Regulamin konkursu "Mamo to ja i SMYK" wydanie 12/2012

Przeczytaj regulamin konkursu "Mamo to ja i SMYK" wydanie 12/2012
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Mamo to ja i SMYK 12/2012” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3.    Regulamin Konkursu jest dostępny zarówno w siedzibie Organizatora, jak też na stronie internetowej http://regulaminy.edipresse.pl
1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6.    Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
•    15 x Kawiarnia, kolorowa masa plastyczna i akcesoria Smiki o wartości 34,99 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 99/100).
•    15 x Pluszowa krowa Smiki o wartości 49,99 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 99/100).
•    20 x Gra Logifun FL800 Smiki o wartości 119,99 zł (słownie: sto dziewiętnaście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100).
•    10 x Robot kuchenny i akcesoria Smiki o wartości 49,99 zł każda (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 99/100).
•    10 x Karetka i figurki  Smiki o wartości 99,99 zł każdy (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100).
•    10 x Laptop grający i świecący  Smiki o wartości 99,99 zł każdy (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100).
1.7.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
1.8.    Realizatorem technologicznym i telekomunikacyjnym (SMS) Konkursu jest Mobileformats
Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Wróbla 24/1.
1.9.    Konkurs realizowany jest na terenie Polski, co oznacza, że uczestnik musi być użytkownikiem telefonu komórkowego, posiadającym kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora, a SMS, będący zgłoszeniem w Konkursie, musi zostać wysłany z terytorium Polski.
1.10    Uczestnik Konkursu musi posiadać odpowiedni tytuł prawny do telefonu komórkowego, uprawniający go do korzystania z telefonu.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Mamo to ja” Numer 12/2012 – na rynku 6 listopada 2012 r. i zostanie ogłoszony wraz z ukazaniem się tego numeru na rynku.
2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 6 listopada do 5 grudnia 2012 r.


3.    ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1.    Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, opłatach za SMS oraz ramach czasowych Konkursu, a także adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest regulamin Konkursu.
3.2.    Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie numeru telefonu komórkowego, z którego wysyłają SMS w Konkursie.
3.3.    Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia w formie wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych promujących Konkurs, na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w tychże materiałach, a następnie postępowaniu zgodnie z instrukcjami przysyłanymi w komunikacji SMS lub innej otrzymanej od Organizatora Konkursu
3.4.    Po zarejestrowaniu przez system Organizatora wiadomości SMS zgłaszającej do Konkursu, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS.
3.5.    W odpowiedzi na zgłoszenie każdy Uczestnik konkursu otrzyma 1 pytanie sondażowe oraz 1 zadanie do wykonania.
3.6.    W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, w pierwszej kolejności uczestnik otrzyma SMS zwrotny z pytaniem sondażowym oraz instrukcją dotyczącą odesłania odpowiedzi na zadane pytanie. Odpowiedzi na pytanie sondażowe uczestnik udziela wysyłając SMS.
3.7.    Sonda, o której mowa w punkcie 3.6 jest przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji czytelników magazynu „Mamo to ja”.  Organizator Sondy chce zasięgnąć opinii swoich czytelników.
3.8.    Po poprawnym wysłaniu odpowiedzi na pytanie sondażowe (zgodnie z instrukcją zawartą w SMSie), Uczestnik konkursu otrzyma zadanie konkursowe opisane w kolejnym, bezpłatnie przesłanym SMSie zwrotnym.
3.9.    Po wykonaniu zadania konkursowego opisanego w SMSie (poprzez udzielenie odpowiedzi na zadany temat) oraz wysłaniu odpowiedzi pod numer podany w SMSie, Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą/najbardziej pomysłową/najbardziej oryginalną odpowiedź na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.10.    Laureatami Konkursu w liczbie 70 zostaną osoby, których odpowiedzi na przesłane zadanie, nadesłane SMS-em pod numer podany w SMSie, zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze/najbardziej pomysłowe/najbardziej oryginalne. Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie w tym warunku, o którym mowa w pkt 4.3 poniżej, jeśli dotyczy oraz w pkt. 3.6 i 3.8.
3.11.    Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tj. przesłać zgłoszenie do konkursu, udzielić odpowiedzi na pytanie sondażowe oraz udzielić odpowiedzi na zadany temat, dowolną ilość razy, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania osoba taka jest uprawniona i z których to numerów korzystała wysyłając SMS w Konkursie. Laureaci będą identyfikowani za pomocą numeru telefonu lub telefonów, imienia, nazwiska jak i adresu zamieszkania, na który ma zostać przekazana nagroda. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba posługująca się różnymi numerami telefonów komórkowych może być laureatem tylko jednej nagrody. Laureatami Konkursu nie mogą być jednocześnie krewni i powinowaci do drugiego stopnia powinowactwa ani inne osoby zameldowane pod tym samym adresem lub przebywający pod tym samym adresem. W sytuacji, gdy laureatami Konkursu zostaną ww. osoby, nagrodę otrzyma tylko laureat, którego SMS ze zgłoszeniem do Konkursu został najszybciej odebrany przez Organizatora, wg rejestru Organizatora lub Realizatora, natomiast nagroda dla drugiego uczestnika przechodzi na rzecz Organizatora. W przypadku gdyby SMSy uczestników zostały odebrane przez Organizatora w identycznym czasie, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Laureata.
3.12.    Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4.    PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1.    Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 27 grudnia 2012 r.
4.2.    Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Konkursu oraz jednocześnie poproszeni o podanie adresu zamieszkania poprzez wysłanie SMS-a, jeżeli tą drogą zostali powiadomieni o wygranej lub podanie adresu zamieszkania w czasie rozmowy telefonicznej, jeżeli powiadomienie nastąpiło w ten sposób. W przypadku powiadomienia o wygranej drogą SMS, laureat powinien odesłać SMS-a z podaniem adresu zamieszkania w terminie 7 dni od czasu jego otrzymania. Koszty rozmów telefonicznych z laureatami pokrywa Organizator. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z powyższym, adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator jest uprawniony do przeznaczenia nagrody dla kolejnego laureata wyłonionego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4.3.    Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.4, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
4.4.    Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.
4.5.    Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 40 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej, o ile laureat uiści należny podatek zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.6.    W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.7.    Laureat, który otrzyma nagrodę główną zobowiązany jest zgłosić się po jej odbiór w terminie i miejscu uzgodnionym przez Organizatora i laureata w rozmowie telefonicznej.
4.8.    Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.9.    Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.10.    W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

5.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia 5 grudnia 2012 r.  r. (na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Mamo to ja i SMYK 12/2012" Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.4.    Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5.    Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.6.    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Redakcja poleca: Szczęśliwa i bez stresu w czasie ciąży Jak o to zadbać? [WIDEO]
Czy można coś zrobić, by przeżyć ciążę w czasach pandemii bez lęku? Tak. W ramach akcji Szczęśliwa ciąża z Mamo, To Ja podpowiadamy, co możesz zrobić, by zmniejszyć poziom odczuwanego stresu.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy