do liceum? Jakie zeszyty kupić do szkoły średniej?  W sklepach jest dostępny szeroki wybór zeszytów do liceum czy szkoły podstawowej. Jednak wybierając odpowiednie zeszyty do szkoły średniej, nie powinno się kierować jedynie wyglądem okładki. Warto zastanowić się nie tylko nad liczbą stron, ale także nad wagą zeszytu . Zeszyty w twardej okładce wydają się kuszącą opcją: są trwalsze, estetycznie wykonane i mniej podatne na zniszczenia. Mają jednak duży minus: są ciężkie. Pamiętaj, że młody człowiek będzie przez cały dzień nosił plecak, w którym, poza kilkoma zeszytami, będą jeszcze: książki, piórnik, bidon z wodą, śniadanie i strój na WF, a to wszystko sprawia, że… przez większość dnia jego lub jej kręgosłup będzie mocno obciążony. Jeśli nastolatek lub nastolatka ma w zwyczaju nosić plecak na jednym ramieniu, to… może warto wybrać zdecydowanie lżejsze zeszyty w miękkiej okładce? Jakie zeszyty są potrzebne do liceum? Jeśli szkoła nie podaje informacji, jakie zeszyty są wymagane do liceum, to najczęściej wybór zeszytów jest po stronie ucznia lub uczennicy. Może się jednak tak zdarzyć, że nauczyciel dopiero na pierwszej lekcji poinformuje uczniów, jakie zeszyty będą wymagane na jego lub jej zajęciach – wtedy nie pozostaje nic innego, jak...

Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Adobe Stock
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Rekrutacja do szkół średnich składa się z kilka etapów. Aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, warto dokładnie poznać zasady rekrutacji obowiązujące w 2023 roku oraz związane z nią terminy. Podajemy kalendarz rekrutacji i wyjaśniamy, kiedy składać dokumenty do liceum.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Uczniowie klas ósmych mogą ubiegać się o miejsce w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub w 3-letniej szkole branżowej I stopnia. Poniżej dokładny kalendarz rekrutacji wraz z ważnymi terminami, w których trzeba składać dokumenty do szkoły średniej. Kalendarz rekrutacji do szkół średnich 2023: Zasady rekrutacji do szkół średnich Kiedy składa się papiery do liceum? Zasady rekrutacji do szkół średnich Rekrutacja do szkół średnich jest przeprowadzana we wszystkich województwach na takich samych zasadach. Jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych składają wnioski o przyjęcie do wybranych szkół . Mogą złożyć takie wnioski do kilku placówek (zazwyczaj do trzech, chyba że organ prowadzący szkoły dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech wybranych szkół). Po egzaminie ósmoklasisty następuje liczenie punktów kwalifikujących kandydatów do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych. Po ogłoszeniu wyników uczniowie mają obowiązek uzupełnić wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli uczeń znalazł się na liście kandydatów przyjętych do więcej niż jednej szkoły, powinien donieść tzw. deklarację woli przyjęcia do szkoły , w której chce się uczyć. Następnie szkoły ponadpodstawowe publikują ostateczne listy przyjętych uczniów. Tam, gdzie zostały wolne miejsca, trwa rekrutacja uzupełniająca. Uwaga: szkoły, w których przeprowadzane są dodatkowe testy (językowe, umiejętności, sprawności fizycznej) ustalają indywidualnie zasady i terminy rekrutacji. Kiedy składa się papiery do liceum? Terminy rekrutacji do szkół średnich określa...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz