prawa rodziców w szkole
fot. Adobe Stock

Prawa rodziców w szkole: co wolno rodzicom uczniów, a jakie mają obowiązki?

Prawa rodziców w szkole określa między innymi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców, Konstytucja RP, Ustawa o systemie oświaty. Najbardziej szczegółowym zbiorem praw i obowiązków rodziców jest jednak status szkoły do której uczęszcza dziecko.
Joanna Biegaj
prawa rodziców w szkole
fot. Adobe Stock
Szkoła pełni funkcję wychowawczą, jednak obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na rodzicach. By dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać, niezbędna jest współpraca między placówką a rodzicami. Uczniowie mają swoje prawa, ich rodzice także - mogą mieć oni oczekiwania wobec szkoły, jednak posiadają również obowiązki względem niej. Rodzic ma między innymi prawo do zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły, uzyskiwania informacji na temat ocen dziecka, a także do decydowania, czy będzie ono uczęszczało np. na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie. 

Spis treści
 1. Prawa i obowiązki rodziców w szkole
 2. Prawa rodziców w szkole
 3. Obowiązki rodziców w szkole

Prawa i obowiązki rodziców w szkole

Prawa i obowiązki rodziców w szkole to zbiór zagadnień, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, nauczycieli i całego systemu edukacji, a także jakie wymagania powinni wypełniać oni sami. O prawach rodziców w szkole mówią różne regulacje prawne, jednak najbardziej szczegółowo są one zapisane w statucie szkoły. Rodzice mają też zbiorowe prawa, między innymi do posiadania swoich przedstawicieli, którzy składają się na Radę Rodziców. Funkcją Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców - wspomaga ona realizację celów i zadań szkoły. Rada Rodziców jest reprezentacją i głosem rodziców w kwestii efektywności kształcenia i wychowywania uczniów.
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.

Prawa rodziców w szkole

Rodzice mają prawo do:
 • wyboru szkoły dziecka (publicznej lub niepublicznej),
 • podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury,
 • uzyskiwania informacji o likwidacji szkoły,
 • uzyskiwania informacji o postępach, trudnościach w nauce dziecka, a także jego specjalnych uzdolnieniach,
 • znajomości ocen swojego dziecka i informacji o sposobie weryfikowania jego osiągnięć edukacyjnych,
 • uzyskania informacji w kwestii wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej u dziecka,
 • wnioskowania o uzasadnienie ustalonych ocen przez nauczyciela,
 • wnioskowania o to, by nauczyciel udostępnił sprawdziany i prace ucznia oraz inną dokumentację,
 • uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a także warunkach i kryteriach wystawiania ocen z zachowania,
 • uzyskania informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej przez ucznia,
 • wnioskowania o egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (i wszystkim, co związane z egzaminem),
 • zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły w kwestii rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia (z zajęć edukacyjnych lub z zachowania),
 • wnioskowanie o zwolnienie ze sprawdzianu lub egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych lub dostosowanie go do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka z uwagi na specyficzne trudności w nauce lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe,
 • wnioskowania o udostępnienie sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia,
 • uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka,
 • niewyrażenia zgody na udział ucznia niepełnoletniego w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 • uzyskania informacji o dolegliwościach zdrowotnych ucznia na zajęciach wychowania fizycznego,
 • uzyskania informacji o i na temat wypadku, któremu uległo dziecko, a także zaznajomienia się z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego,
 • zapoznania z podstawowymi dokumentami szkoły:
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
- Programem Wychowawczym,
- Statutem szkoły.

Rodzice mają również prawo zdecydować, czy ich dziecko będzie uczęszczać na lekcje religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie, a także, w jakich zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych będzie ono brało udział.

Do praw rodzica w szkole podstawowej należy prawo, by wnioskować lub wyrazić zgodę na promowanie przez radę pedagogiczną ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej (również w ciągu roku szkolnego). Mają też prawo do tego, żeby wyrazić swoją opinię o wniosku wychowawcy klasy w sprawie powtarzania klasy (przez ucznia klasy I-III) szkoły podstawowej w wyjątkowym przypadku.

Obowiązki rodziców w szkole

O obowiązkach rodziców w szkole mówi między innymi Ustawa o systemie oświaty. Muszą oni dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, a także zadbać o to, by dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia. Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku warunków, które umożliwią mu przygotowanie się do zajęć szkolnych i nauki poza placówką. Rodzice muszą również powiadomić organy gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego przez ich dziecko. 

Zobacz także
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy