Regulamin konkursu "Konkurs Adwentowy"

Weź udział w wyjątkowym konkursie i wygraj 1 z 2 zestawów nagród dla rodziców i dzieci.
1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Adwentowy” (dalej zwanego „Konkursem”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej … .
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 
2.       CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego mamotoja.pl . Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 30.11.2018 na stronie internetowej mamotoja.pl .
2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 30.11.2018 do 27.12.2018 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3     Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech edycjach, każda trwająca tydzień:
          1) I edycja: 30.11 – 06.12.2018 r.;
          2) II edycja: 07.12 – 13.12.2018 r.;
          3) III edycja: 14.12 – 20.12.2018 r.;
          4) IV edycja: 21.12 – 27.12.2018 r.;
2.4     Lista wszystkich laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej mamotoja.pl w terminie nie później niż do dnia 4.01.2019 .
 
3.       PRZEBIEG KONKURSU
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien wykonać następujące czynności:
 1. wykonać zadanie konkursowe polegające na odnalezieniu 5 słów-haseł w wybranych artykułach na stronie mamotoja.pl oraz napisać wierszyk/hasło lub historię (do 150 słów), w którym pojawią się wszystkie wyżej wymienione słowa (dalej zwane „Odpowiedzią”); oraz
 2. przesłać Odpowiedź do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: konkurs@mamotoja.pl . Odpowiedź powinna zostać przesłana w treści e-maila albo jako załącznik w formacie .txt lub .doc .
  1. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.
  2. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę.
  3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
  4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
  5. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń w każdej edycji do Konkursu, wybierze 2 najlepsze Odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.
  6. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 
 1. Prawa autorskie. WIZERUNEK
  1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie …, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na polu eksploatacji: (i) zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, oraz (ii) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). W przypadku, jeżeli w Utworze jest utrwalony wizerunek uczestnika lub wizerunek osób trzecich, uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku uczestnika lub osób trzecich, przez czas trwania Konkursu, poprzez rozpowszechnianie na stronie konkursowej … .
  3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:
 1. zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
 3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;
 4. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
 5. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
  1. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.
 
 1. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” znajdującej się pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/
 
 1. NAGRODY
  1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
 1. I edycja: 2 x nagroda główna zestaw: ciastolina Smiki, książka „Bądź boska”, audiobooki: „Calineczka”, „Samoloty 2”, „Królewna Śnieżka/Zaplątani”, książka „Krasnoludki. Fakty, mity, głupoty”, 2 x książki z serii Biblioteczka Mamo To Ja, suchy szampon Batiste.
 2. II edycja: zostanie ogłoszona 7.12.2018.
 3. III edycja: zostanie ogłoszona 14.12.2018.
 4. IV edycja: zostanie ogłoszona 21.12.2018.
  1. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu e-mailem na adres poczty elektronicznej, z którego laureat wysłał e-maila zgłoszeniowego do Konkursu. Laureat zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w celu wysyłki nagrody, w zależności od tego, w jaki sposób został powiadomiony o wygranej, albo w rozmowie telefonicznej z Organizatorem, albo w zwrotnej wiadomości sms, albo e-mail na adres podany przez Organizatora w wiadomości do laureata, w terminie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
  2. W przypadku, jeżeli laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt 6.2 powyżej, Organizator prześle laureatowi wiadomość e-mail wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
  3. Z uwagi na to, że Organizator prowadzi działalność w zakresie wydawania czasopism i periodyków oraz prowadzenia informacyjnych serwisów internetowych, Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
  4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 6.2 powyżej / w e-mailu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.
  5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
  6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.
 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: …, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs …”.
  2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
  3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.
  6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Redakcja poleca: Szczęśliwa i bez stresu w czasie ciąży Jak o to zadbać? [WIDEO]
Czy można coś zrobić, by przeżyć ciążę w czasach pandemii bez lęku? Tak. W ramach akcji Szczęśliwa ciąża z Mamo, To Ja podpowiadamy, co możesz zrobić, by zmniejszyć poziom odczuwanego stresu.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Popularne tematy