GRY
 
 

Pomoc dla ucznia i studenta

By zapewnić dziecku odpowiednie wykształcenie, zainteresuj się możliwościami dofinansowania nauki, jakie oferuje państwo. Dotyczą one zarówno uczniów, jak i studentów.

Łamiąc sobie głowę, jak załatać dziury w rodzinnym budżecie, by zapewnić dziecku odpowiednie wykształcenie, zainteresuj się możliwościami dofinansowania nauki, jakie oferuje państwo. Dotyczą one zarówno uczniów, jak i studentów.

Wsparcie dla ucznia: stypendium szkolne

Jeżeli w twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 316 zł netto, twoje dziecko może złożyć wniosek o stypendium szkolne.
Redakcja poleca: Będzie więcej żłobków na uczelniach
Macierzyństwo nie musi oznaczać końca nauki. W ramach programu „Maluch na uczelni” w 2015 r. prawie 11 mln zł zostanie przeznaczonych na stworzenie miejsc opieki dla dzieci tych rodziców, którzy studiują lub są pracownikami naukowymi.

Dla kogo stypendium szkolne?

Mogą się o nie starać uczniowie:
- szkół podstawowych,
- gimnazjów,
- szkół ponadgimnazjalnych,
- liceów i szkół policealnych,
- kolegiów nauczycielskich, językowych i pracowników służb społecznych (do ukończenia 24. roku życia),
- wychowankowie ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych (do 18. roku życia).

Stypendium może być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi zajęciami (np. na pozaprogramowe lekcje angielskiego), na zakup podręczników, przyborów szkolnych czy też na pokrycie kosztów internatu lub biletu miesięcznego. Ze stypendium trzeba się rozliczyć. W jaki sposób – o tym decyduje gmina. Może ona wypłacić pieniądze po tym, jak kupisz podręczniki szkolne (musisz mieć rachunki) albo przyznać pomoc w formie zaliczki.

Ile wynosi stypendium szkolne?

Nie może być niższe niż 45 zł ani wyższe niż 112 zł. Jest przyznawane na okres roku szkolnego – od września do czerwca – a jego łączna wartość nie może przekroczyć 1120 zł (1008 zł dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich).

Jak się starać o stypendium szkolne?

Wniosek składa się w szkole lub w wydziale oświaty urzędu gminy (tam też są dostępne wzory wniosków). Najlepiej zadzwoń do gminy i upewnij się, gdzie należy to zrobić.

Do wniosku trzeba dołączyć:
- oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
- opinię dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
- ewentualnie zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, jeżeli pobierasz zasiłek okresowy lub stały.
Warto wiedzieć: Stypendium szkolne jest zwolnione z podatku dochodowego, nie musisz go więc uwzględniać przy wypełnianiu PIT-u.

Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi, którego rodzinę dotknął wypadek losowy (pożar, zalanie, kradzież). Pomoc jest udzielana w formie pieniężnej lub rzeczowej. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 280 zł. Jest on wypłacany niezależnie od stypendium. Można się o niego ubiegać nie później niż dwa miesiące od zdarzenia losowego. Wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w gminie.

Wsparcie na studia: stypendium studenckie

Po rozpoczęciu studiów można starać się o pomoc materialną w postaci stypendium. Nie ma znaczenia tryb studiów (dzienne, zaoczne, wieczorowe) ani rodzaj uczelni (państwowa, prywatna). Termin złożenia wniosku ustala szkoła – warto się tym już teraz zainteresować, by nie stracić szansy na pieniądze.


Rodzaje stypendium studenckiego:

- socjalne,
- mieszkaniowe (dotyczy tylko studentów studiów dziennych),
- na wyżywienie,
- dla osób niepełnosprawnych,
- za wyniki w nauce,
- za wyniki w sporcie (można się o nie ubiegać po zaliczeniu I roku).
Wysokość stypendium ustala rektor uczelni w porozumieniu z organem samorządu studenckiego.

Kto ma prawo do stypendium studenckiego?

Studenci, których dochód na osobę w rodzinie spełnia ustalone przez rektora uczelni kryterium. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż 569 zł netto. Do dochodu wlicza się dochody uzyskiwane przez studenta i jego rodzinę, z wyjątkiem stypendium unijnego oraz stypendium i zasiłku szkolnego.

Jak się starać o stypendium studenckie?

Należy złożyć wniosek do komisji stypendialnej. Trzeba do niego dołączyć:
- oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów,
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów za ubiegły rok (dotyczy to zarówno studenta, jak i jego rodziny),
- aktualne zaświadczenie z urzędu gminy o osobach zameldowanych w domu rodzinnym studenta.

Warto wiedzieć: W razie nieszczęścia (śmierć bliskiej osoby, nieszczęśliwy wypadek) można ubiegać się o zapomogę studencką. Zapomogę można otrzymać tylko dwa razy w roku.

Kredyt studencki

Kredyt studencki ma tę zaletę, że jest nisko oprocentowany i nie trzeba go od razu spłacać.
Doładuj
Przeładuj