tata.jpg
fot. Fotolia

Konkurs "Niedaleko pada jabłko od jabłoni" - Wyniki

Z okazji Dnia Ojca zapraszamy Was do wspólnej zabawy! Umieść zdjęcie, które pokazuje tatę i dziecko, zgodnie z hasłem konkursu i wygraj wspaniałe nagrody.
tata.jpg
fot. Fotolia
Są już wyniki!

Wesoła Farma Fisher PriceLITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men: aguuusia

Stajnia Fisher Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men:
marta_sar1 mamaiola

Ogródek i stragan Fisher Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men:
anetamatpo kokomalgosia

Zagroda ze stawem i świnką Fisher Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men:
Pawelczyk sziferek wioleta585 amoramor izabelalab83

Dodatkowo, 10 tatusiów dostanie zestaw Dove Men (antypespirant + żel):
dotusia kerocna hesiula ichlopecka rena28 gosiazar Kamaa18 Ksawusia ewawawer12 Mateusz86

Gratulujemy!

Dzień Taty, to szczególny dzień, w którym dzieci mogą podziękować ojcom za miłość, opiekę i wychowanie. Weźcie udział w naszym konkursie i wygrajcie nagrody dla Taty i dziecka.

Nagroda główna:
Wesoła Farma Fisher-Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men

Pozostałe nagrody:
miejsce drugie i trzecie: Stajnia Fisher-Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men
miejsce czwarte i piate: Ogródek i stragan Fisher-Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men
5 wyróznień: Zagroda ze stawem i świnką Fisher-Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men

Dodatkowo, 10 tatusiów dostanie zestaw Dove Men (antypespirant + żel)

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 7 lipca!

Więcej informacji, znajdziesz TUTAJ

Nagrody w konkursie:

Wesoła Farma Fisher-Price LITTLE PEOPLE
Stajnia Fisher-Price LITTLE PEOPLE
Ogródek i stragan Fisher-Price LITTLE PEOPLE
Zagroda ze stawem i świnką Fisher-Price LITTLE PEOPLE
Zestaw Dove Men

Regulamin konkursu "Niedaleko pada jabłko od jabłoni"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Niedaleko pada jabłko od jabłoni" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody w konkursie:
Wesoła Farma Fisher-Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men
miejsce drugie i trzecie: Stajnia-Fisher Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men
miejsce czwarte i piate: Ogródek i stragan Fisher-Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men
5 wyróżnień: Zagroda ze stawem i świnką Fisher-Price LITTLE PEOPLE + zestaw Dove Men
10 wyróżnień drugiego stopnia: zestaw Dove Men

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej babyonline.pl i przeprowadzony na stronie www.forum.babyonline.pl
2.2 Konkurs będzie trwał od 23 czerwca do 7 lipca 2014r. Wyniki konkursu ogłosimy do 10 lipca 2014 r.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu w galerii forum babyonline.pl zdjęcia taty i dziecka, obrazującego powiedzenie "Niedaleko pada jabłko od jabłoni". Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa złożona z redakcji babyonline.pl

3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 20 osób zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.

3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.6.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:


4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 10 lipca 2014 roku.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej na forum babyonline.pl do 11 lipca 2014 roku. 

4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.

4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.

4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:


5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu "Niedaleko pada jabłko od jabłoni"

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Niedaleko pada jabłko od jabłoni"

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Redakcja poleca: Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"
Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"

Ocena (5 ocen)

4.8
Więcej:
Doładuj
Przeładuj