prawa rodziców
fot. Adobe Stock

Prawa i obowiązki rodziców w szkole + obowiązki nauczyciela wobec rodziców

Rodzice, podobnie jak ich dzieci chodzące do szkoły, mają prawa i obowiązki w danej placówce. Najbardziej szczegółowym zbiorem praw i obowiązków rodziców jest statut szkoły, do której uczęszcza dziecko. Sprawdź, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, a także jakie są obowiązki nauczycieli wobec rodziców.
Joanna Biegaj
prawa rodziców
fot. Adobe Stock
Szkoła pełni funkcję wychowawczą, jednak obowiązek wychowania dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach. By dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać, niezbędna jest współpraca między placówką a opiekunami dziecka. Dzieci mają prawa i obowiązki ucznia, ich rodzice także mogą korzystać z pewnych przywilejów – mogą mieć oni oczekiwania wobec szkoły, jednak posiadają również obowiązki względem niej. Rodzic ma między innymi prawo do zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły, uzyskiwania informacji na temat ocen dziecka, a także do decydowania, czy będzie ono uczęszczało np. na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie. 

Prawa i obowiązki rodziców w szkole

Prawa i obowiązki rodziców w szkole to zbiór zagadnień, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, nauczycieli i całego systemu edukacji, a także jakie wymagania powinni wypełniać oni sami. O prawach rodziców w szkole mówią różne regulacje prawne, jednak najbardziej szczegółowo są one zapisane w statucie szkoły. Rodzice mają też zbiorowe prawa, między innymi do posiadania swoich przedstawicieli, którzy składają się na Radę Rodziców. Funkcją Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców – wspomaga ona realizację celów i zadań szkoły. Rada Rodziców jest reprezentacją i głosem rodziców w kwestii efektywności kształcenia i wychowywania uczniów.

Prawa rodziców w szkole 

Rodzice mają prawo do:
 • wyboru szkoły dziecka (publicznej lub niepublicznej),
 • podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury,
 • uzyskiwania informacji o likwidacji szkoły,
 • uzyskiwania informacji o postępach, trudnościach w nauce dziecka, a także jego specjalnych uzdolnieniach,
 • znajomości ocen swojego dziecka i informacji o sposobie weryfikowania jego osiągnięć edukacyjnych,
 • uzyskania informacji w kwestii wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej u dziecka,
 • wnioskowania o uzasadnienie ustalonych ocen przez nauczyciela,
 • wnioskowania o to, by nauczyciel udostępnił sprawdziany i prace ucznia oraz inną dokumentację,
 • uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a także warunkach i kryteriach wystawiania ocen z zachowania,
 • wnioskowania o egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (i wszystkim, co związane z egzaminem),
 • zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły w kwestii rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia (z zajęć edukacyjnych lub z zachowania),
 • wnioskowanie o zwolnienie ze sprawdzianu lub egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych, lub dostosowanie go do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka z uwagi na specyficzne trudności w nauce, lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe,
 • wnioskowania o udostępnienie sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia,
 • uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziecka,
 • niewyrażenia zgody na udział ucznia niepełnoletniego w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 • uzyskania informacji o dolegliwościach zdrowotnych ucznia na zajęciach wychowania fizycznego,
 • uzyskania informacji o i na temat wypadku, któremu uległo dziecko, a także zaznajomienia się z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego,
 • zapoznania z podstawowymi dokumentami szkoły:
– Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
– Programem Wychowawczym,
– Statutem szkoły.

Rodzice mają również prawo zdecydować, czy ich dziecko będzie uczęszczać na lekcje religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie, a także, w jakich zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych będzie ono brało udział.

Prawa rodzica w szkole podstawowej to między innymi możliwość wnioskowania o promowanie przez radę pedagogiczną ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej (również w ciągu roku szkolnego). Rodzice mają też prawo do tego, żeby wyrazić swoją opinię o wniosku wychowawcy klasy w sprawie powtarzania klasy (przez ucznia klasy I-III) szkoły podstawowej.
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.

Obowiązki rodziców w szkole

Obowiązki rodziców wobec szkoły określa między innymi Ustawa o systemie oświaty. Muszą oni dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, a także zadbać o to, by dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia. Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku warunków, które umożliwią mu przygotowanie się do zajęć szkolnych i nauki poza placówką. Rodzice muszą również powiadomić organy gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego przez ich dziecko (a także zmianach w tym zakresie). 

Obowiązki nauczyciela wobec rodziców

Obowiązki nauczyciela głównie określa Karta Nauczyciela. Jego podstawowym zadaniem jest:
 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły,
 • wspieranie uczniów w ich rozwoju,
 • dążenie do własnego rozwoju osobistego.

Obowiązkiem nauczyciela wobec rodziców jest:
 • informowanie rodziców uczniów o kryteriach wymagań oraz o osiąganych wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów,
 • uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie wraz z rodzicami o planach wobec dziecka,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Zobacz także
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy