GRY

Alimenty bez rozwodu, czyli jak uzyskać środki do życia od małżonka

Czy wiedziałaś, że kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje prawa i obowiązki małżonków?
rozwód rodziców
fot. Fotolia
Prawo jasno mówi, że małżonkowie winni są sobie wspólne pożycie, wierność, współdziałanie i pomoc wzajemną. Tyczy się to także pomocy materialnej. W praktyce oznacza on wymóg współfinansowania wspólnego gospodarstwa domowego i partycypowania w kosztach utrzymania wspólnych dzieci. Nie tylko jednak o finanse chodzi! Mąż i żona zobligowani są również do wykonywania czynności życia codziennego we wspólnym domu oraz do sprawowania pieczy nad dziećmi i ponoszenia trudów ich wychowania wspólnie. Jeśli któraś ze stron z tego się nie wywiązuje, narusza kodeksowe zobowiązania, które włożył na siebie wchodząc w związek małżeński. Choć w trakcie trwania małżeństwa nie można uzyskać alimentów, to możliwe jest sądowe nakazanie przekazywania części jego dochodów drugiemu małżonkowi.

Co można uzyskać w sądzie?

Jeśli jeden z małżonków uchyla się od swoich obowiązków, druga strona może ubiegać się o świadczenia przed sądem. Postępowanie jest prostsze niż w przypadku procesu o alimenty. Strona, która ubiega się o takie świadczenie, powinna jako dowody w sprawie załączyć do pozwu m.in. rachunki i inne potwierdzenia ponoszonych na utrzymanie rodziny kosztów. Sąd może zasadzić obowiązek comiesięcznej wypłaty na rzecz małżonka pozywającego.
Redakcja poleca: Dzieci też borykają się z depresją - film
Kiedy dziecko dojrzewa, pogorszenia nastroju wydają się normalne. Może być smutne z powodu słabszej oceny w szkole lub przeżywać pierwszy zawód miłosny. Jednak gdy stan zniechęcenia utrzymuje się dłużej lub się nasila, warto udać się do specjalisty, bo to może być depresja.

Alimenty a separacja

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku, gdy para nie mieszka razem. Tu także obowiązuje art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Zgodnie z art. 28 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy: „jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”.

Sytuacja wygląda nieco inaczej jeśli doszło do wydania wyroku separacyjnego. Sąd orzekając taki wyrok ma obowiązek rozstrzygnąć, w jakiej wysokości małżonek będzie partycypował w „kosztach utrzymania i wychowania dziecka”.

Zobacz także: Alimenty dostępne od ręki? Szykują się duże zmiany dla rozwodników

Alimenty na rzecz małżonka

W przypadku ubiegania się o świadczenia finansowe nie ma znaczenia to, że małżeństwo jest bezdzietne. W świetle prawa także bezdzietni małżonkowie tworzą rodzinę, której materialne potrzeby muszą być zaspokojone. Celem, który startuje art. 27 K.r.o. jest zapewnienie środków finansowych, które umożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych jej członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej.

W wypadku gdy zapadnie wyrok orzekający separację z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi małżonek może wystąpić do sądu z żądaniem zasądzenia alimentów od małżonka winnego na jego rzecz. Poszkodowany małżonek może wykazać w takiej sytuacji, że separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej. W takim wypadku sąd może orzec, że małżonek uznany za winnego rozpadu małżeństwa ma obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych finansowych potrzeb małżonka niewinnego.

Zobacz także:
Doładuj
Przeładuj