deltim
fot. materiały prasowe

Konkurs "Jesienny spacer z dzieckiem" - wyniki

Jesień to doskonały czas na rodzinne spacery. Wykorzystaj to, uwiecznij na zdjęciu swoje dziecko podczas jesiennego spaceru i zgłoś się do konkursu.
deltim
fot. materiały prasowe

Konkurs na jesienne zdjęcie został właśnie rozstrzygnięty. Spośród wielu  wspaniałych zgłoszeń wybraliśmy te zdjęcia, które podbiły nasze serca.

Nagrodę główną otrzymują:

 • Jagoda1410
 • misia91
 • onlyyou881
Nagrodę pocieszenia otrzymują:
 • argos
 • katarzyna_93
 • ancze
 • mamamili
 • paupia
 • nikolka25
 • sensi29
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

Spacer to najlepszy sposób na dotlenienie organizmu dziecka, dlatego nawet w chłodniejsze dni nie powinniśmy z niego rezygnować. Wystarczy tylko ubrać dziecko odpowiednio do temperatury i pamiętać o zabraniu do torby niezbędnych akcesoriów, które mogą przydać nam się w trakcie spaceru. Jeśli szukasz odpowiedniego wózka i innych akcesoriów przydatnych na spacerze, wejdź na: www.x-lander.pl
Jesienny spacer, to również doskonały czas na wspólnie spędzony czas z dzieckiem, a w przypadku starszych dzieci okazja do wspaniałej zabawy. To także idealny moment na uwiecznienie waszego dziecka na zdjęciu.

Zadanie konkursowe:
Zrób zdjęcie Twojego dziecka uwiecznione podczas jesiennego spaceru i zamieść go w galerii konkursowej na forum.
Nagrody w konkursie:
Do wygrania aż 10 nagród:
 • 3 nagrody główne: śpiworki X-lander w kolorze Silver. Śpiworek posiada odpinany kaptur i będzie zapakowany w plecak.
 • 7 nagród pocieszenia: porcelanowe kubki w kolorze Comic

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2014r.
 
Przeczytaj Regulamin konkursu>>>

Regulamin konkursu "Jesienny spacer z dzieckiem"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jesienny spacer z dzieckiem" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody w konkursie:
Do wygrania 10 nagród:
- 3 nagrody główne: śpiworki X-lander w kolorze Silver z plecakiem
- 7 nagród pocieszenia: porcelanowe kubki w kolorze Comic

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej babyonline.pl i przeprowadzony na stronie www.forum.babyonline.pl
2.2 Konkurs będzie trwał od 6 listopada do 3 grudnia 2014r. Wyniki konkursu ogłosimy do 15 grudnia 2014 r.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu w galerii konkursowej na forum babyonline.pl zdjęcia swojego dziecka zrobionego podczas jesiennego spaceru.
Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa złożona z redakcji babyonline.pl

3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 10 osób zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.

3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.6.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:


4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 15 grudnia 2014 roku.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej na forum babyonline.pl do 15 grudnia 2014 roku. 

4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.

4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.

4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


4.9. Laureat wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego na przesłanym Organizatorowi zdjęciu, poprzez zamieszczenie zdjęcia, na którym utrwalono wizerunek dziecka, na Fanpage'u firmy Deltim sp. z o.o. SP.K, ul. Rząsawska 30/38, 42-209 Częstochowa, znajdującym się na stronie https://www.facebook.com/xlanderzawszerazem?fref=ts. Laureat oświadcza, że jako przedstawiciel ustawowy albo opiekun małoletniego, jest uprawniony do wyrażenia wyżej wymienionej zgody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:


5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu "Jesienny spacer z dzieckiem".

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Jesienny spacer z dzieckiem".

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Redakcja poleca: Jak zrobić zajączka wielkanocnego z jajka? Zobacz film!
W tym roku zamiast pisanek zrób włóczkowe zajączki z jajek. Zobacz film z instrukcją i zaproś dziecko do wspólnej zabawy.

Ocena (7 ocen)

5.3

Zobacz także

Popularne tematy