GRY
 
 

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Poznaj prawa i przywileje mamy

Czy można zmienić wynagrodzenie i stanowisko mamie wracającej do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskim, wychowawczym? Poznaj prawa i przywileje kobiet po urodzeniu dziecka.

fot. Fotolia.pl

Kodeks pracy reguluje prawa i przywileje kobiet powracających do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem.

Mama na macierzyńskim jest pod ochroną

Ochrona stosunku pracy dotyczy przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim i urlopie wychowawczym. O tym, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w czasie trwania urlopu macierzyńskiego mówi  Kodeks pracy w art. 177. Przepis ten znajduje zastosowanie także do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu rodzicielskiego. O ochronie stosunku pracy podczas trwania urlopu wychowawczego mówi natomiast art. 186§1 i w odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego ochrona obowiązuje już od momentu złożenia wniosku o urlop wychowawczy.
Ponadto przepisy Kodeksu pracy chronią pracownicę korzystającą z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy (z tego prawa może skorzystać osoba uprawniona do urlopu wychowawczego). Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać w innym trybie umowy o pracę. Ochrona obowiązuje od dnia złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Nie może trwać dłużej niż w sumie przez 12 miesięcy.
Wyjątek zezwalający pracodawcy na rozstanie się z osobą korzystającą z urlopów oraz obniżenia czasu pracy dotyczy sytuacji ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy, zwolnienia grupowego oraz wystąpienia przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zobacz też: wniosek o rezygnację części urlopu macierzyńskiego - wzór
 
Redakcja poleca: Jak napisać idealne CV? - film
Szukasz nowej pracy i nie wiesz, jak zmieścić na jednej kartce swój życiorys? Wcale nie musisz tego robić! Poznaj podpowiedzi rekruterów i dowiedz się, jakich błędów unikać przy pisaniu CV.

Czy można pracować i przebywać na urlopach rodzicielskich?

Kobieta po urodzeniu dziecka może wrócić do pracy, łącząc ją z urlopem już na etapie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowy urlop macierzyński trwa 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie. Aby łączyć okres urlopu dodatkowego z pracą, należy złożyć stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania pracy albo poinformować o tym pracodawcę w treści wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. We wniosku wskazuje się planowany wymiar czasu pracy (maksymalnie ½ etatu) oraz okres łączenia urlopu z wykonywaniem pracy. Pracodawca powinien uwzględnić wniosek, chyba że nie pozwala na to organizacja i rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy.
Powyższa zasada łączenia urlopu z pracą dotyczy również urlopu rodzicielskiego, który funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 17 czerwca 2013 r. Maksymalny wymiar urlopu wynosi 26 tygodni niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie i przysługuje po skorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Polecamy: Aktywność zawodowa podczas urlopu wychowawczego

Doładuj
Przeładuj