kobieta w ciąży
fot. materiały prasowe

Konkurs "Nie idź w zaparte, poczuj się lekko"

Weź udział w konkursie i wygraj bony na zakupy w Smyku!
kobieta w ciąży
fot. materiały prasowe

Ciąża wiąże się nie tylko z kresem radosnego wyczekiwania, ale również z wieloma fizycznymi dolegliwościami, do jakich możemy zaliczyć między innymi zaparcia, czyli utrudnione lub uniemożliwione wypróżnianie się. Dolegliwości te dotykają większości ciężarnych kobiet, zwłaszcza w II i III trymestrze.
Poznaj innowacyjne rozwiązanie problemu uciążliwych zaparć – to  Eva/qu®, który jest w pełni bezpiecznym rozwiązaniem dla kobiet w ciąży, w połogu i karmiących piersią.
Łączy on w sobie bezpieczeństwo metod długotrwałych ze skutecznością, wygodą i szybkością działania środków doraźnych. A jakie ty masz sposoby na zaparcie?

 
Zadanie konkursowe:
Odpowiedz na forum babyonline.pl na pytanie: Jak radzisz sobie z zaparciami?

 Wejdź na forum, by wziąć udział w konkursie >>

Nie masz jeszcze konta na forum? Zarejestruj się tutaj!

Nagrody:
1 nagroda główna – bon na 300 zł do realizacji w SMYKU oraz 2 nagrody pocieszenia – bon na 200 zł realizacji w SMYKU.

Konkurs trwa od 5 maj - 6 czerwiec 2014r.

Regulamin konkursu >>

Regulamin konkursu "Nie idź w zaparte, poczuj się lekko"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Nie idź w zaparte, poczuj się lekko" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być kobieta, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody w konkursie:
Nagroda główna – bon o wartości 300 zł do realizacji w sklepie SMYK
2 x nagrody pocieszenia – bon o wartości 200 zł do realizacji w sklepie SMYK.2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej babyonline.pl i przeprowadzony na stronie www.forum.babyonline.pl
2.2 Konkurs będzie trwał od 5 maja do 04 czerwca 2014 r. Wyniki konkursu ogłosimy do 10 czerwca 2014 r.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu na forum babyonline.pl odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jak radzisz sobie z zaparciami?”. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji portalu babyonline.pl

3.2. Laureatją Nagrody Głównej Konkursu zostanie osoba, której odpowiedź zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawszą spośród nadesłanych w Konkursie Zgłoszeń. Kolejne dwa zgłoszenia uznane za najciekawsze otrzymają Nagrodę pocieszenia. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.

3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.6.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:


4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 10 czerwca 2014 roku.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej na forum babyonline.pl do 10 czerwca 2014 roku. 

4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.

4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.

4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:


5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu "Nie idź w zaparte, poczuj się lekko"

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Nie idź w zaparte, poczuj się lekko"

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Oceń artykuł

Ocena 4 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy