GRY
 
 

Jak dostać 500 zł na dziecko? Plus: druk do wypełnienia

Wiemy, jak ma wyglądać druk do wypełnienia, gdzie będzie można składać wniosek o 500 zł na dziecko i jak obliczyć dochód przy pierwszym dziecku. Kto dostanie 500 zł i co trzeba zrobić, by je dostać?

fot. Fotolia
500 zł na drugie i kolejne dziecko (oraz 500 zł na pierwsze dziecko przy niskich progach dochodowych) będzie wypłacane już od kwietnia 2016 roku.

Kto dostanie 500 zł na dziecko

 1. Dodatek wychowawczy 500 zł na dziecko dostaną rodzice na każde 2 i kolejne dziecko. Tu nie ma żadnego progu dochodowego - 500 zł dostaną rodzice niezależnie od tego, ile zarabiają i jaki jest w rodzinie dochód na osobę.
 2. Przy niskich dochodach: poniżej 800 zł na osobę (1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), rodzice dostaną 500 zł także na pierwsze dziecko.
 3. Dodatek będzie przysługiwał do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 500 zł będzie wypłacane co miesiąc.
 4. Jeśli w rodzinie jest dziecko, które skończyło 18 lat, nie można dostać na niego dodatku 500 zł, nawet jeśli nadal się uczy. Młodsze dziecko jest traktowane jako pierwsze w rodzinie: oznacza to, że rodzice dostaną na niego 500 zł, tylko wówczas, jeśli mają niski próg dochodowy. Starsze dziecko jest jednak liczone przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie.
 5. Rodzina, która przebywa poza granicami kraju, otrzyma 500 zł - pod warunkiem, że za granicą nie pobiera podobnego świadczenia.
 6. 500 zł na dziecko dostaną także rodziny zastępcze.
Czytaj też: Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości: kto dostanie 500 zł na dziecko, a kto nie
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!

Kto może wystąpić o dodatek 500 zł na dziecko

Dodatek 500 zł na dziecko będzie przysługiwać matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. 500 zł dostaną także tzw. rodziny patchworkowe.
W przypadku, gdy prawo opieki nad dzieckiem przysługuje obydwojgu rodzicom, dodatek 500 zł zostanie wypłacony tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli będą wątpliwości, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem, gmina będzie miała możliwość zwrócenia się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Jak obliczyć dochód przy pierwszym dziecku

Dochód trzeba podać tylko przy staraniu się na dodatek 500 zł na pierwsze dziecko (dotyczy to zarówno rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci, jeśli rodzice starają się o dodatek na pierwsze dziecko).
Dochód to: przychód minus koszty uzyskania dochodu (najlepiej skorzystać z zeznania podatkowego PIT za 2015 rok)
Do wniosku należy dołączyć.:
 •  oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (na podstawie tego jest wyliczany dochód rolnika w oparciu na wskaźnik GUS),
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
Rodzice będą składali tylko wniosek (oświadczenie o dochodach). Gmina będzie sama weryfikować, czy dane są prawdziwe.
Dodatek 500 zł nie będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń, m.in. rodzinnego, alimentacyjnego, czy zasiłku z pomocy społecznej.

Tak ma wyglądać wniosek o ustalenie świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko

Gdzie składać wniosek o 500 zł na dziecko

 • Wniosek będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r. w gminie, w której mieszkamy. Urząd gminy będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
 • Wniosek będzie można złożyć przez internet lub osobiście.
 • Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Po wejściu ustawy w życie 1 kwietnia, to nawet jak rodzic złoży wniosek o wypłatę świadczenia w czerwcu, to otrzyma świadczenie za kwiecień i maj. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
 • Świadczenie będzie przyznane na okres do 30 września 2017 r. Kolejna świadczenia będą przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Czytaj też: Jak w innych krajach Europy pomaga się rodzinom

Gdzie będzie można odebrać pieniądze

Pieniądze będzie można odebrać np. w kasie urzędu miasta lub ośrodku pomocy społecznej albo złożyć dyspozycję przelewu na konto w banku.

Kiedy 500 zł zostanie odebrane

Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeśli osoba uprawniona nie odbierze go przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe lub odmówi udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tego świadczenia.
Gdy wystąpi sytuacja, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia, np. zmieni się liczba członków rodziny, to trzeba będzie o tym niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie.

Jak zapobiec marnotrawieniu 500 zł na dziecko

W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy będzie je przekazywał w formie rzeczowej (w całości lub części) lub formie opłacania usług, np. zapłaci za żłobek czy zajęcia pozalekcyjne. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie pobrane nienależnie, to trzeba będzie je zwrócić z ustawowymi odsetkami.

Czytaj też: Czym wiceminister Marczuk uzasadnia próg dochodowy przy pierwszym dziecku i brak górnego progu kolejne dzieci
 
Doładuj
Przeładuj