wytyczne MEN dla szkół
fot. Adobe Stock

MEiN opublikowało wytyczne dla szkół – maseczki, dystans, szczepienia – musisz to wiedzieć!

Już niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny. Miesiąc, który pozostał, jest czasem, w którym dyrektorzy muszą przygotować placówki, dostosowując się do nowych wytycznych. Przedstawiamy najważniejsze zasady, które będą obowiązywały w szkołach od 1 września.
Joanna  Biegaj
wytyczne MEN dla szkół
fot. Adobe Stock
Wielu rodziców zastanawia się, czy dzieci wrócą we wrześniu do szkół. Wszystko wskazuje na to, że tak, jednak ze względu na pandemię koronawirusa – musi się to odbyć w specjalnych warunkach, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczniom, jak i nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało specjalne rekomendacje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uwzględniają one najważniejsze zasady, które powinny być przestrzegane w placówkach. Mają one być wsparciem dla dyrektorów w odpowiedniej organizacji zajęć.

Nowe wytyczne dla szkół

Najważniejsze zalecenia ogólne dotyczą:
  • Dystansu – minimalna odległość pomiędzy osobami powinna wynosić 1,5 metra.
  • Dezynfekcji – przed i po zajęciach powierzchnie powinny być myte detergentem lub dezynfekowane środkiem dezynfekującym.
  • Higieny – zaleca się częste mycie rąk (lub ich dezynfekcję), ochronę podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Maseczek – należy je zakładać w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu między grupami.
  • Wietrzenia – należy wietrzyć pomieszczenia przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Zalecane są także szczepienia „jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19”.

Zalecenia szczegółowe

Zalecenia szczegółowe informują, jak powinna wyglądać droga uczniów do szkoły, organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także spożywanie posiłków przez uczniów. 

Droga do szkoły, przebywanie osób z zewnątrz

Według zaleceń do szkoły mogą uczęszczać jedynie uczniowie zdrowi (bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). To samo dotyczy opiekunów, którzy przyprowadzają i odbierają dziecko ze szkoły. Opiekunowie mogą wchodzić na teren szkoły, zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Rekomendowane jest ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo, rowerem, hulajnogą, itp. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz musi być ograniczone do niezbędnego minimum.
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.

Maseczki w szkole

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) i w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Rekomendowane jest stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Mierzenie temperatury

Każda placówka powinna posiadać termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekować go po użyciu w danej grupie.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. Następnie trzeba pilnie powiadomić rodzica o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

Zachowanie dystansu

Szkoła powinna zapewnić taką organizację pracy, by umożliwić zachowanie dystansu między osobami, które przebywają na terenie szkoły. Powinien być także ustalony indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, który będzie uwzględniał:
  • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
  • korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
  • korzystanie ze stołówki szkolnej,
  • zajęcia na boisku.

Grupa uczniów (w miarę możliwości) powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, a do jednej grupy uczniów powinni być przyporządkowani ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Higiena

Wszyscy bezwzględnie powinni przestrzegać zasad higieny. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki i nie wymieniać się nimi między sobą. Wracając do domu przybory i podręczniki uczeń będzie mógł zostawić w szkole. Uczeń nie powinien także zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Cały sprzęt szkolny i przybory sportowe należy regularnie czyścić. Sale i części wspólne powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia świetlicowe powinny się odbywać w świetlicy szkolnej lub w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Powinny w nich uczestniczyć małe grupy uczniów z danej klasy. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania w niej dzieci. 

Spożywanie posiłków

Kontakty personelu kuchennego z uczniami powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Osoby pracujące w kuchni i na stołówce bezwzględnie powinny przestrzegać zasad higieny. Spożywanie posiłków przez uczniów powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m (chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Jeżeli nie będzie innej możliwości – dzieci mogą spożywać posiłki w salach lekcyjnych (zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny). Dzieci mogą także spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Wszystkie wytyczne MEiN, MZ i GIS można przeczytać tutaj

Zobacz także: 
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy