GRY
 
 

Regulamin konkursu "Zostań najaktywniejszą fanką forum Babyonline"

Regulamin konkursu "Zostań najaktywniejszą fanką forum Babyonline". Wybieramy najaktywniejszą fankę forum babyonline.pl! Co tydzień czekają na was nowe nagrody.

Regulamin konkursu "Zostań najaktywniejszą fanką forum Babyonline"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Poznaj moja historię” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie babyonline.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego babyonline.pl. Ogłoszenie o Konkursie odbywać się będzie cyklicznie co tydzień od poniedziałku do niedzieli na stronie internetowej babyonline.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 26.12.2016 do 31.12.2016 i tylko w tym okresie można wygrać nagrodę na dany tydzień.
2.3 Rozwiązanie Konkursu, w tym lista laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej babyonline.pl oraz na stronie konkursowej na forum.
 
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Konkurs polega na aktywnym uczestniczeniu w życiu forum. Wypowiedzi muszą być konstruktywne i składać się z co najmniej 100 znaków ze spacjami. W limit znaków nie wlicza się sygnatura ani inny element dodawany automatycznie. Nie bierzemy pod uwagę wypowiedzi na forum „Konkursy” oraz forum „Testujemy!” "
"W przypadku w którym Laureat nie podał (w momencie przystąpienia do konkursu) adresu w profilu ja.w.polki.pl – prawo do nagrody wygasa."
*Osoby, które mają konto w systemie ja.w.polki.pl proszone są o zweryfikowanie danych przed zgłoszeniem się do konkursu. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.
3.2. Jeden użytkownik może zostać laureatem ponownie po upłynięciu 3 tygodni od pierwszej wygranej, nie jest możliwe wygranie przez tę samą osobę przez 2 tygodnie pod rząd. W przypadku powtórzenia się najaktywniejszego użytkownika, laureatem zostaje osobą, która jako druga miała największą aktywność.
 
4. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzała dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 4.2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 
5. NAGRODY
5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest: znikopis SMIKI.
5.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu telefonicznie lub sms-em na numer telefonu laureata podany w formularzu rejestracyjnym do Konkursu lub e-mailem na adres email podany w formularzu rejestracyjnym do Konkursu.
5.3. W przypadku, jeżeli laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt 5.2 powyżej. Organizator prześle laureatowi wiadomość e-mail wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
5.4. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
5.5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej i podania informacji, o których mowa w pkt 5.8 poniżej.
5.6. Organizator obliczy należną kwotę podatku i kwoty na poczet podatku
5.7. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.
5.8. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.9.Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: konkursy@babyonline.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Zostań najaktywniejszą fanką forum Babyonline”.
6.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.
Redakcja poleca: Zobacz, jak Anna Dereszowska znalazła talent w sobie i co odkryła u swojej córki! [WIDEO]
"Szkoliłam rysunek, bo miałam być architektem" – mówiła aktorka podczas spotkania w Akademii 5.10.15. Zdradziła jedną ważną rzecz, która pomogła jej znaleźć klucz do tego, co chce w życiu robić!

Ocena (1 ocena)

4.0
Doładuj
Przeładuj