Świadczenie rehabilitacyjne dla kobiet w ciąży – w jaki sposób można je uzyskać?

W jakich przypadkach kobieta w ciąży może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i w jakiej wysokości ono będzie? Jakie dokumenty trzeba przedstawić? W jakich sytuacjach świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać?
kobieta w ciąży, pieniądze, ciąża, oszczędności
fot. © Kaesler Media - Fotolia.com

Kobiecie w ciąży w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby przysługuje w pierwszej kolejności zasiłek chorobowy. Jednak może ona pobierać ten zasiłek nie dłużej niż przez 270 dni. Po tym czasie może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, które wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – w przypadku pracowników jest to kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika.

Świadczenie rehabilitacyjne – kto i kiedy może je uzyskać?

Świadczenie rehabilitacyjne (potocznie zwane zasiłkiem) jest jednym ze świadczeń przewidzianych ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie ubezpieczonej, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.
Trzeba pamiętać, że zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby (lub niemożności wykonywania pracy podczas leczenia odwykowego, czy poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów) – nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeżeli jednak niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.
Tak więc w przypadku chorej kobiety w ciąży po maksymalnym okresie 270 dni pobierania zasiłku chorobowego może ona liczyć jedynie na świadczenie rehabilitacyjne.
Pracodawca ma obowiązek pouczyć pracownicę o prawie do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne.
Redakcja poleca: Zaproszenie do Internetowej Szkoły Rodzenia
Przygotuj się z nami do porodu i macierzyństwa. Zapraszamy do Internetowej Szkoły Rodzenia mamotoja.pl!

Co zrobić, by uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, pracownica w ciąży musi złożyć do jednostki ZUS właściwej dla swojego miejsca zamieszkania wniosek na druku ZUS Np-7 najpóźniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

Do wniosku ZUS Np-7 powinna być dołączona dokumentacją uzupełniająca, tj.:
  • zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS N-9, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku,
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10 (wypełnia pracodawca); druku tego nie muszą załączać ubezpieczeni, których niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz kartę wypadku przy pracy – jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy pracownika,
  • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego – jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową.
Pracodawca powinien usprawiedliwić pracownikowi przerwę w świadczeniu pracy związaną z oczekiwaniem na decyzję ZUS w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna).
O okolicznościach uprawniających do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od niekorzystnego orzeczenia lekarza orzecznika, ubezpieczonemu (czyli np. kobiecie w ciąży) przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZUS.

Orzeczenie lekarza orzecznika w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego (od którego nie wniesiono odwołania lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości) lub orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Polecamy: Jak długo kobieta w ciąży może przebywać na zwolnieniu lekarskim? Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Wsparcie dla rodziców

Badania przyszłej mamy