konkurs dla mam mamy piszą
fot. MamoToJa.pl

Regulamin konkursu "Mamy piszą" - wygraj publikację swojego opowiadania

Weź udział w naszym cyklicznym konkursie „Mamy piszą” – przyślij nam stworzone przez siebie bajkę lub opowiadanie, które zadedykujecie swojemu dziecku. Do wygrania publikacja opowiadania na Mamotoja.pl z dedykacją dla dziecka oraz dodatkowo co miesiąc nagroda niespodzianka.
konkurs dla mam mamy piszą
fot. MamoToJa.pl
Regulamin konkursu „Mamy piszą”
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Organizatorem konkursu pod nazwą „Mamy piszą” (dalej zwanym „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwaną „Organizatorem”).
 • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.mamotoja.pl.
 • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego www.polki.pl (dalej zwanego „Serwisem”).
​2.CZAS TRWANIA I PRZEBIEG KONKURSU
 • Konkurs rozpoczyna się na początku każdego miesiąca i trwa przez czas nieoznaczony.
 • Konkurs odbywa się w sposób cykliczny. Każda edycja Konkursu trwa jeden (1) miesiąc – każdorazowo czas trwania danej edycji jest wskazywany w ogłoszeniu o Konkursie.
 • W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien przesłać do redakcji Serwisu swoje opowiadanie lub bajkę (dalej zwaną: „Historią”) w formie pliku w formacie word na następujący adres poczty email redakcji: redakcja@mamotoja.pl. Historia powinna mieć długość do 4 000 znaków (ze spacjami) czyli ok. 1,5 strony A4.
 • Konkurs polega na tym, że w pierwszym dniu każdej edycji Konkursu w Serwisie będzie zamieszczone jedno z opowiadań laureatek poprzedniego miesiąca. Pod felietonem będzie zamieszczone ogłoszenie o Konkursie zawierające prośbę o przesyłanie własnych Historii przez czytelniczki, informacje o  danej edycji, czasie trwania danej edycji, adresie email redakcji, nagrodach w danej edycji oraz inne niezbędne szczegóły dotyczące Konkursu.
 • Po upływie każdej edycji Konkursu redakcji Serwisu ogłosi zwycięzcę danej edycji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia danej edycji, poprzez publikację nadesłanej przez zwycięzcę Historii w Serwisie na stronie www.mamotoja.pl.
 • Nadsyłane Historie powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Historie nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów i konkursu. Treść Historii nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Historie nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
 • W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła spośród redakcji Serwisu trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”). Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 • Komisja, spośród wszystkich Historii nadesłanych w ciągu danej edycji Konkursu wybierze kilka najlepszych historii (zależnie od ilości nadesłanych opowiadań). Uczestnicy – autorzy Historii, które Komisja uzna za najlepsze, będą zwycięzcami tej edycji Konkursu, zaś ich opowiadania/bajki zostaną zamieszczone w Serwisie na stronie www.mamotoja.pl.
 • Przy wyborze najlepszych Historii Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Historii, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Historii. Decyzje Komisji są ostateczne. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 • W przypadku, jeżeli w danej edycji Konkursu nie zostanie przesłana żadna Historia albo żadna Historia nie będzie spełniała wymogów Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzcy tej edycji Konkursu.
3. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE
 • Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Historii zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Historia nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Historii; (iv) Historia nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Historii, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Historii w Serwisie, na okres 1 roku, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych, w szczególności w Serwisie i na facebooku jako link odsyłający do Serwisu;
 • wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, w formie reklamy internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
 • rozporządzanie i korzystanie z opracowań Historii na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt, w szczególności ze skróconych i twórczo przeredagowanych opracowań Historii.
 • Organizator jest uprawniony do redagowania, twórczego redagowania oraz skracania nadsyłanych Historii.
 • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzała dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursu i odbioru nagrody.
4. NAGRODY. Reklamacje
 • Nagroda przeznaczona dla zwycięzcy danej edycji Konkursu będzie publikacja opowiadania w serwisie www.mamotoja.pl oraz każdorazowo  nagroda-niespodzianka wskazana w ogłoszeniu o Konkursu, o którym mowa w pkt 2.4 Regulaminu.​
 • ​Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania danej edycji Konkursu e-mailem na adres, z którego nadesłano Historię. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w celu wysyłki nagrody, w zwrotnej wiadomości e-mail na adres podany przez Organizatora w wiadomości do zwycięzcy, w terminie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
 • W przypadku, jeżeli zwycięzca w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt 4.2 powyżej, Organizator prześle zwycięzcy wiadomość e-mail wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli zwycięzca nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu zwycięzcy wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
 • Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku i pobierze należny podatek. W przypadku, jeżeli wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 • Nagrody do poszczególnych zwycięzców zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt 4.2 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy o wygranej.
 • W przypadku nie podjęcia przez zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: …, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs –  mamy piszą”. Organizator rozpatrzy reklamację i odpowie zgłaszającemu reklamację w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Redakcja poleca: Jak zrobić lampion z dyni? Instrukcja krok po kroku [WIDEO]
Robienie lampionu z dyni to jedna z tradycji halloweenowych. Gotowy lampion może zdobić dom przez całą jesień, a nie tylko w święto duchów. Podpowiadamy, jak go zrobić w kilku prostych krokach (i co zrobić, żeby przetrwał dłużej!).
Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Popularne tematy