GRY
 
 

Regulamin konkursu "Bajkowe rymowanki z MiniMini+"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Bajkowe rymowanki z MiniMini+” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też na stronie internetowej http://mamacafe.babyonline.pl/
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:
3 zestawy:
- duża pluszowa rybka
- 5 książek z serii Przygody Rybki Mini Mini ( daleka wycieczka, plac zabaw, akcja ratunkowa, nowy przyjaciel, prezent urodzinowy) 
- gra Karaoke

15 zestawów:
- mała pluszowa rybka
- 2 książki z serii Przygody Rybki Mini Mini (daleka wycieczka, plac zabaw
- CD Przeboje Rybki Mini Mini

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej babyonline.pl i przeprowadzony na stronie http://mamacafe.babyonline.pl/
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 18.09-30.09.2013 r. i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej babyonline.pl
2.3. Rozwiązanie Konkursu i lista Laureatów Konkursu zawierająca imię i nazwisko lub nick laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej babyonline.pl w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na wymyśleniu krótkiej rymowanki o wybranej postaci z bajek emitowanych na Mini Mini.
3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji portalu Babyonline.pl
3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 18 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe określone w punkcie 3.1. zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.
3.4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.7. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez publikację nicków na stronie konkursowej i poprzez wiadomość przesłaną na skrzynkę forumową w terminie najpóźniej do dnia wskazanym w pkt 2.3 powyżej. Za powiadomienie uznaje się dostarczenie przez system wiadomości na skrzynkę laureata, a nie jej odczytanie przez laureata.
4.3. Laureat jest zobowiązany do przesłania swoich danych adresowych w ciągu 7 dni od powiadomienia o wygranej, inaczej prawo do nagrody wygasa.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 30 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
4.5. W przypadku nie dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie na adres konkursy@edipresse.pl
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na stronie internetowej podanej w punkcie 2.1) na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – nazwa konkursu podana w punkcie 1.1 Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Redakcja poleca: Jak odkryć talent swojego dziecka? To prostsze niż myślisz! [WIDEO]
Znając talent dziecka można go rozwijać, by w przyszłości osiągnęło sukces. Jednak trzeba go najpierw znaleźć. Dodatkowe zajęcia? Kosztowne kursy i treningi? Okazuje się, że wcale nie jest to tak trudne i drogie, jak mogłoby się wydawać. Przekonaj się sama.

Ocena (1 ocena)

5.0
Doładuj
Przeładuj