Zmiany w dodatkach do zasiłku rodzinnego: o co możesz się ubiegać w 2018 i 2019 roku

Od listopada 2018 wzrastają kwoty niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego. Jeśli masz prawo do tego świadczenia, zobacz, ile wynoszą i o jakie wsparcie możesz się ubiegać.
Karolina Stępniewska
Dodatki do zasiłku rodzinnego
fot. Fotolia
Dodatki do zasiłku rodzinnego to dodatkowa pomoc finansowa dla rodziców, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Są to świadczenia rodzinne gwarantowane przez państwo i stanowią pomoc finansową dla rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674,00 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie jest wyższy niż 764,00 zł. Jeśli twój dochód jest wyższy (lecz nie o więcej niż suma kwot zasiłku rodzinnego i dodatków), możesz otrzymać różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Zobacz, jakie dodatki do zasiłku rodzinnego możesz otrzymać.

Jakie dodatki do zasiłku rodzinnego?

Jeśli przyznano ci prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego, możesz też ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku:
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł (nie więcej niż 386 zł)
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 lub 110 zł
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69 zł lub 113 zł
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł
Redakcja poleca: Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]
Pracujesz na umowie o dzieło, jesteś studentką, albo osobą bezrobotną? - zobacz jak otrzymać zasiłek na dziecko. Dowiedz się, dlaczego warto złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka?

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek ten wynosi 1000 zł, w przypadku ciąży mnogiej, dodatek przysługuje na każde dziecko.  Możesz otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, tylko jeśli pozostawałaś pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka musisz złożyć do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:
 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia (jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek ten wynosi 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. W przypadku ciąży mnogiej okres ten wydłuża się do 36 miesięcy, a w przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności 72 miesięcy. Jeśli korzystasz z urlopu równocześnie z ojcem dziecka, przysługuje wam jeden dodatek. 

Nie otrzymasz tego dodatku, jeśli:
 • pracujesz w tym okresie zarobkowo
 • otrzymujesz zasiłek macierzyński
 • przed urlopem wychowawczym pracowałaś krócej niż przez 6 miesięcy
 • korzystasz ze świadczenia rodzicielskiego
 • twoje dziecko przebywa w palcówce zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem placówek zdrowotnych)
 • nie sprawujesz osobistej opieki nad dzieckiem.
Otrzymasz tylko jedno, wybrane przez siebie, świadczenie, jeśli masz jednocześnie prawo do następujących świadczeń:
 • świadczenia rodzicielskiego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

Dodatek dla samotnego rodzica wynosi 193,00 zł miesięcznie na jedno dziecko (maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci). W przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności dodatek jest wyższy o 80 zł na jedno dziecko, ale nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, o ile nie otrzymują oni alimentów ponieważ:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

Dodatek ten wynosi 95,00 zł miesięcznie na 3 i kolejne dzieci i przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu, jeśli wystąpił z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Ten dodatek wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 r.ż. i 110 zł na dziecko od 5-24 r.ż.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:
 • matce lub ojcu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka
Ten dodatek przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 • do 16 lat, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • od 16 - 24 r.ż., jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten wynosi:
 • 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej poza miejscem zamieszkania (w przypadku dziecka niepełnosprawnego obejmuje to również szkołę podstawową i gimnazjum) 
 • 69 zł, jeśli dziecko dojeżdża do innej miejscowości do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek w wysokości 100 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.. Wniosek należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

źródło: mpips.gov.pl

Przeczytaj też:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Dzień Ojca - już w niedzielę!

Jakim jesteś tatą?