cymes
fot. Fotolia

Konkurs „Złap smak zabawy” - WYNIKI

Wiemy już, kto wygrał hulajnogę i zapas soków z bohaterami kreskówki Tom&Jerry! Sprawdź, czy jesteś jednym z laureatów.
cymes
fot. Fotolia
Znamy już laureatów konkursu. Oto oni:
  • nagroda główna - Michalina J. (Warszawa)
  • nagroda pocieszenia - Patrycja P. (Mstów) i Anna W. (Ciechocinek)
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a laureatkom serdecznie gratulujemy!
***


Ciepłe wiosenne dni sprzyjają spędzaniu czasu na dworze. Zdrowa dawka ruchu przyda się nie tylko maluchowi, ale twojej całej rodzinie. Aktywność na świeżym powietrzu wzmacnia odporność, wspomaga rozwój ruchowy dziecka, pobudza pracę mięśni, kształtuje prawidłową postawę ciała i zapobiega otyłości. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu sprzyja też sprawniejszemu funkcjonowaniu mózgu i lepszemu samopoczuciu. Podczas aktywności na świeżym powietrzu w organizmie człowieka wytwarzają się endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia. Dlatego właśnie po zabawie na dworze maluch jest radosny i pełny werwy, a ty – bardziej zrelaksowana.
A więc spacer, jazda na rowerze lub rolkach, a może gra w piłkę lub klasy? Jak twoja rodzina spędza czas na świeżym powietrzu? Podziel się z nami swoimi pomysłami na rodzinne zabawy na dworze i wygraj wspaniałe nagrody!

Zadanie konkursowe

Opisz wasze ulubione zabawy rodzinne na świeżym powietrzu i wyślij odpowiedź na adres konkurscymes@edipresse.pl. Nagrodzimy najciekawsze, najbardziej kreatywne propozycje.

Nagrody

  • Nagroda główna: fantastyczna hulajnoga i trzymiesięczny zapas pysznych soków Victoria Cymes z ulubionymi bohaterami z kreskówki Tom&Jerry
  • 2 nagrody pocieszenia: 3-miesięczny zapas pysznych soków Victoria Cymes z ulubionymi bohaterami z kreskówki Tom&Jerry
Konkurs zakończony.

Regulamin konkursu

Tom&Jerry nie tylko dla dzieci

Victoria Cymes już od 30 lat wytwarza dla was produkty najwyższej jakości. Obecnie oferta Viktoria Cymes obejmuje około 140 produktów, w tym syropy, świeże soki i napoje, wśród których znajdziesz pyszne soki z bohaterami kreskówki Tom&Jerry. Ta linia soków powstała wprawdzie z myślą o dzieciach, ale soki 100% firmy Victoria Cymes z pewnością przypadną do gustu całej twojej rodzinie. Szklanka naturalnego soku z powodzeniem zastąpi jedną z pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Soki Victoria Cymes to nie tylko doskonale ugaszą pragnienie, lecz także dostarczą tobie i twojemu dziecku niezbędnych witamin i składników odżywczych i zapewnią energię na cały dzień.

Zapraszamy na stronę www.smakzabawy.pl.


REGULAMIN KONKURS "ZŁAP SMAK ZABAWY”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Złap smak zabawy” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Roots PR sp. z.o.o. z siedzibą firmy przy ulicy ul. Mickiewicza 32a/3, 01-616 Warszawa (dalej zwany „Przyrzekającym nagrody”).
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://mamotoja.pl/konkurs-rodzinne-zabawy,konkursy-artykul,17509,r1.html.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. 1.7. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:
1) Nagroda główna - hulajnoga HULAJNOGA DZIECIĘCA PLAY 3 EASYBRAKE CZERWONA OXELO o wartości 149,99 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) oraz zapas soczków Victora Cymes Tom and Jerry na 3 miesiące w postaci 81 soków (27 soków 200ml o smaku pomarańczowym, 27 soków 200ml o smaku jabłkowym, 27 soków 200ml o smaku wieloowocowym) o łącznej wartości 76,95 zł (słownie siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) dla Laureata pierwszego miejsca
2) Nagroda II stopnia - zapas soczków Victoria Cymes Tom and Jerry na 3 miesiące w postaci 81 soków (27 soków 200ml o smaku pomarańczowym, 27 soków 200ml o smaku jabłkowym, 27 soków 200ml o smaku wieloowocowym) o łącznej wartości 76,95 zł (słownie siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) dla Laureata drugiego miejsca 3) Nagroda II stopnia - zapas soczków Victoria Cymes Tom and Jerry na 3 miesiące w postaci 81 soków (27 soków 200ml o smaku pomarańczowym, 27 soków 200ml o smaku jabłkowym, 27 soków 200ml o smaku wieloowocowym) o łącznej wartości 76,95 zł (słownie siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) dla Laureata trzeciego miejsca 1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego https://mamotoja.pl/konkurs-rodzinne-zabawy,konkursy-artykul,17509,r1.html . Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 26.05.2015 na stronie internetowej www.babyonline.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 26.05 do 08.06.2015 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3 Rozwiązanie Konkursu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej https://mamotoja.pl/konkurs-rodzinne-zabawy,konkursy-artykul,17509,r1.html w terminie nie później niż do dnia 15.06.2015 r .

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Konkurs będzie polegać na udzieleniu jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien: 1) odpowiedzieć w kreatywny sposób na zadanie konkursowe - Opisz swoje ulubione zabawy rodzinne na świeżym powietrzu 2) przesłać swoją odpowiedz drogą mailową na adres: konkurscymes@edipresse.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs „Złap smak zabawy"). W zgłoszeniu należy podać dane potrzebne do skontaktowania się w przypadku wygranej: adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail. Zgłoszenia bez ww. danych kontaktowych nie będą brały udziału w Konkursie.
3.3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
3.4. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie konkursowe, Komisja wybierze 3 najlepsze Odpowiedzi. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.5. Laureatami Konkursu w liczbie 3 osób, zostaną uczestnicy, których Odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najlepsze zgodnie z pkt 3.4 powyżej, zwani dalej „Laureatami”. Z takim zastrzeżeniem, że 1 z uczestników będących autorami Odpowiedzi uznanych przez Komisję w pierwszej kolejności za najlepsze będzie Laureatem nagrody głównej, zaś 2 uczestników będących autorami Odpowiedzi uznanych przez Komisję za kolejne najlepsze będą Laureatami nagrody II stopnia. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
3.6. Uczestnik oświdcza, że Odpowiedź na pytanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
3.7. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.8 poniżej; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.8. Odpowiedzi na pytanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora. 3.9. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 15.06.2015 r.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na adres e-mail podany w Zgłoszeniu do Konkursu najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu.
4.3. W przypadku nie przekazania przez Laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do nagrody wygasa.
4.4. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
4.5. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata zgodnie z pkt 4.2 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.
4.6. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.7. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: konkursy@edipresse.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Złap Smak Zabawy”.
5.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy