Regulamin konkursu "Kalendarz letnich nagród"

Regulamin Konkursu
 „KALENDARZ LETNICH NAGRÓD”

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: KALENDARZ LETNICH NAGRÓD  (zwanego dalej "Konkursem").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540).
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobileformats Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ul. Plac Szczepański 3 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328, posiadający kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych. Współorganizatorem konkursu jest Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462. Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest MobileFormats Sp. z o.o.
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 02.07.2012 roku 09.08.2012 roku.
5.    Osoba przystępująca do Konkursu staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w dalszej części zwanych „Operatorem”) lub, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
8.    Wszystkie wiadomości SMS, w ramach uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik wysyła na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
9.    Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, wynosi 2,00 zł + 23% VAT (2,46 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem wiadomości SMS na ww. odpłatny numer telefonu pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.    Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane między innymi na łamach pism wydawnictwa Edipresse, na stronach lajt.babyonline.pl w okresie od dnia 02.07.2012 roku do dnia 09.08.2012 roku.
11.    Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin
i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie oraz wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką konkursu.
12.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby
i podmioty.
13.    Laureaci Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku
i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.
W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
14.    Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

§ 2
Komisja Nadzoru
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję nadzoru (w dalszej części zwaną „Komisją Nadzoru”). W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Nadzoru.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.    Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia w formie wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych promujących Konkurs, na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora
w tychże materiałach, a następnie postępowaniu zgodnie z instrukcjami przysyłanymi w komunikacji SMS lub innej otrzymanej od Organizatora Konkursu (w dalszej części zwanym „Zgłoszeniem”).
2.    Warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia jest przesłanie na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych treści podanej przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
3.    Po zarejestrowaniu przez system Organizatora wiadomości SMS zgłaszającej do Konkursu, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa
(do 5 wiadomości SMS) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS.  Pierwsza wiadomość SMS będzie zawierała pytanie o preferencje Uczestnika co do nagrody (zwane dalej „Pytanie o Preferencje”). Odpowiedź Uczestnika na zadawane przez Organizatora pytanie powinna być udzielona za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach reklamowych promujących Konkurs. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik powinien odpowiedzieć na Pytanie o Preferencje, w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
4.    Po odpowiedzi na pytanie wysłane zgodnie z regulacją ust. 3 powyżej Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora w formie wiadomości SMS pytanie konkursowe o charakterze wiedzowym (zwane dalej „Pytanie Konkursowe”). Odpowiedź Uczestnika na zadawane przez Organizatora ww. pytanie powinna być udzielona za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach reklamowych promujących Konkurs. W celu udzielenia odpowiedzi na Pytanie Konkursowe Uczestnik powinien odpowiedzieć na drugie pytanie, w sposób wskazany w zdaniu drugim niniejszego ustępu.
5.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie jak najszybszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe poprzez wysyłanie wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, poprzez wpisanie w treści wiadomości oznaczenia przypisanego prawidłowej odpowiedzi, np. X.
6.    Istotnym elementem ubiegania się o nagrody w Konkursie jest czas udzielenia odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Przesłanie wiadomości SMS z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe udzielone przez Uczestnika przed przesłaniem przez Organizatora pytania, nie będzie brane pod uwagę przez Organizatora przy wyłanianiu Laureatów nagród. Czas udzielenia odpowiedzi liczony jest od momentu zarejestrowania przez system informatyczny Organizatora wiadomości SMS zawierającej zgłoszenie do Konkursu, do chwili zarejestrowania wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na Pytanie Konkursowe.
7.    W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe Uczestnik pretenduje do wygrania Nagrody, według zasad opisanych
w Regulaminie.
8.    W celu poprawienia swojego wyniku czasowego Uczestnik może ponownie wysłać Zgłoszenie na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, odpowiadając na SMS z zachętą do poprawienia swojego wyniku odpowiedzi bądź ponownie wysyłając zgłoszenie do Konkursu.
9.    Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie wiadomości SMS o treści wskazanej przez Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, w okresie od dnia 02.07.2012 roku od godziny 0:00:01, do dnia 09.08.2012 roku, do godziny 23:59:59.
10.    W odpowiedzi na Zgłoszenie, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
11.    Po dokonaniu Zgłoszenia i wybraniu nagrody, Uczestnik otrzymuje od Organizatora, w formie wiadomości SMS, Pytania Konkursowe.
12.    Uczestnik odpowiada na Pytania Konkursowe poprzez wysyłanie wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, wpisując w treści wiadomości treść odpowiedzi.
13.    Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
14.    Każde przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Wiadomości w formacie SMS związane z Konkursem będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru. Dane zarejestrowane przez system teleinformatyczny Organizatora są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia w Konkursie i wskazania Laureatów Nagród.
15.    Jeden Uczestnik może dokonywać Zgłoszeń wielokrotnie, każde Zgłoszenie bierze udział w Konkursie.
16.    Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Konkursu, dodatkowych wiadomości SMS, w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie na numer wskazany przez Organizatora
w materiałach reklamowych i promujących Konkurs. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące przebiegu Konkursu.
17.    Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego
z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy w trakcie trwania Konkursu.

§ 4
Nagrody
1.    Nagród w Konkursie jest 21.
2.    Nagrodami są nagrody rzeczowe podzielone na kategorię wg dni tygodnia i godzin (zwane dalej Kategoriami). Kategorii nagród jest 21 zgodnie z poniższym. Nagrody będą przyznawane według następującego schematu:

•    O nagrodę nr 1 Uczestnicy konkursu grają w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 13:59
•    O nagrodę nr 2 Uczestnicy konkursu grają w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 – 17:59
•    O nagrodę nr 3 Uczestnicy konkursu grają w każdy poniedziałek w godzinach 18:00 – 23:59 i we wtorek w godzinach 00:00 – 09:59
•    O nagrodę nr 4 Uczestnicy konkursu grają w każdy wtorek w godzinach 10:00 – 13:59
•    O nagrodę nr 5 Uczestnicy konkursu grają w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 17:59
•    O nagrodę nr 6 Uczestnicy konkursu grają w każdy wtorek w godzinach 18:00 – 23:59 i w środę w godzinach 00:00 – 09:59
•    O nagrodę nr 7 Uczestnicy konkursu grają w każdą środę w godzinach 10:00 – 13:59
•    O nagrodę nr 8 Uczestnicy konkursu grają w każdą środę w godzinach 14:00 – 17:59
•    O nagrodę nr 9 Uczestnicy konkursu grają w każdą środę w godzinach 18:00 – 23:59 i w czwartek w godzinach 00:00 – 09:59
•    O nagrodę nr 10 Uczestnicy konkursu grają w każdy czwartek w godzinach 10:00 – 13:59
•    O nagrodę nr 11 Uczestnicy konkursu grają w każdy czwartek w godzinach 14:00 – 17:59
•    O nagrodę nr 12 Uczestnicy konkursu grają w każdy czwartek w godzinach 18:00 – 23:59 i w piątek w godzinach 00:00 – 09:59
•    O nagrodę nr 13 Uczestnicy konkursu grają w każdy piątek w godzinach 10:00 – 13:59
•    O nagrodę nr 14 Uczestnicy konkursu grają w każdy piątek w godzinach 14:00 – 17:59
•    O nagrodę nr 15 Uczestnicy konkursu grają w każdy piątek w godzinach 18:00 – 23:59 i w sobotę w godzinach 00:00 – 09:59
•    O nagrodę nr 16 Uczestnicy konkursu grają w każdą sobotę w godzinach 10:00 – 13:59
•    O nagrodę nr 17 Uczestnicy konkursu grają w każdą sobotę w godzinach 14:00 – 17:59
•    O nagrodę nr 18 Uczestnicy konkursu grają w każdą sobotę w godzinach 18:00 – 23:59 i w niedzielę w godzinach 00:00 – 09:59
•    O nagrodę nr 19 Uczestnicy konkursu grają w każdą niedzielę w godzinach 10:00 – 13:59
•    O nagrodę nr 20 Uczestnicy konkursu grają w każdą niedzielę w godzinach 14:00 – 17:59
•    O nagrodę nr 21 Uczestnicy konkursu grają w każdą niedzielę w godzinach 18:00 – 23:59 i w poniedziałek w godzinach 00:00 – 09:59

Nagrodami w konkursie są:
Nagroda NR 1 – Intex basen kwadrat z daszkiem – wartość nagrody 108,9 zł
Nagroda NR 2 – Play Wow Dmuchana Piramida – wartość nagrody 49,39zł
Nagroda NR 3 – SKIP HOP śliniaczek kieszonka ZooDOG – wartość nagrody 40,7 zł
Nagroda NR 4 – Namiot ogrodowy dziecięcy Pirat Iplay – wartość nagrody 62,7 zł    
Nagroda NR 5 – TINY LOVE Interaktywna MATA GIGANT – wartość nagrody 140,8zł
Nagroda NR 6 – Bidon Tum Tum Tiny 300ml – wartość nagrody 38,5 zł
Nagroda NR 7 – Skoczek Sassy "Baw się i rozwijaj"– wartość nagrody 173,8zł
Nagroda NR 8 – Mini Apteczka Travel & Go – wartość nagrody 35,2 zł
Nagroda NR 9 – Zestaw naczyń Zoo Pszczoła Skip Hop – wartość nagrody 57,2 zł
Nagroda NR 10 – Tommee Tippee zestaw 5 x butelka – wartość nagrody 42,9 zł
Nagroda NR 11 – Kocyk muślinowy JJ Cole Collections – wartość nagrody 87,89 zł
Nagroda NR 12 – Plui deszczowa piłka – wartość nagrody 38,5 zł
Nagroda NR 13 – Zoo Lunchies Skip-Hop – Sowa– wartość nagrody 75,9 zł
Nagroda NR 14 – Zestaw pojemników Tum Tum – wartość nagrody 42,9 zł
Nagroda NR 15 – Organizer samochodowy Sunshine Kids – wartość nagrody 75,9 zł
Nagroda NR 16 – Śliniak turystyczny z kieszonką – wartość nagrody 53,9 zł
Nagroda NR 17 – Krówka Tootiny – pompowany zwierzak do skakania – wartość nagrody 100,1 zł
Nagroda NR 1 8 – Podręczna torba do wózka z serii Pack-it – wartość nagrody 64,9 zł
Nagroda NR 19 – Ręcznik Skip-Hop – Żaba – wartość nagrody 105,6 zł
Nagroda NR 20 – K's KIDS Pluszowy ZAGŁÓWEK Samochodowy – wartość nagrody 28,05zł
Nagroda NR 21 – Samsonite łóżeczko turystyczne – wartość nagrody 170,5 zł

3.    Maksymalna łączna pula wszystkich Nagród wynosi 1594,23 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia trzy grosze) brutto.
4.    Organizator zastrzega prawo zmiany marki lub modelu rzeczowej, w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych nie będzie możliwe nabycie określonej w regulaminie Konkursu marki lub modelu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się zapewnić nagrody tej samej klasy, przy czym wartość każdej nagrody nie będzie niższa, niż wartość określona w § 4 pkt 2 Regulaminu.
5.    Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku konieczności zapłaty podatków od nagród Laureat zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Organizatora kwoty podatku, który to podatek następnie zapłaci w imieniu Uczestnika Organizator.

§ 5
Zasady przyznawania nagród
1.    Spośród Uczestników Konkursu którzy dokonali Zgłoszenia do Konkursu w tej samej Kategorii, Nagrody przyznane zostaną temu Uczestnikowi
z każdej Kategorii, który udzielił poprawnej odpowiedzi na  Pytanie Konkursowe w najkrótszym czasie (zwany dalej „Laureatem Nagrody").
2.    Wyłanianie Laureatów Nagród nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
3.    Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jedną Nagrodą niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania osoba taka jest uprawniona, i z których to numerów korzystała wysyłając SMS w Konkursie.
W przypadku, gdy okaże się, iż Laureatem Nagrody jest osoba, która uzyskała już wcześniej prawo do Nagrody, Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytania Konkursowe odpowiednio w najkrótszym czasie.
4.    Laureatami Konkursu nie mogą być jednocześnie krewni i powinowaci do drugiego stopnia powinowactwa ani inne osoby zameldowane pod tym samym adresem lub przebywający pod tym samym adresem. W sytuacji, gdy Laureatami Konkursu zostaną ww. osoby, nagrodę otrzyma tylko Laureat, którego SMS ze Zgłoszeniem do Konkursu został najszybciej odebrany przez Organizatora, wg rejestru Organizatora, natomiast nagroda dla drugiego uczestnika zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe odpowiednio w najkrótszym czasie. W przypadku gdyby SMSy Uczestników zostały odebrane przez Organizatora w identycznym czasie, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Laureata.
5.    Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody, następuje poprzez numer telefonu lub telefonów, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na który ma zostać przekazana Nagroda.
6.    O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody, Laureaci Nagród zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, w ciągu 14 dni po dniu, w którym został wyłoniony Laureat Nagrody, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Konkursu. Organizator zastrzega, że rozmowa będzie nagrywana.
7.    Organizator podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody
w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia
z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu nagroda pozostaje w rękach Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego
z Laureatem Nagrody będzie nagrywana.
8.    W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, ewentualnie jeżeli będzie wymagane odprowadzenie podatku od nagród również do podania danych umożliwiających rozliczenia takiego podatku oraz złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu.
9.    Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie zakończone do dnia 22.08.2012 roku. W przypadku, gdy do dnia 06.09.2012 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek nagrody, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
10.    Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Nagród Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

§ 6
Wydanie Nagród
1.    Nagrody Rzeczowe zostaną wydane Laureatom pocztą kurierską bądź pocztową przesyłką poleconą, na adres wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt 8 – 10 Regulaminu, w terminie do dnia
02.10.2012 roku.
2.    Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 02.10.2012 roku. W przypadku, gdy Laureat którejkolwiek nagrody nie odbierze nagrody w zakreślonym powyżej terminie, dana nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.    Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§ 7
Dane osobowe
1.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród Laureatom Nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania,
z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie nagród.
2.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§ 8
Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie odpowiada za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, w tym
w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych przez Organizatora za ich pomocą wiadomości SMS,
a także inne kwestie techniczne, niezawinione przez Organizatora, mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości SMS.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za wszelkie działania osób trzecich, niezawinione przez Organizatora.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Laureatów Nagrody.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Konkursie
z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników.
§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 z dopiskiem „KALENDARZ LETNICH NAGRÓD”, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Konkursu, w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie do dnia 02.10.2012 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Nadzoru, na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.    W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz
z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 16.10.2012 roku.
4.    Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Konkursu przedawniają się w terminach przewidzianych prawem.

§ 10
Postanowienia Końcowe
1.    Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 oraz między innymi na stronach internetowych: lajt.babyonline.pl.
2.    Operatorzy sieci telefonii komórkowych nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3.    Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wyników Uczestników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.
5.    Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a)    stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach
i konkursach ogłaszanych przez Organizatora,
b)    niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora.
6.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
z udziału w nim Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody),
w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne
z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem Pytania Konkursowego.
7.    Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości informujących
o kolejnych edycjach Konkursu lub konkursach o podobnym charakterze na numer telefonu wykorzystywany do udziału w Konkursie.
8.    Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
9.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy