Regulamin konkursu "Mikołajkowa maszyna szczęścia"

Regulamin Konkursu Mamo To Ja „Mikołajkowa Maszyna Szczęścia”

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Mikołajkowa Maszyna Szczęścia” (zwanym dalej "Konkursem").
2.    Organizatorem Konkursu jest MobileFormats Sp. z o.o. (dalej: „MF”), z siedzibą w  Krakowie, ulica Pl. Szczepański 3 lok. 8, 31-011 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000298886 , wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN, REGON: 120613391, NIP: 676-23-67-328 na zlecenie Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-480) przy ul. Wiejskiej 19, NIP 526-00-12-586.
3.    Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniu 24.11 – 06.12.2010 roku.
4.    Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5.    Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej za wyłączeniem:
a.    pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez MF:
b.    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c.    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d.    osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
6.    Wszystkie wiadomości SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie Uczestnik wysyła pod numer 72737 lub 72012.
7.    Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 72737 lub 72012 wynosi 2 zł + 22% VAT (2,46 zł brutto).

§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, MF powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez MF. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Udział w Konkursie polega na wysłaniu przez Uczestnika Konkursu wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora Konkursu na numer 72737 lub 72012.
2.    Po przesłaniu wiadomości SMS, o której mowa w ust. 2, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie otrzymania przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika wraz z krótką instrukcją dotyczącą udziału w Konkursie oraz informacją o jaka Nagrodę gra.
3.    Zadaniem Uczestnika jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa pytania.
4.    Po wysłaniu przez Uczestnika dwóch prawidłowych odpowiedzi, Uczestnik konkursu otrzyma informacje z podziękowaniem za udział w konkursie oraz o sposobie powiadomienia laureatów konkursu.
5.    Uczestnik konkursu Wysyła SMS o treści określonej przez Organizatora konkursu w materiałach promocyjnych. W zależności w której minucie wiadomość SMS wysłana przez Uczestnika Konkursu zostanie zarejestrowana przez system informatyczny Organizatora Konkursu zależy o jaka Nagrodę uczestnik gra. System przyznawania Nagród określa § 3 punkt 7.
6.    Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.
7.    Nagrody będą przyznawane według następującego schematu:

O nagrodę nr 1 Uczestnicy konkursu grają w 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 minucie po pełnej godzinie.
O nagrodę nr 2 Uczestnicy konkursu grają w 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 minucie po pełnej godzinie.
O nagrodę nr 3 Uczestnicy konkursu grają w 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 minucie po pełnej godzinie.
O nagrodę nr 4 Uczestnicy konkursu grają w 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 minucie po pełnej godzinie.
O nagrodę nr 5 Uczestnicy konkursu grają w 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 minucie po pełnej godzinie.
O nagrodę nr 6 Uczestnicy konkursu grają w 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 minucie po pełnej godzinie.

Kolejność Nagród określa § 3 punkt 8

8.    Nagrody rzeczowe przeznaczone są dla 6 osób i są to:
Leżaczek Fisher Price
Karuzela z pozytywką Fisher Price
Edukacyjny stoliczek Fisher Price
Laptop edukacyjny Fisher Price
Mata edukacyjna Fisher Price
Muzyczny nocniczek Fisher Price

9.    Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie kilka razy, przy czym nagrodę rzeczową może wygrać tylko jedna osoba z danej rodziny weryfikacja zgłoszeń zostanie przeprowadzona na podstawie numeru telefonu, z którego został wysłany SMS, imienia, nazwiska, jak również adresu zamieszkania podanego przez uczestnika konkursu. W przypadku powtórzenia się przy ustalaniu listy laureatów konkursu danych podlegających weryfikacji nagroda zostanie przyznana osobie z kolejnym w rankingu wynikiem czasowym. Uczestnik, który ma zamiar wziąć ponowny udział w Konkursie, wysyła wiadomość SMS, zawierającą w treści komendę rozpoczynającą Konkurs.
10.    Wiadomości w formacie SMS związane z Konkursem będą odbierane przez automatyczny system odbioru MF, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru MF. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru MF są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia  w Konkursie i wskazania Zwycięzców Nagród.
11.    MF nie odpowiada za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych przez MF za ich pomocą Wiadomości SMS, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie Wiadomości SMS.
12.    Wśród Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na dwa pytania konkursowe, Organizator przydzieli nagrody rzeczowe. Ilość i rodzaj nagród jest publikowana w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu.
13.    Po zakończeniu Konkursu Organizator na podstawie danych zebranych przez system informatyczny obsługujący Konkurs ustali listę Uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na dwa pytania konkursowe według kolejności ustalonej na podstawie czasu w jakim udzielili odpowiedzi.
14.    Czas w jakim dany Uczestnik poprawnie odpowiedział na dwa pytania konkursowe jest mierzony od chwili otrzymania przez system informatyczny organizatora wiadomości SMS zawierającej zgłoszenie do konkursu do chwili otrzymania wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na ostanie pytanie z zestawu.
15.    Dla celów związanych z ustaleniem czasu prawidłowej odpowiedzi na dwa pytania konkursowe przez Uczestnika decyduje czas zarejestrowania wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na pytanie przez system informatyczny Organizatora.
16.    W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam czas udzielenia prawidłowej odpowiedzi na dwa pytania konkursowe w danej edycji Konkursu, decyduje kolejność zarejestrowania odpowiedzi przez system informatyczny Organizatora.
17.    Uczestnik, który otrzymuje nagrodę w Konkursie, zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora konkursu.
18.    Organizator podejmie 3 próby kontaktu z Laureatem Konkursu w odstępach jednodniowych. Po 3 nieudanych próbach Nagroda rzeczowa zostanie przyznana kolejnej osobie z rankingu.
19.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem Pytania Konkursowego.
20.    Organizator powiadomi laureatów Konkursu o terminie i możliwościach odbioru nagrody.
21.    Organizator zastrzega sobie, że nagrody na materiałach promocyjnych mogą różnić się od nagród wręczanych w konkursie pod względem kolorystyki lub wzoru modelu.
22.    Użytkownicy konkursu w okresie do 3 miesięcy od zakończenia konkursu otrzymają do 3 SMS wiadomości informujących o kolejnych edycjach konkursu lub konkursach o podobnym charakterze
23.    W trakcie trwania konkursu Użytkownicy będą otrzymywali komunikaty przypominające o czasie trwania konkursu i terminie jego zakończenia jednak nie więcej niż 1 komunikat SMS dziennie.
§ 4
Odbiór Nagród

1.    Odbiór Nagród Rzeczowych następuje w sposób wskazany przez MF lub też nagroda ta zostanie wysłana do Uczestników Konkursu pocztą, na adres wskazany przez te osoby, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2.    MF, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.

§ 5
Postanowienia Końcowe

1.    MF zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do MF, jak również uprawnia MF do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
2.    MF przetwarza dane osobowe dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę w formularzu wap/www na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych: imienia oraz miejscowości w liście laureatów konkursu na WAP lub/i WWW medium w którym promowany będzie konkurs.
3.    Uczestnicy Konkursu oraz rodzice bądź opiekunowie uczestników małoletnich, wyrażają zgodę i upoważniają MF do przetwarzania ich danych osobowych podanych w kwestionariuszu konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych w nim Nagród.
4.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do MF na jej adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
5.    MF nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie Wiadomości SMS.  W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie MF, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tego tytułu są wyłączone. W szczególności MF nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych, oraz skuteczność dostarczenia Wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
6.    Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
7.    Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun  podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
8.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie MF oraz na stronie internetowej pod adresem wap.mamotoja.pl
9.    Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
10.    MF zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Redakcja poleca: Co pyli w lipcu: co pyli teraz i pod koniec lipca? Lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]
W lipcu pyli kilka roślin i grzybów, które mogą sprawić, że alergia mocno się nasili. Najintensywniej w lipcu kwitnie pokrzywa, trawy oraz grzyby. Pylenie innych roślin zmienia się na przestrzeni całego miesiąca. Jeśli więc sprawdzisz, co pyli na początku i pod koniec lipca, lepiej przygotujesz się na okresy pylenia.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy