GRY
 
 

Konkurs: „Relaksuj się romansem” - WYNIKI

Lubisz czytaniem oderwać się od codziennych, domowych obowiązków? Weź udział w naszym konkursie. Dzięki niemu masz szanse wygrać romantyczną powieść, która przeniesie cię do akcji toczącej się w XIX - wiecznym zamku Treuenfels, gdzie guwernantka Griseldis przypadkowo odkrywa tajemnicę łączącą się z sypialnią hrabiny Alice.

fot. Wyd. Edipresse

Znamy już wyniki!

Lista laureatów konkursu "Relaksuj się romansem".

5 książek, pierwszych tomów z cyklu biblioteka romansu pt."Tajemnica pierścienia z rubinem" wyd. Edipresse otrzymują:

justyna1983p
ewelka21
jestok1
onlyme30
anya_86


Laureatom serdecznie gratulujemy!
Do laureatów w wiadomości na profilu forum zostanie wysłana informacja z prośbą o podanie adresu, na który zostanie wysłana nagroda.
Życzymy miłej lektury :)

Redakcja poleca: Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"
Jak powstaje zdjęcie na okładkę "Mamo, To Ja"


Zadanie konkursowe:

Chcesz zdobyć pierwszy tom zatytułowany „Tajemnica Pierścienia z Rubinem” autorki bestsellerowej powieści Jadwigi Courth-Mahler? Napisz do nas 4-5 zdań o tym, dlaczego lubisz czytać romanse. Autorów pięciu najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy książkami.

Nagrody:

5 książek pt. „Tajemnica Pierścienia z Rubinem” autorstwa Jadwigi Courths-Mahler, pierwszej części z cyklu Biblioteka Romansu, wyd. Edipresse.

Termin:
Termin nadsyłania prac: 6 sierpnia.


Wejdź na forum, by wziąć udział w konkursie.Regulamin konkursu "Relaksuj się romansem"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Relaksuj się romansem" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody w konkursie:
5 książek pt. „Tajemnica Pierścienia z Rubinem” autorstwa Jadwigi Courth-Mahler, wyd. Edipresse.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej babyonline.pl i przeprowadzony na stronie www.forum.babyonline.pl
2.2 Konkurs będzie trwał od  23 lipca do 6 sierpnia 2014r. Wyniki konkursu ogłosimy  11 sierpnia 2014 r.


3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1. Konkurs „Relaksuj się z romansem” polegać będzie na przysłaniu poprzez forum babyonline.pl odpowiedzi na pytanie, dlaczego lubisz czytać romanse.  Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa złożona z redakcji babyonline.pl

3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 5 osób zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.

3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.6.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:


4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 11 sierpnia 2014 roku.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej na forum babyonline.pl do 11 sierpnia 2014 roku. 

4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.

4.4. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:


5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu "Zrelaksuj się romansem".

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Relaksuj się romansem"

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Doładuj
Przeładuj