jak wyglądają badania do szkoły średniej
fot. Adobe Stock

Jak wyglądają badania do szkoły średniej?

To, jak wyglądają badania do szkoły średniej, zależy od szkodliwych czynników, jakie występują podczas nauki lub stażu szkolnego w odniesieniu do ośmiogodzinnego dnia pracy albo 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy. Szkoła powinna zidentyfikować te czynniki, ocenić ich ryzyko dla zdrowia i wymienić w skierowaniu na badania.
Ewa Janczak-Cwil
jak wyglądają badania do szkoły średniej
fot. Adobe Stock
Na badania do szkoły średniej kierowani są wyłącznie uczniowie, którzy w czasie praktycznej nauki zawodu lub podczas stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W praktyce dotyczyć to może kandydatów na uczniów niektórych techników i szkół zawodowych. To szkoła identyfikuje czynniki szkodliwe i jeśli ekspozycja na nie w czasie nauki lub stażu może być wyższa niż ekspozycja środowiskowa, kieruje kandydatów na uczniów na badania – wystawia skierowanie. Badania te są dla osób niepełnoletnich bezpłatne.

Dlaczego uczniowie potrzebują badań lekarskich do szkoły średniej?

Za czynniki szkodliwe uznaje się m.in.:
 • obsługę ekranu w wymiarze większym niż 4 godziny dziennie;
 • długą ekspozycję na mikroklimat gorący lub zimny;
 • pracę w wymuszonej, niekorzystnej pozycji ciała;
 • pracę związaną z dźwiganiem przekraczającym normy;
 • narażenie na czynniki chemiczne lub biologiczne;
 • pracę w hałasie lub związaną z drganiami mechanicznymi.

Przepisy dotyczące badań lekarskich do szkół średnich (ponadpodstawowych) lub wyższych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Warto sprawdzić, czy skierowanie na badania do szkoły średniej jest kompletne w momencie jego odbierania. Powinno zawierać:
 • pieczątkę placówki dydaktycznej,
 • datę wystawienia skierowania,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby kierowanej na badania, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu,
 • pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie.

Jakie badania trzeba zrobić, aby dostać się do szkoły średniej?

Badania do szkoły średniej branżowej wykonuje lekarz medycyny pracy, wystawiając zaświadczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do pobierania nauki i wykonywania pracy związanej ze wskazanymi w skierowaniu czynnikami szkodliwymi. Jeśli istnieją przeciwwskazania, lekarz na zaświadczeniu wpisuje uzasadnienie, z jakiego powodu uczeń nie może podjąć nauki w szkole, z której otrzymał skierowanie.

Najczęściej lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie na podstawie wywiadu z kandydatem lub jego opiekunem ustawowym. Czasami jednak konieczne jest wykonanie dodatkowych badań. To, jakie badanie dodatkowe będzie potrzebne, zależy od czynników ryzyka, jakie wpisała szkoła na skierowaniu, oraz od stanu zdrowia kandydata. Np. jeśli uczeń stara się o przyjęcie do technikum informatycznego, istotny będzie stan wzroku kandydata, gdyż jego przyszła praca i kształcenie wiązać się będą z długotrwałym patrzeniem w ekran. Z kolei w przypadku kandydata na ucznia w szkole zawodowej w zawodzie wymagającym dźwigania, ważne będą zarówno ewentualne wady wzroku dziecka, jak i wady postawy, np. skolioza czy inne nieprawidłowości związane z aparatem ruchu kandydata.

O konieczności wykonania dodatkowych badań decyduje lekarz przeprowadzający badanie i wydający zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w konkretnym zawodzie.

Co musi zawierać zaświadczenie o odbyciu badań do szkoły średniej?

Zaświadczenie lekarskie o odbyciu badań do szkoły średniej musi zawierać:
 • pieczątkę jednostki służby medycyny pracy przeprowadzającej badanie,
 • datę wydania zaświadczenia,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kierunek praktycznej nauki zawodu albo kształcenia,
 • nazwę i adres placówki dydaktycznej, która wydała skierowanie na badania,
 • orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
 • podpis i pieczątkę lekarza,
 • datę następnego badania lekarskiego wynikającą z przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy
 • pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od zaświadczenia lekarskiego.

Od decyzji lekarza można się odwoływać na piśmie. W terminie 14 dni powinno odbyć się badanie związane z odwołaniem. Wynik badania odwoławczego jest ostateczny.

Zaświadczenie lekarza osoba pełnoletnia odbiera samodzielnie i składa w wyznaczonym terminie jako uzupełnienie podania do szkoły. W przypadku uczniów niepełnoletnich zaświadczenie musi odebrać przedstawiciel ustawowy ucznia (np. rodzic, opiekun). To on też składa zaświadczenie w szkole.

Sprawdź też:
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy