Regulamin konkursu "Czas do szkoły"

ANEKS NR 1 z dnia 01.09.2011 do
Regulaminu Konkursu ”CZAS DO SZKOŁY”

§ 1
1.    Organizator konkursu „CZAS DO SZKOŁY”: MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ulicy Pl. Szczepański 3 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328, którego współorganizatorami  są: TVN S.A, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, KRS 0000213007, Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462, Teleprogram Sp. z o.o., 02-916 Warszawa, ul. Okrężna 9/1, KRS 0000107850, mając na uwadze dobro Uczestników Konkursu postanawia przeprowadzić finał zwany dalej „Finałem”. Fundatorem nagrody w Finale jest MobileFormats Sp. z o.o.
2.    Niniejszy Aneks określa warunki i zasady przeprowadzania Finału.
3.    Finał przeprowadzany będzie w dniach 7 - 9 września 2011 roku.
4.    W Finale mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie i osoby, które dokonały przynajmniej jednego zgłoszenia do konkursu „CZAS DO SZKOŁY”.
5.    Udział w finale polega na udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie finałowe, zadane przez Organizatora i/lub Współorganizatorów i przesłane w bezpłatnych dla Uczestnika Konkursu SMSach. Odpowiedzi należy udzielić w możliwie najkrótszym czasie.
6.    Warunkiem uczestnictwa w finale jest poprawne zgłoszenie się do Finału za pośrednictwem wiadomości SMS o treści właściwej dla otrzymanej zachęty SMS przez użytkownika numeru.
7.    Finał jest konkursem na czas, w którym wygranie nagrody zależy od szybkości udzielenia poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie finałowe.
8.    System zarejestruje wszystkich uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie finałowe i zarejestruje czas w jakim udzielili tej odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na pytanie nie może nastąpić przed wysłaniem przez system Organizatora pytania, którego dotyczy odpowiedź.
9.    Czas decydujący o wygraniu nagrody lub jej niewygraniu jest czasem odpowiedzi na pytanie finałowe i jest liczony od momentu zarejestrowania przez system teleinformatyczny Organizatora wiadomości SMS zawierającej zgłoszenie do finału do chwili zarejestrowania wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na pytanie finałowe.
10.    W przypadku jeśli dwóch lub więcej Uczestników osiągnie taki sam czas poprawnej odpowiedzi na pytanie finałowe uprawniające do wygrania jednej nagrody, wtedy nagrodę wygra ten uczestnik, który przystąpił do Finału jako pierwszy.
11.    We wszystkich rozstrzygnięciach w Finale dotyczących przesyłania, odbierania, rejestrowania wiadomości SMS liczy się czas systemu teleinformatycznego Organizatora.
12.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłaniu wiadomości SMS wynikające z działania sieci GSM, które mogą wpływać na czas odpowiedzi uzyskany w Finale.
13.    Nagrodę finałową wygra uczestnik, który grając o nią uzyskał najszybszy czas odpowiedzi na jedno pytanie finałowe zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
14.    Jedna osoba może wziąć udział w Finale dowolną liczbę razy.
15.    W Finale do wygrania jest nagroda pieniężna w wysokości 500zł.
16.     Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie przez Organizatora.
17.    Nagroda zostanie przekazana laureatowi do dnia 19 września 2011 roku.
§ 2
1.    Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
2.    Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 2 września 2011 r.Regulamin Konkursu „CZAS DO SZKOŁY”
 
§ 1 
Postanowienia wstępne
 

1.            Organizatorem konkursu „CZAS DO SZKOŁY”, zwanego dalej Konkursem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ulicy Pl. Szczepański 3 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328 zwany dalej „Organizatorem”. Współorganizatorami Konkursu są: TVN S.A, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, KRS 0000213007; Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462; Teleprogram Sp. z o.o., 02-916 Warszawa, ul. Okrężna 9/1, KRS 0000107850.  Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest MobileFormats Sp. z o.o.

2.            Konkurs trwa od 3 do 28 sierpnia 2011 roku.

3.            W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4.            W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.            W przypadku zwycięzców konkursu wymienionych w § 1 ust. 4 Regulaminu prawo
do nagrody, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, przysługiwać będzie kolejnemu Uczestnikowi spośród osób spełniających warunki wygranej w Konkursie.

 
§ 2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie i wyłanianie laureatów

1.            Konkurs jest konkursem na czas, w którym wygranie nagrody zależy od szybkości udzielenia poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe.

2.            Uczestnik Konkursu sam dokonuje wyboru, o jaki zestaw nagród chce grać: zestaw nagród dla dziewczynki lub zestaw nagród dla chłopca. Warunkiem wyboru rodzaju nagród i uczestnictwa w Konkursie jest poprawne zgłoszenie się do Konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS o treści właściwej dla dokonanego wyboru rodzaju nagrody. Treści pozwalające na zgłoszenie się do Konkursu będą podawane do publicznej wiadomości podczas trwania konkursu w Wiadomościach SMS od Organizatora i Współorganizatorów lub w materiałach reklamowych dotyczących Konkursu.

3.            Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy i może grać o każdy z 4 zestawów nagród w Konkursie: 2 zestawy przeznaczone dla dziewczynki i 2 zestawy przeznaczone dla chłopca.

4.            Ważne są jedynie zgłoszenia przesłane za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 72012 (koszt 2,00zł/2,46zł z VAT), 72107 (koszt 2,00zł/2,46zł z VAT), 72737 (koszt 2,00zł/2,46zł z VAT) i 72XX (koszt 2,00zł/2,46zł z VAT).

5.            Po zarejestrowaniu zgłoszenia Uczestnika w systemie Organizatora, Uczestnik otrzyma komunikację konkursową za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS.

6.            Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe, zadane przez Organizatora i/lub Współorganizatorów i przesłane w bezpłatnych dla Uczestnika Konkursu SMSach. Odpowiedzi należy udzielić w możliwie najkrótszym czasie.

7.            Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielać wyłącznie z numeru telefonu, z którego zostało dokonane zgłoszenie do Konkursu.

8.            System zarejestruje wszystkich uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i zarejestruje czas w jakim udzielili tej odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na pytanie nie może nastąpić przed wysłaniem przez system Organizatora pytania, którego dotyczy odpowiedź.

9.            Czas decydujący o wygraniu nagrody lub jej niewygraniu jest czasem odpowiedzi na pytanie konkursowe i jest liczony od momentu zarejestrowania przez informatyczny automatyczny system odbioru MobileFormats wiadomości SMS zawierającej zgłoszenie do konkursu do chwili zarejestrowania wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na pytanie w Konkursie.

10.        W przypadku jeśli dwóch lub więcej Uczestników osiągnie taki sam czas poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe uprawniające do wygrania nagrody jednej nagrody, wtedy nagrodę wygra ten uczestnik, który przystąpił do Konkursu jako pierwszy.

11.        We wszystkich rozstrzygnięciach w Konkursie dotyczących przesyłania, odbierania, rejestrowania wiadomości SMS liczy się czas systemu teleinformatycznego Organizatora.

12.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłaniu wiadomości SMS wynikające z działania sieci GSM, które mogą wpływać na czas odpowiedzi uzyskany w konkursie.

13.        Każdą z nagród wg wybranych kategorii wygrają uczestnicy, którzy grając o nią uzyskali najszybszy czas odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

 
§ 3 
Nagrody

1.W Konkursie do wygrania są 4 zestawy nagród rzeczowych: 2 zestawy „dla dziewczynki” i 2 zestawy „dla chłopca”.

 

ZESTAWY DLA DZIEWCZYNEK

- Plecak HELLO KITTY z wyposażeniem (piórnik z wyposażeniem, teczka, 4 zeszyty, notatnik, akcesoria szkolne)

- Walizka HELLO KITTY z wyposażeniem ( piórnik z wyposażeniem, teczka, 4 zeszyty, notatnik, akcesoria szkolne)

 

ZESTAWY DLA CHŁOPCÓW

- Plecak AUTA z wyposażeniem (piórnik z wyposażeniem, teczka, worek, portfel, akcesoria szkolne)

- Walizka AUTA z wyposażeniem (piórnik z wyposażeniem, teczka, worek, portfel, akcesoria szkolne)

 

2.            Za ufundowanie i wydanie każdej z nagród odpowiada Organizator Konkursu.

3.            Nagrody rzeczowe zostaną przesłane przesyłkami pocztowymi na koszt Organizatora Konkursu, na adresy wskazane przez laureatów, do dnia 11 września 2011 roku.

4.            Niepodanie Organizatorowi danych adresowych do przesłania nagrody rzeczowej jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody, chyba, że laureat poinformuje Organizatora o chęci osobistego odbioru nagrody co może nastąpić tylko w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora.

 
§ 4 
Wyłonienie laureata

1.        Zwycięzcy nagród w Konkursie zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie przez Organizatora.

2.        Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odebranie telefonu, potwierdzenie pełnoletniości i uczestnictwa w konkursie oraz podanie wszystkich danych niezbędnych do przekazania laureatowi nagrody.

3.        W przypadku braku możliwości zrealizowania połączenia telefonicznego (połączenie nie zostanie uzyskane po trzech próbach trwających cztery sygnały), braku potwierdzenia pełnoletniości, prowadzący powtarza procedurę wyłonienia kolejnego kandydata do nagrody, którym będzie osoba, która uzyskała kolejny najlepszy czas w grze o wybraną nagrodę, zgodnie z zasadami konkursu.

4.        W przypadku sygnału zajętości lub uzyskania połączenia z pocztą głosową telefonu uczestnika konkursu, podejmowana jest ponowna próba połączenia - jednak nie więcej niż dwa razy. Jeżeli pomimo podjęcia prób zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem Konkursu o których mowa w zdaniu poprzedzającym połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody w wybranej kategorii kolejnej osobie, która miała następny w kolejności najkrótszy czas, w jakim udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe

5.        W konkursie jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

 
§ 5 
Postępowanie reklamacyjne

1.            Reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać naadres: MobileFormats Sp z o.o., ul Wróbla 24/1, 02-736 Warszawaz dopiskiem „Konkurs – CZAS DO SZKOŁY”.

2.            Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

3.            Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Konkursie.

 
§ 6 
Ochrona danych osobowych

1.             Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu określonych w regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2.     Organizator (MobileFormats Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Pl.  Szczepański 3 lok. 8 , 31-011 Kraków, TVN S.A, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa; Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19; Teleprogram Sp. z o.o., 02-916 Warszawa, ul. Okrężna 9/1; AltaMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie), będąc administratorem Danych Osobowych przetwarza dane osobowe dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Konkursowej do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r., nr 133,poz. 883,z późn. zmianami). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę w formularzu wap/WWW lub rozmowie telefonicznej na ich przetwarzanie do celów marketingowych. MF przetwarza dane osobowe dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę w formularzu wap/www na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych: imienia oraz miejscowości w liście laureatów konkursu na WAP lub/i WWW medium w którym promowany będzie konkurs.

 
§ 7
 Postanowienia końcowe

1.       Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego      Regulaminu.

2.            We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3.            Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i Współorganizatorów oraz na stronie internetowej: www.klub.tvn.pl, wap.viva.pl, wap.teleprogram.tv, wap.smska.pl, lajt.polki.pl.

4.            Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy wysyłać drogą mailową na adres: biuro@mobileformats.pl

5.            Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.

6.            Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych SMS.

7.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez System SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych.

8.             Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług  telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

Redakcja poleca: Jak dziecko uczy się i rozwija przez zmysły? [WEBINAR 1.]
Za nami pierwszy z 6 bezpłatnych webinarów dla rodziców, organizowanych w ramach akcji „Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem” i prowadzonych przez Dorotę Zawadzką. Ekspertka opowiadała o tym, jak działają zmysły malucha, a ich prawidłowy rozwój wpływa na życie również w przyszłości.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy