kobieta w ciąży w pracy, ciąża, ciężarna, praca, laptop, kobieta w ciąży
fot. © Halfpoint - Fotolia.com

Kiedy pracodawca musi przenieść kobietę w ciąży na inne stanowisko?

Jakie prace są zabronione dla kobiet w ciąży? Kiedy pracodawca może przenieść kobietę w ciążę na inne stanowisko? Czy zachowuje ona to samo wynagrodzenie? Jak powinno wyglądać orzeczenie o przeciwwskazaniu do wykonywania danej pracy?
kobieta w ciąży w pracy, ciąża, ciężarna, praca, laptop, kobieta w ciąży
fot. © Halfpoint - Fotolia.com

Przede wszystkim kobieta w ciąży nie może wykonywać prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Jeśli dotychczas wykonywała taką pracę, pracodawca ma obowiązek przenieść ją na inne stanowisko pracy, które nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia jej i dziecka, lub – jeśli jest to niemożliwe – powinien zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. Pracownica nie może jednak na tym stracić finansowo i za ten czas zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Jeżeli na nowym stanowisku otrzymywałyby niższe wynagrodzenie, przysługuje jej dodatek wyrównawczy.
W sytuacjach wyjątkowych, podyktowanych np. stanem zdrowia kobiety w ciąży, może zostać orzeczone przeciwwskazanie do wykonywania przez nią dotychczasowej pracy. W takiej sytuacji pracownica musi przedłożyć pracodawcy orzeczenie lekarskie, które wydawane jest w formie zaświadczenia. A on powinien się do tego orzeczenia zastosować.

Zobacz też: Ile wynosi zasilek chorobowy

Przykład
Pracownica Anna pracuje jako sprzedawca w sklepie. Przez 8 godzin wykonuje swoją pracę w pozycji stojącej. Lekarz wystawił zaświadczenie, iż w takiej pozycji może pracować jedynie przez 2 godziny. W związku z tym pracodawca musi zastosować się do ograniczeń lekarza i pozwolić Annie pracować przez 2 godziny, zaś w pozostałym wymiarze czasu pracy zwolnić ją z tego obowiązku. Co najważniejsze, Anna nadal będzie otrzymywała takie samo wynagrodzenie.

Warto wiedzieć: Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu? Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Przeciwwskazanie do wykonywania określonej pracy

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącej dziecko piersią wydaje lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownicą.
Zaświadczenie lekarskie może być wydane przez lekarza:
 • na wniosek pracownicy,
 • na wniosek pracodawcy,
 • z własnej inicjatywy.
[content:0_24889,0_24280,0_23998,8_1563:ECVideo]

Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko pracownicy,
 • numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • stwierdzenie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania dotychczasowej pracy, które uzasadniają przeniesienie pracownicy do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnienie jej z obowiązku świadczenia pracy na czas niezbędny albo zmianę warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnienie jej na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
Pracodawca, który otrzyma takie zaświadczenie powinien niezwłocznie zmienić warunki pracy pracownicy na dotychczasowym stanowisku, tak by dostosować je dla kobiety w ciąży lub przenieść ją do innej pracy spełniające takie warunki. Zmiany te pracodawca wprowadza na czas określony w zaświadczeniu. Powyższe zaświadczenie od lekarza jest wiążące zarówno dla pracodawcy, jak i dla kobiety w ciąży. Pracodawca nie może pozwolić przyszłej mamie pracować w warunkach zabronionych nawet wtedy, gdy pracownica wyraziłaby zgodę na zachowanie dotychczasowego stanowiska. Gdyby pracodawca przychylił by się do takiej prośby, wówczas popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za co naraża się na grzywnę w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.
Redakcja poleca: Jesteś w ciąży? Zobacz, ile godzin możesz pracować przy monitorze? - zmiana przepisów 2017 - [WIDEO]
1 maja 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu prawa pracy kobiet w ciąży. Duże zmiany dotyczą tego, ile ciężarna może spędzać czasu przy monitorze. Już nie 4 godziny. Zobacz jak to się zmieni,

Prace zabronione dla kobiet w ciąży

Kobietom w ciąży zabrania się (na podstawie rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom) prac:
 • przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2 900 kJ na zmianę roboczą;
 • związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów (w tym podnoszenie i przenoszenie ciężarów; praca przy urządzeniach, przy których wymagana jest znaczna siła);
 • w pozycji wymuszonej;
 • w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej;
 • w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym (np. prace w środowisku z nagłymi zmianami temperatury w zakresie przekraczającym 15oC);
 • w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do ośmiogodzinnego dnia pracy, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartość 65 dB,
 • w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartości 80 dB;
 • w środowisku, w którym poziom ciśnienia akustycznego hałasu ultradźwiękowego, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartości 77 dB i więcej;
 • w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka;
 • w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej;
 • w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
 • przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę;
 • na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach;
 • w wykopach oraz w zbiornikach otwartych;
 • nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia;
 • stwarzających ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą,
 • przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi,
 • w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym;
 • w narażeniu na substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy, np. chloropren, leki cytostatyczne, ołów, rtęć, preparaty do ochrony roślin;
 • w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń,
 • w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie),
 • wewnątrz zbiorników i kanałów,
 • stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.


Polecamy: Praca w laboratorium a ciąża
Oceń artykuł

Ocena 5 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy