Regulamin konkursu "Co to znaczy?"

Regulamin konkursu "Co to znaczy?".
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą  "Co to znaczy?" (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.5. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to: dla każdego z 3 laureatów co tydzień:

1 tydzień - książka Oscara Brenifiera "Uczucia, co to takiego?" i film animowany na DVD "Kocurro"
2 tydzień - film animowany na DVD "Kocurro" i książka o Bolku i Lolku
3 tydzień - zestaw plastyczny (drewniana walizeczka) i plecaczek POLSAT JimJam
4 tydzień - książka Oscara Brenifiera "Uczucia, co to takiego?" i film animowany na DVD "Kocurro"
oraz jedna nagroda specjalna: duża taczka z zestawem foremek, zestaw plastyczny, film "Kocurro" i książka Brenifiera "Życie, co to takiego".

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej babyonline.pl i przeprowadzony na stronie http://mamacafe.babyonline.pl/
2.2 Konkurs będzie trwał od 7 października 2013 r. do 3 listopada 2013 r.
2.3  Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.babyonline.pl w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1 Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu na forum mamacafe.pl dialogu na abstrakcyjny temat z dzieckiem, zaczynającego się od zdania "Co to znaczy?". Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji portalu babyonline.pl.
3.2 Laureatami Konkursu w liczbie 3 w każdym konkursowym tygodniu zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe określone w punkcie 3.1. zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.
3.3 Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy, ale wygrać może tylko jedną nagrodę.
3.4 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5 Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu.
3.6 Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
3.7.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1 Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej.
4.2 Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej drogą mailową na adres mailowy podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.4, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
4.3 Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w formularzu rejestracyjnym konkursu w terminie 28 dni od zakończenia konkursu, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.
4.4 Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.5 Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.6 W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1 W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl
5.2 Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na stronie internetowej podanej w punkcie 2.1) na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – nazwa konkursu podana w punkcie 1.1 Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.5 Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6 Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Redakcja poleca: Szczepienia skojarzone – co to takiego? [WIDEO]
Czy wiesz, czym są szczepienia wysokoskojarzone? Tak określa się nowoczesne szczepionki 4-, 5- lub 6-składnikowe. Dlaczego są popularne? Ich zaletą jest przede wszystkim to, że wymagają tylko jednego wkłucia, a chronią przed odpowiednio 4, 5 lub 6 różnymi chorobami zakaźnymi. Tym samym to doskonały sposób, by zmniejszyć ból podczas szczepienia u dziecka i związany z nim... stres u rodziców.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Popularne tematy