GRY
 
 

Pracownica w ciąży – jakie przysługują jej uprawnienia?

Praca kobiet w ciąży podlega szczególnej ochronie gwarantowanej przepisami prawa pracy. Co wolno przyszłej mamie? Na jakie ułatwienia może liczyć w firmie?

kobieta w ciąży w pracy, ciąża, ciężarna, praca, laptop, kobieta w ciąży
fot. © DN6 - Fotolia.com

Badania lekarskie

Pracodawca ma obowiązek udzielenia ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy na badania lekarskie. Wizyty u lekarza muszą jednak spełniać kilka warunków. Po pierwsze, badania powinny zostać zlecone przez lekarza. Po drugie, muszą mieć związek z ciążą. Po trzecie, badań tych nie można przeprowadzić poza godzinami pracy. Co ważne, pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w powodu takich badań.
Warto pamiętać, że zgodnie z art. 185 Kodeksu pracy, ciąża powinna być potwierdzona świadectwem lekarskim.
Redakcja poleca: Atrakcyjność kobiety w ciąży – film
W ciąży ciało kobiety bardzo się zmienia. Czy przyszła mama powinna martwić się, że przestaje być atrakcyjna? Odpowiada nasz psycholog Adriana Klos.

Wyjazdy służbowe

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie można jej również – bez jej zgody – delegować poza stałe miejsce pracy. Mówi o tym art. 178 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy. Jeśli pracodawca zaproponuje ciężarnej taki wyjazd, a ona wyrazi na niego zgodę, najlepiej sporządzić taką zgodę w formie pisemnej.

Warto wiedzieć: Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu? Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Nie każda praca dla ciężarnej

Przepisy Kodeksu pracy zabraniają kobietom ciężarnym wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia, a także szczególnie uciążliwych. Przepisy te muszą być bezwzględnie stosowane – pracodawcy nie zwalnia z tego obowiązku nawet zgoda pracownicy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet zawiera wykaz tych prac (w załączniku rozporządzenia). Są one podzielone na:
  • prace wzbronione (niezależnie od stopnia narażenia ciężarnych na czynniki szkodliwe dla zdrowia) i niebezpieczne,
  • prace, których wykonywanie jest zabronione po przekroczeniu określonych limitów.
Do pierwszej z wymienionych grup – prac wzbronionych i niebezpiecznych – należą m.in. prace w wymuszonym rytmie pracy (np. przy taśmie), prace wewnątrz zbiorników i kanałów, prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych, prace w pozycji wymuszonej. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę na inne stanowisko pracy.
Do drugiej grupy należy m.in. prace wykonywane w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, a także prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.

Czy przyszła mama może pracować przy komputerze?

Przyszła mama może pracować przy komputerze, jednak nie dłużej nić 4 godziny na dobę. W przypadku przekroczenia tej normy przełożony ma obowiązek przeniesienia pracownicy do innej pracy. Jeżeli jest to niemożliwe, pracownicę w ciąży należy na czas niezbędny zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. W przeciwnym przypadku pracodawca popełnia wykroczenia zagrożone karą grzywny od 1000 do 30000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r., nr 114, poz. 545 z późn. zm.).

Polecamy: Szczególne warunki pracy kobiet w ciąży
Doładuj
Przeładuj