GRY
 
 

Regulamin konkursu "Graj i wygraj"

Regulamin Konkursu „GRAJ I WYGRAJ”
 

§ 1   

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 
 1. Organizatorem konkursu „GRAJ I WYGRAJ”, zwanego dalej Konkursem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ulicy Pl. Szczepański
  3 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328 zwany dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem Konkursu jest: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462. Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest MobileFormats Sp. z o.o.
 2. Konkurs trwa od 1 marca 2012 roku do 8 kwietnia 2012 roku.
 3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. W przypadku zwycięzców konkursu wymienionych w § 1 ust. 4 Regulaminu prawo
  do nagrody, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, przysługiwać będzie kolejnemu Uczestnikowi spośród osób spełniających warunki wygranej w Konkursie.
 
§ 2 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WYŁANIANIE LAUREATÓW
 
 1. Konkurs jest konkursem na czas, w którym wygranie nagrody zależy od szybkości udzielenia poprawnej odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe.
 2. Uczestnik Konkursu sam dokonuje wyboru nagrody, o którą chce grać. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne zgłoszenie się do Konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS o właściwej treści. Treści pozwalające na zgłoszenie się do Konkursu będą podawane do publicznej wiadomości podczas trwania konkursu
  w Wiadomościach SMS od Organizatora i Współorganizatorów lub w materiałach reklamowych dotyczących Konkursu.
 3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy i może grać o każdą
  z 5 kategorii nagród w Konkursie.
 4. Ważne są jedynie zgłoszenia przesłane za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 72012 (koszt 2,00zł/2,46zl z VAT) i 72737 (koszt 2,00zł/2,46zl z VAT) lub inny numer wskazany w materiałach promujących konkurs i w wiadomościach SMS (koszt 2,00zł/2,46zl z VAT).
 5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Uczestnika w systemie Organizatora, Uczestnik za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS otrzyma potwierdzenie otrzymania przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika.
 6. Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia, wyborze, czy Uczestnik gra
  o nagrodę dla dziewczynki czy dla chłopca oraz udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe, zadane przez Organizatora i/lub Współorganizatorów i przesłane
  w bezpłatnych dla Uczestnika Konkursu SMSach. Odpowiedzi należy udzielić w możliwie najkrótszym czasie. Spośród osób, które poprawnie odpowiedziały
  na 1 pytanie konkursowe zostanie wyłonionych:
 • 5 osób, które grały o Nagrodę nr 1 dla dziewczynki
 • 5 osób, które grały o Nagrodę nr 1 dla chłopca
 • 5 osób, które grały o Nagrodę nr 2 dla dziewczynki
 • 5 osób, które grały o Nagrodę nr 2 dla chłopca
 • 1 osoba, która grała o Nagrodę nr 3 dla dziewczynki
 • 1 osoba, która grała o Nagrodę nr 3 dla chłopca
 • 2 osoby, które grały o Nagrodę nr 4 dla dziewczynki
 • 2 osoby, które grały o Nagrodę nr 4 dla chłopca
 • 2 osoby, które grały o Nagrodę nr 5 dla dziewczynki
 • 2 osoby, które grały o Nagrodę nr 5 dla chłopca
 
 1. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielać wyłącznie z numeru telefonu, z którego zostało dokonane  zgłoszenie do Konkursu.
 2. System zarejestruje wszystkich uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi
  na 1 pytanie konkursowe i zarejestruje czas w jakim udzielili tej odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na pytanie nie może nastąpić przed wysłaniem przez system Organizatora pytania, którego dotyczy odpowiedź.
 3. Czas decydujący o wygraniu nagrody lub jej niewygraniu, jest czasem odpowiedzi
  na 1 pytanie konkursowe i jest liczony od momentu zarejestrowania przez informatyczny automatyczny system odbioru MobileFormats wiadomości SMS zawierającej zgłoszenie do konkursu, do chwili zarejestrowania wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na 1 pytanie w Konkursie.
 4. W przypadku jeśli dwóch lub więcej Uczestników osiągnie taki sam czas poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe uprawniające do wygrania jednej nagrody, wtedy nagrodę wygra ten uczestnik, który przystąpił do Konkursu jako pierwszy.
 5. We wszystkich rozstrzygnięciach w Konkursie dotyczących przesyłania, odbierania, rejestrowania wiadomości SMS liczy się czas systemu teleinformatycznego Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłaniu wiadomości SMS wynikające z działania sieci GSM, które mogą wpływać na czas odpowiedzi uzyskany w konkursie.
 7. Każdą z nagród wg wybranych kategorii wygrają uczestnicy, którzy grając o nią uzyskali najszybszy czas odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
 

