Alimenty bez rozwodu
fot. Adobe Stock

Alimenty bez rozwodu, czyli jak uzyskać środki do życia od małżonka

Alimenty bez rozwodu nie są możliwe do uzyskania, ale można sądownie wyegzekwować od współmałżonka środki na utrzymanie. Nie ma znaczenia, czy małżeństwo jest dzietne, czy też nie.
Dominika Bielas
Alimenty bez rozwodu
fot. Adobe Stock
W trakcie trwania małżeństwa nie można uzyskać alimentów, ale możliwe jest sądowe nakazanie przekazywania części dochodów jednego małżonka drugiemu. Potocznie mówimy wówczas o alimentach bez rozwodu. Podpowiadamy, kiedy i w jaki sposób można ubiegać się o zasądzenie środków pieniężnych od współmałżonka. 

Spis treści:

Kiedy można uzyskać alimenty bez rozwodu?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy narzuca na małżonków pewne obowiązki. Są to:
  • wspólne pożycie,
  • obowiązek wzajemnej pomocy,
  • obowiązek zachowania wierności,
  • współdziałanie dla dobra rodziny.

Art. 27 k. r. i o. stanowi: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Jeśli jeden z małżonków uchyla się od swoich obowiązków, druga strona może ubiegać się o świadczenia przed sądem. Postępowanie mające na celu uzyskanie sądowego nakazu otrzymywania części dochodu współmałżonka jest prostsze niż w przypadku procesu o alimenty.
Redakcja poleca: Przyspieszenie porodu: jak naturalnie przyspieszyć poród?
Żeby naturalnie przyspieszyć poród, należy zrobić to w sposób bezpieczny zarówno dla ciężarnej, jak i dziecka. Wśród sprawdzonych metod na przyspieszenie porodu po terminie są m.in. spacer, masaż brodawek i piersi czy stosunek seksualny.

Pozew o alimenty bez rozwodu

Pozew o przyznanie świadczenia na zaspokajanie potrzeb rodzinnych składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozywającej. Jest on zwolniony z opłaty sądowej. Strona, która ubiega się o takie świadczenie, powinna jako dowody w sprawie załączyć do pozwu m.in. rachunki i inne potwierdzenia ponoszonych na utrzymanie rodziny kosztów.

Sąd może nakazać jednemu z małżonków przekazywanie comiesięcznej wypłaty na rzecz małżonka pozywającego, jak również ustalić, że część dochodów małżonka będzie przesyłana na konto pozywającego bezpośrednio od pracodawcy (zgodnie z art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”).

Wysokość alimentów bez rozwodu

Zasądzona kwota świadczenia na utrzymanie rodziny zależna jest o sytuacji finansowej danego małżeństwa. Panuje tu jednak zasada, że małżonkowie muszą mieć możliwość życia na podobnym poziomie. Nie może być tak, że osoba, która zarabia więcej lub jest jedyną pracującą osobą w rodzinie, żyje na wyższej stopie niż współmałżonek. Przyznanie alimentów bez rozwodu możliwe jest zarówno wówczas, gdy w rodzinie są dzieci, jak też w przypadku gdy małżeństwo jest bezdzietne. W świetle prawa także bezdzietni małżonkowie tworzą rodzinę, której materialne potrzeby muszą być zaspokojone.

Alimenty bez rozwodu w przypadku separacji

Gdy para nie mieszka razem, ale nie mają zasądzonej separacji, również możliwe jest uzyskanie środków zwanych alimentami bez rozwodu, zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli doszło do wydania wyroku separacyjnego. Sąd orzekając taki wyrok, ma obowiązek rozstrzygnąć, w jakiej wysokości małżonek będzie partycypował w „kosztach utrzymania i wychowania dziecka”. 

W wypadku gdy zapadnie wyrok orzekający separację z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi małżonek może wystąpić do sądu z żądaniem zasądzenia alimentów od małżonka winnego na jego rzecz. Poszkodowany małżonek może wykazać w takiej sytuacji, że separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej. W takim wypadku sąd może orzec, że małżonek uznany za winnego rozpadu małżeństwa ma obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych finansowych potrzeb małżonka niewinnego.

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy