Nikon Coolpix
fot. materiały prasowe

Konkurs „Aktywne wakacje” - WYNIKI

Lubisz aktywnie spędzać czas z rodziną? Pokaż nam to i wygraj aparaty Nikon COOLPIX dla siebie i swojego dziecka.
Nikon Coolpix
fot. materiały prasowe

Oto laureaci konkursu:

Nagroda główna
kalunia9

Nagrody pocieszenia
diwers05
Basia_H

Gratulujemy!
***

Kiedyś czarno-białe i pieczołowicie przechowywane w albumach, dzisiaj kolorowe, wysokiej jakości, najczęściej oglądane na komputerze albo urządzeniu mobilnym. Zdjęcia, bo o nich mowa, towarzyszą nam już od ponad stu lat i niezmiennie, niezależnie od technologii, w jakiej zostały wykonane, są strażnikami naszych wspomnień. To właśnie na zdjęciach możemy utrwalić zarówno najważniejsze chwile naszego życia, takie jak ślub czy narodziny dziecka, jak i te bardziej zwyczajne, ale równie radosne, jak wakacje.
Weź udział w konkursie, pokaż nam, jak aktywnie spędzasz wakacje z rodziną i wygraj niezwykły aparat Nikon COOLPIX AW130 i S33 dla siebie i swojego dziecka. Teraz każde wspomnienie będziecie mogli uchwycić podwójnie: obiektywem aparatu mamy lub taty i waszej pociechy!

Zadanie konkursowe

Zrób zdjęcie, jak Ty i Twoja rodzina aktywnie spędzacie czas w wakacje, i zamieść je w dedykowanym wątku na forum babyonline.pl.  Nagrodzimy najciekawsze i najbardziej pomysłowe fotografie.


Nagrody

  • 1 x nagroda główna – aparat COOLPIX AW130 (dla rodzica) i COOLPIX S33 w zestawie z plecaczkiem dla dziecka
  • 2 x nagroda II stopnia – aparat COOLPIX S33 w zestawie z plecaczkiem dla dziecka

Na zgłoszenia czekamy od 15 lipca do 5 sierpnia 2015 r.

Regulamin konkursu


Regulamin konkursu „Nikon – Aktywne wakacje”
 
1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.       Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Nikon – Aktywne wakacje” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2.       Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Nikon Polska sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 38B, 02 – 232 Warszawa (dalej zwany „Przyrzekającym nagrody”).
1.3.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4.Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://mamotoja.pl/konkurs-zdjeciowy-aktywne-wakacje,konkursy-artykul,17591,r1.html  .
1.5.       Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.6.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.7.       Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:
1)             Nagroda główna: Aparat COOLPIX AW130 oraz COOLPIX S33 w zestawie z plecaczkiem dla dziecka o łącznej wartości: 1588 zł (słownie jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) oraz nagroda pieniężna; 176,44 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze)
2)             Nagroda II stopnia: Aparat COOLPIX S33 w zestawie z plecaczkiem dla dziecka o łącznej wartości: 389 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych);
3)             Nagroda II stopnia: Aparat COOLPIX S33 w zestawie z plecaczkiem dla dziecka o łącznej wartości: 389 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych);
1.8.       Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 
2.       ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego babyonline.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 15.07.2015 na stronie internetowej https://mamotoja.pl/konkurs-zdjeciowy-aktywne-wakacje,konkursy-artykul,17591,r1.html. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie: http://forum.babyonline.pl/forum/ .
2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 15.07.2015 do 05.08.2015 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3     Rozwiązanie Konkursu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej https://mamotoja.pl/konkurs-zdjeciowy-aktywne-wakacje,konkursy-artykul,17591,r1.html w terminie nie później niż do dnia 12.08.2015 r.
 
3.       ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1.       Konkurs będzie polegać na przesłaniu zdjęcia przedstawiającego aktywne spędzanie czasu z rodziną.
3.2.       W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:
1)             Być zarejestrowany na stronie internetowej ja.w.polki.pl i forum.babyonline.pl;     
2)             Zrobić zdjęcie przedstawiające  kreatywną odpowiedź na zadanie konkursowe - Aktywne wakacje - pokaż, jak wspólnie z rodziną aktywnie spędzacie wakacje (wielkość pliku nie może przekraczać 2MB) ;
3)             Dodać swoją odpowiedź na dedykowanym wątku konkursowym na forum

(dalej zwanej „Odpowiedzią”);
3.3.       Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz ale wygrać tylko jedną nagrodę.
3.4.       Spośród wszystkich przesłanych Odpowiedzi na pytanie konkursowe, Komisja wybierze 3 najciekawsze fotografie przedstawiające zadanie konkursowe. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory kreatywne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.5.       Laureatami Konkursu w liczbie 3, zostaną uczestnicy, których Odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najlepsze zgodnie z pkt 3.4 powyżej, zwani dalej „Laureatami”. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Z takim zastrzeżeniem, że 1 z uczestników będących autorami Odpowiedzi uznanych przez Komisję w pierwszej kolejności za najlepsze będzie Laureatem nagrody głównej, zaś 2 uczestników będących autorami Odpowiedzi uznanych przez Komisję za kolejne najlepsze będą Laureatami nagrody II stopnia. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
3.6.       Uczestnik oświdcza, że Odpowiedź na pytanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
3.7.       Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.8.       Uczestnik niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego/jej wizerunek wraz z dzieckiem.
3.9.       Odpowiedzi na pytanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.10.   Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonline.pl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.
3.11.   Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 
4.             PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1.       Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 12.08.2015 r.
4.2.       Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez ogłoszenie na stronie konkursowej, w postaci nicku jakim Uczestnik posługuje się na forum.babyonline.pl oraz poprzez prywatną wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez Uczestnika  podczas rejestracji  najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu.
4.3.    Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody wiąże się z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator / Przyrzekający w ramach nagrody uwzględnili również nagrodę pieniężną  na pokrycie takiego podatku. Organizator przed wydaniem nagrody pobierze należny podatek w wysokości nagrody pieniężnej.
4.4.       Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat Nagrody głównej zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% liczonych od sumy wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej. Kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej przed wydaniem nagrody rzeczowej, na co Laureat niniejszym wyraża zgodę.
4.5.       Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.
4.6.       W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.7.       Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
5.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: konkursy@edipresse.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Nikon – Aktywne wakacje”.
5.2.       Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3.       Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.5.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Oceń artykuł

Ocena 6 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy