mama i córka
fot. Fotolia

Konkurs "Jaka mama, taka córka" - Wyniki

Dzień Kobiet to święto każdej kobiety, zarówno tej malutkiej, jak i tej dojrzałej. Weź udział w naszym konkursie na Dzień Kobiet.
mama i córka
fot. Fotolia
Konkurs rozwiązany!

Laureatem konkursu zostaje kasiapsyk87p za stylizację „Zielono Nam”


Dodatkowo wyróżniliśmy 3 osoby, które od sponsora konkursu, firmy The Same otrzymają 10% kupony rabatowe:
  • kh23 „Trochę Ty+Trochę Ja”,
  • kaniol1981 „Bo Myszki lubią serek”
  • kasiag121 „Mama i córka”
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet mamy dla Was konkurs, w którym będziecie mogły wykazać się artystycznie i pokazać nam zdjęcia ze swoimi córkami w ciekawych stylizacjach!

Zadanie konkursowe

Droga Mamo, zrób sobie zdjęcie ze swoją córką/córkami w ciekawej stylizacji i zamieść je w naszej galerii konkursowej na forum.babyonline.pl.
Redakcja poleca: Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"
Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"

Nagroda w konkursie

Najciekawszą stylizację nagrodzimy zestawem ubrań dla mamy i córki. Firma The Same dała Laureatce możliwość wyboru jednej z czterech poniższych stylizacji:
 

Weź udział w konkursie, Kliknij>>>

Jeśli masz jeszcze konta na forum, skorzystaj z formularza rejestracyjnego na ja.w.polki.pl.

Konkurs trwa w terminie: 23.02 - 08.03.2015 r.
 
Przeczytaj Regulamin konkursu>>>

Regulamin Konkursu "Jaka mama, taka córka"

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu "Jaka mama, taka córka"(dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, jak też oraz na stronie internetowej Babyonline.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagroda przeznaczona dla laureata Konkursu to 1 zestaw ubrań The Same, które laureat będzie mógł sam sobie wybrać spośród zaproponowanych przez sponsora nagrody.

2. Założenia konkursu:
2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej babyonline.pl i przeprowadzony w galerii konkursowej na forum na stronie forum.babyonline.pl/forum
2.2 Konkurs będzie trwał od 23.02-08.03.2015 r.. Wyniki konkursu ogłosimy do 12.03.2015r.

3. Zasady prowadzenia konkursu:
3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu zdjęcia na forum babyonline.pl. Laureata konkursu wybiera sponsor nagrody.
3.2. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.6.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. Przyznawanie nagród
4.1. Laureat konkursu zostanie wyłoniony do  12 marca 2015 roku.
4.2. Laureat powiadomieny zostanie o wygranej za pośrednictwem maila do 20 marca 2015 roku.
4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.
4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu: "Jaka mama, taka córka".

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – "Jaka mama, taka córka".
5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

Ocena (1 ocena)

4.0
Więcej:
Doładuj
Przeładuj