1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego "Twoja pocztówka z wakacji" (dalej zwanego "Konkursem") jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej redakcji Babyonline.pl na stronie konkursowej.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:

Reklama

1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej "Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Babyonline.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 1 lipca 2015 r. na stronie internetowej Babyonline.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 1 do 31 lipca 2015 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3 Rozwiązanie Konkursu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej Babyonline.pl w terminie nie później niż do dnia 7 sierpnia 2015 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Konkurs będzie polegać na zamieszczeniu na forum Babyonline.pl zdjęcia (do 2 MB), które nawiązuje do tematu konkursu "Twoja pocztówka z wakacji". Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą trzy redaktorki portalu babyonline.pl
3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

  • mieć konto w systemie ja.w.polki.pl z podanym aktualnym adresem na terenie Polski*, pod który wyślemy nagrodę. Osoby, które nie będą miały wpisanego adresu nie będą brane pod uwagę w wysyłce. Ważne! Adres będzie widoczny tylko dla użytkownika i osoby koordynującej przesyłkę produktów.
  • zamieścić zdjęcie w specjalnie założonej przez redakcję galerii konkursowej.

(Uwaga! Zgłoszenia mailowe nie będą brane pod uwagę).
3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.
3.4. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych zdjęć Komisja wybierze 97 najlepszych. Przy wyborze najlepszych zdjęć Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora zdjęcia. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.5. Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy, których zdjęcia zostaną uznane przez Komisję za najlepsze zgodnie z pkt 3.4 powyżej, zwani dalej "Laureatami". Nagrody zostaną przyznana po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Wybór nagród należy do jury konkursu.
3.6. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (I) jest jedynym autorem zdjęcia zgłoszonego przez niego do Konkursu; (II) Zdjęcie nie narusza praw osób trzecich; (III) w przypadku, jeżeli zdjęcie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.8 poniżej; (IV) Zdjęcie nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.7. W przypadku, jeżeli Zdjęcie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie Zdjęcia, zwanego dalej "Utworem", bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

Zobacz także
  1. zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora i produktów Organizatora, we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1 do 5;
  5. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wskazanych w pkt. 1 do 4 polach eksploatacji.

3.8. W przypadku, jeżeli Zdjęcie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Zdjęcia: prawa do nieoznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora; prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności (jeśli ma zastosowanie).
3.9. Uczestnik niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego/jej wizerunek oraz wizerunek jej/jego dziecka i niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora tych wizerunków poprzez:

  1. rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com;
  2. rozpowszechnianie wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym w wydaniach na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft.

3.10. Zdjęcia konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.11. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2015 r.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na skrzynkę forumową Laureata najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora, na adres podany przez Organizatora w wiadomości do Laureata, zawierającej wyżej wymienione dane. Laureat powinien odesłać wiadomość zwrotną z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
4.3. W przypadku nie przekazania przez Laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator przyzna nagrodę kolejnemu Laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
4.4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
4.5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, Laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej i podania informacji, o których mowa w pkt 4.6 poniżej. Uiszczenie przez Laureata kwoty na poczet podatku jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
4.6. Organizator obliczy należną kwotę podatku i wskaże Laureatowi numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w pkt 4.5 powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu kwoty na poczet podatku.
4.7. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata zgodnie z pkt 4.2 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.
4.8. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.9. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

Reklama

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: ..., lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: "Reklamacja – Konkurs "Twoja pocztówka z wakacji".
5.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Reklama
Reklama
Reklama