ciąża, oczekiwanie na dziecko, bocian, rodzina
fot. © Sergey Nivens - Fotolia.com

Wyniki głosowania na najciekawszą historię ciążowo-porodową (edycja grudniowa)

Podsumowaliśmy głosy i wiemy, kto zwyciężył w trzeciej edycji (grudniowej) konkursu na prawdziwe historie ciążowo-porodowe. Zobacz, kto w tym miesiącu otrzyma zestaw kawowo-obiadowy dla 6 osób firmy Lubiana SA.
ciąża, oczekiwanie na dziecko, bocian, rodzina
fot. © Sergey Nivens - Fotolia.com

Podsumowaliśmy trzecią edycję konkursu na prawdziwe historie ciążowo-porodowe. Z otrzymanych danych wynika, że najwyższą ocenę otrzymała historia "Prawdziwe historie: nigdy nie zapomnę swojego porodu" pani Weroniki Belter. Średnia ocen wyniosła 5,76 (to stosunek oceny do liczby oddanych głosów). Laureatce serdecznie gratulujemy!

Wszystkie prace była bardzo ciekawe, niektóre wzruszające, niektóre zabawne. Dziękujemy, że zechcieliście się z nami nimi podzielić.

Poniżej lista zgłoszonych i zakwalifikowanych prac. Zachęcamy do ich przeczytania.

Prace konkursowe:

Redakcja poleca: Czy warto zapisać się do szkoły rodzenia – film
Jeśli wciąż masz wątpliwości czy szkoła rodzenia jest ci potrzebna, ten film jest dla ciebie. O za i przeciw mówi nasz psycholog Adriana Klos.

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest zestaw kawowo-obiadowy dla 6 osób firmy Lubiana Poland.

Zestaw wchodzi w skład najnowszej kolekcji Lubiany. W skład zestawu wchodzą:

  • 6 filiżanek 0,35l,
  • 6 spodków 170 mm
  • 6 talerzy płytkich 260 mm
  • 6 talerzy płytkich 220 mm
  • 6 talerzy głębokich 230 mm

Porcelanę można wkładać do zmywarek do naczyń oraz kuchenek mikrofalowych.

Zasady udziału w konkursie:

  1. Aby wziąć udział w konkursie „Prawdziwe historie ciążowo-porodowe”, należy napisać tekst na minimum 2500 znaków ze spacjami (około 1 strony w wordzie) i nie więcej niż 4500 znaków ze spacjami, i wysłać go na adres: redakcja@babyonline.pl do 17 grudnia 2014 r. z dopiskiem w tytule maila "Prawdziwe historie - konkurs". Mile widziane są również zdjęcia, choć nie jest to warunek konieczny. 
  2. Temat prac może być dowolny, ale musi dotyczyć czasu z okresu ciąży i/lub porodu.
  3. Wszystkie nadesłane prace (spełniające warunki konkursu - patrz pkt. 1) zostaną opublikowane na Babyonline.pl w serwisie Ciąża i poród najpóźniej do 22 grudnia 2014 r.
  4. 22 grudnia rozpocznie się głosowanie na najlepszą historię (lista prac zostanie opublikowana w artykule konkursowym).
  5. Laureatem grudniowej edycji konkursu zostanie osoba, której praca otrzyma najlepszą oceną stanowiącą stosunek oceny do liczby oddanych głosów. Głosowanie będzie trwało do 31 grudnia.
Zapoznaj się z regulaminem konkursu. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Prawdziwe historie ciążowo-porodowe" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Babyonline.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to: zestaw kawowo-obiadowy dla 6 osób firmy Lubiana Poland.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony i przeprowadzony na stronie internetowej Babyonline.pl.
2.2 Konkurs będzie trwał 4.12.2014 r. do 31.12.2014 r. Wyniki konkursu ogłosimy do 5.01.2015 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs będzie polegać na przesłaniu historii z okresu ciąży i/lub porodu napisanej na co najmniej 2500 znaków ze spacjami (górna granica 4500 znaków ze spacjami), która po opublikowaniu zostanie poddana ocenie użytkowników Babyonline.pl.
3.2. Laureatem konkursu zostanie osoba, której praca otrzyma najlepszą oceną, będącą stosunkiem oceny do liczby oddanych głosów. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.4. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.5.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureat zostanie wyłoniony do 5.01.2015 roku.
4.2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty e-mailowej do 5.01.2015 roku.
4.3. W wypadku, gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10% na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.
4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy redakcja@babyonline.pl w treści podając nazwę konkursu
"Prawdziwe historie ciążowo-porodowe"
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Prawdziwe historie ciążowo-porodowe"
5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 7 głosy

Zobacz także

Popularne tematy