§ 3 

NAGRODY

 
 1. W Konkursie do wygrania jest 30 nagród.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
Nagroda 1
 • dla dziewczynki – 5 * Perfect Woll rożek
 • dla chłopca – 5 * Perfect Woll śpiworek
Nagroda 2
 • dla dziewczynki –  5 * Perfect Woll pościel żółta
 • dla chłopca – 5 * Perfect Woll pościel niebieska
Nagroda 3
 • dla dziewczynki – 1 * mata edukacyjna TinyLove różowa
 • dla chłopca – 1 * mata edukacyjna TinyLove niebieska
 
Nagroda 4
 • dla dziewczynki – 2 * Playmobile Zoo
 • dla chłopca – 2 * Playmobile Koparka

Nagroda 5

-dla dziewczynki – 2 * Littlest Pet Shop Świecąca Scena

 • dla chłopca – 2 * Silverlit Wywrotka Zdalnie Sterowana
 
 1. Za ufundowanie i wydanie każdej z nagród odpowiada Organizator Konkursu.
 2. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane przesyłkami pocztowymi na koszt Organizatora
Konkursu, na adresy wskazane przez laureatów, do dnia 6 maja 2012 roku.
 1. Niepodanie Organizatorowi danych adresowych do przesłania nagrody rzeczowej jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, chyba, że laureat poinformuje Organizatora o chęci osobistego odbioru nagrody, co może nastąpić tylko w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.
 3. Organizator zastrzega sobie, że nagrody na materiałach promocyjnych mogą różnić się od nagród wręczanych w konkursie pod względem kolorystyki lub wzoru modelu.
 

§ 4 

WYŁONIENIE LAUREATA

 1. Zwycięzcy nagród w Konkursie zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie
  przez Organizatora.
 2. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odebranie telefonu, potwierdzenie pełnoletności i uczestnictwa w konkursie oraz podanie wszystkich danych niezbędnych do przekazania laureatowi nagrody.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania połączenia telefonicznego (połączenie nie zostanie uzyskane po trzech próbach trwających cztery sygnały), braku potwierdzenia pełnoletności, prowadzący powtarza procedurę wyłonienia kolejnego kandydata do nagrody, którym będzie osoba, która uzyskała kolejny najlepszy czas w grze o wybraną nagrodę, zgodnie z zasadami konkursu.
 4. W przypadku sygnału zajętości lub uzyskania połączenia z pocztą głosową telefonu uczestnika konkursu, podejmowana jest ponowna próba połączenia - jednak nie więcej niż dwa razy. Jeżeli pomimo podjęcia prób zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem Konkursu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie, nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody w wybranej kategorii kolejnej osobie, która miała następny w kolejności najkrótszy czas, w jakim udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. W konkursie jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 
§ 5 
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje  dotyczące konkursu należy przesyłać  na adres: MobileFormats Sp z o.o., ul.Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa z dopiskiem „Konkurs – GRAJ I WYGRAJ”.
 2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później
  niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 
§ 6 
Ochrona danych osobowych
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu określonych w regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
2.     Organizator (MobileFormats Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Pl.  Szczepański 3 lok. 8, 31-011 Kraków; Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, Teleprogram Sp. z o.o., 02-916 Warszawa, ul. Okrężna 9/1, KRS 0000107850), będąc administratorem Danych Osobowych przetwarza dane osobowe dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Konkursowej do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r., nr 133,poz. 883,z późn. zmianami). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu
dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę w formularzu wap/WWW lub rozmowie telefonicznej na ich przetwarzanie do celów marketingowych. MF przetwarza dane osobowe dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania,
z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę w formularzu wap/www na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych: imienia oraz miejscowości w liście laureatów konkursu na WAP lub/i WWW medium w którym promowany będzie konkurs.
 

§ 7

 Postanowienia końcowe

1.       Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego      Regulaminu.
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i Współorganizatorów oraz na stronie internetowej: wap.smska.pl, lajt.polki.pl
 3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy wysyłać drogą mailową na adres: biuro@mobileformats.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.
 5. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych SMS.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez System SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych.
 7. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług  telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.
Redakcja poleca: Szczepienia ratują życie, a dziecko może je polubić! Przekonuje Wojciech Mikołuszko
Szczepienie może być punktem wyjścia do rozmowy na temat chorób. Dziecko może przestać bać się szczepień i zainteresować się nauką - mówi Wojciech Mikołuszko, dziennikarz i popularyzator nauki.

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj