Regulamin konkursu „Jak dwie krople wody”

Reklama

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Jak dwie krople wody” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej babyonline.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego babyonline.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 16.03.2017 na stronie internetowej babyonline.pl oraz na forum babyonline.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 16.03.2017 r. do 30.03.2017 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3. Rozwiązanie Konkursu, w tym lista laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej babyonline.pl oraz na forum w wątku konkursowym w terminie nie później niż do dnia 6.04.2017

3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:
1. dodać do galerii konkursowej na forum zdjęcie obrazujące główne hasło konkursu, musi być związane w jakiś sposób z podobieństwem między dziećmi a rodzicami
2. mieć konto w systemie babyonline.pl z podanym aktualnym adresem na terenie Polski*, pod który wyślemy nagrodę. Osoby, które nie będą miały wpisanego adresu nie będą brane pod uwagę w wysyłce. Ważne! Adres będzie widoczny tylko dla użytkownika i osoby koordynującej przesyłkę produktów. (Uwaga! Zgłoszenia mailowe nie będą brane pod uwagę).
3. Najciekawsze zdjęcia – zdaniem Komisji Konkursowej - dodane w wątku konkursowym w danym okresie czasu (liczonym od pierwszego dnia konkursu do ostatniego dnia konkursu) zostaną nagrodzone.
*Osoby, które mają konto w systemie ja.w.polki.pl proszone są o zweryfikowanie danych przed zgłoszeniem się do konkursu. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.
3.2. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać kilka zgłoszeń (zdjęć) do Konkursu, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.
3.3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
3.5. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 4 najlepsze odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.
3.6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

4. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE
4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie …, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1. zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.
4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.2 powyżej oraz:
1. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
2. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
3. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
4.4. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na Organizatora, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.3 powyżej. Z chwilą zawarcia ww. umowy licencja na rzecz Organizatora / Przyrzekającego nagrody, o której mowa w pkt 4.3, wygasa.
4.5. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.
4.6. Laureat niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego / jej wizerunek / wizerunek osób i niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego/jej wizerunku / dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w Odpowiedzi na jego rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych, poprzez:
1. rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;
2. rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com;
3. rozpowszechnianie wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym w wydaniach na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;
4. wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
4.7. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzała dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

Zobacz także

5. NAGRODY
5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są 4 nagrody – zestaw lekarski lub ogrodnia i 3 gry Granna: Muffinki, Tańcowała igła z nitką oraz Kot w worku
5.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu e-mailem na adres email podany w formularzu rejestracyjnym do Konkursu lub za pomocą informacji w wątku na forum oraz artykule konkursowym na babyonline.pl.
5.3. W przypadku, jeżeli laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt 5.2 powyżej oraz nie prześle do Organizatora podpisanych egzemplarzy umowy, o czym mowa w pkt 5.3 powyżej, Organizator prześle laureatowi wiadomość e-mail wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
5.4. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
5.5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej i podania informacji, o których mowa w pkt 5.8 poniżej.
5.6. Organizator obliczy należną kwotę podatku i kwoty na poczet podatku
5.7. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 5.2 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.
5.8. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.9. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

Reklama

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: konkursy@babyonline.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Jak dwie krople wody”.
6.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Reklama
Reklama
Reklama