Regulamin konkursu "NAGRODA 500 zł"

Regulamin Konkursu „NAGRODA 500 ZL” § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą NAGRODA 500 ZL (dalej "Konkurs").
Regulamin Konkursu
 „NAGRODA 500 ZL”

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą NAGRODA 500 ZL (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3.    Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Mobileformats Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ul. Plac Szczepański 3 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, posiadająca numer NIP: 676-23-67-328 oraz kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych (dalej „Organizator”). Współorganizatorem konkursu jest Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462. Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest Mobileformats Sp. z o.o.
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 25 lipca 2012 roku 13 sierpnia 2012 roku.
5.    Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej "Uczestnik") staje się jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6.    Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu na zlecenie Organizatora Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Wszystkie wiadomości SMS wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu przez Uczestnika (dalej „Wiadomość SMS”), Uczestnik wysyła na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
9.    Koszt wysłania jednej Wiadomości SMS wynosi 2 zł + 23% VAT (2,46 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.    Informacje dotyczące Konkursu będą ogłoszone na stronach internetowych w domenie lajt.babyonline.pl oraz w ramach promocyjnej wysyłki SMS, w okresie od dnia 25 lipca 2012 roku 13 sierpnia 2012 roku.
11.    Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a)    akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
b)    potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie,
c)    wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby
i podmioty.
13.    Uczestnicy, którzy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabędą prawo do otrzymania Nagrody (dalej „Laureaci Konkursu”) mogą wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych, wizerunku  i głosu dla celów reklamowych i marketingowych za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
14.    Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

§ 2
Komisja Nadzoru
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję nadzoru (dalej „Komisja Nadzoru”). W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Nadzoru.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.    Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach promujących Konkurs, na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie można dokonać w okresie od dnia 25 lipca 2012 roku od godziny 0:00:01, do dnia 13 sierpnia 2012 roku, do godziny 23:59:59.
2.    Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
3.    Warunkiem zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia jest otrzymanie przez Organizatora od osoby zainteresowanej przystąpieniem do Konkursu Wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs wysłanej na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w tychże materiałach.
4.    W przypadku zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
5.    Odpowiedzi Uczestnika na zadawane przez Organizatora Pytania/Zadania powinny być udzielone za pośrednictwem Wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach promujących Konkurs, poprzez wpisanie w treści Wiadomości SMS oznaczenia przypisanego prawidłowej odpowiedzi np. X lub w przypadku zadania odpowiedź na zadanie powinna być poprzedzona treścią podaną przez Organizatora w wiadomości SMS zawierającej zadanie konkursowe.
6.    Po zarejestrowaniu przez system Organizatora Zgłoszenia, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa (do 5 wiadomości SMS) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą w szczególności zawierać prośbę o odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej „Pierwsze Pytania Konkursowe”). Uczestnik nie jest zobligowany do odpowiedzi na Pierwsze Pytanie Konkursowe, odpowiedź na to pytanie umożliwia Uczestnikowi wygranie nagrody II stopnia. Jeśli Uczestnik udzieli niepoprawnej odpowiedzi na Pierwsze Pytanie Konkursowe, Organizator prześle kolejne pytanie, aby umożliwić Uczestnikowi dalszą grę. Jeśli Uczestnik nie udzieli odpowiedzi na Pierwsze Pytanie Konkursowe w ciągu 10 minut od otrzymania ww. pytania, Uczestnikowi zostanie wysłane zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”), Uczestnik  powinien wykonać Zadanie Konkursowe, aby mieć prawo do nagrody I stopnia.
7.    Po odpowiedzi przez Uczestnika na Pierwsze Pytania Konkursowe Uczestnik otrzyma od Organizatora w formie wiadomości SMS kolejne pytania konkursowe  (dalej „Drugie Pytania Konkursowe”). Uczestnik nie jest zobligowany do odpowiedzi na Drugie Pytanie Konkursowe, odpowiedź na to pytanie umożliwia Uczestnikowi wygranie nagrody III stopnia. Jeśli Uczestnik udzieli niepoprawnej odpowiedzi na Pierwsze Pytanie Konkursowe, Organizator prześle kolejne pytanie, aby umożliwić Uczestnikowi dalszą grę. Jeśli Uczestnik nie udzieli odpowiedzi na Drugie Pytanie Konkursowe w ciągu 10 minut od otrzymania ww. pytania, Uczestnikowi zostanie wysłane Zadanie Konkursowe, Uczestnik  powinien wykonać Zadanie Konkursowe, aby mieć prawo do nagrody II stopnia.
8.    Po odpowiedzi przez Uczestnika na Drugie Pytania Konkursowe Uczestnik otrzyma od Organizatora w formie wiadomości SMS Zadanie Konkursowe, Uczestnik  powinien wykonać Zadanie Konkursowe, aby mieć prawo do nagrody III stopnia.
9.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie Zadania Konkursowego. Jeśli Uczestnik chce grać o nagrodę II stopnia dodatkowo musi odpowiedzieć na Pierwsze Pytanie Konkursowe; jeśli Uczestnik chce grać o nagrodę III stopnia dodatkowo musi odpowiedzieć na Pierwsze i Drugie Pytanie Konkursowe.
10.    Istotnym elementem ubiegania się o Nagrody w Konkursie jest wykonanie Zadania Konkursowego. Komisja Nadzoru wybierze najciekawszą/najbardziej pomysłową/najbardziej oryginalną odpowiedź na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
11.    W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi na Pierwsze Pytanie Konkursowe oraz wykonaniu Zadania Konkursowego Uczestnik będzie brany pod uwagę przy wyłonieniu Laureata nagrody II stopnia; w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi na Pierwsze i Drugie Pytanie Konkursowe oraz wykonaniu Zadania Konkursowego Uczestnik będzie brany pod uwagę przy wyłonieniu Laureata nagrody III stopnia;  w przypadku wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik będzie brany pod uwagę przy wyłonieniu Laureata nagrody I stopnia, według zasad opisanych w Regulaminie.
12.    W celu zwiększenia szansy na wygraną Uczestnik może ponownie dokonać Zgłoszenie i wziąć udział w Konkursie. Organizator jest uprawniony do  wysłania Uczestnikowi wiadomość SMS z zachętą do zwiększenia szansy na wygraną oraz z zachętą do dokończenia gry do Uczestników, którzy nie ukończyli Konkursu.
13.    Każde przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Wiadomości SMS wysyłane przez Uczestnika związane z Konkursem będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru. Dane zarejestrowane przez system teleinformatyczny Organizatora są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia w Konkursie i wskazania Laureatów Konkursu.
14.    Jeden Uczestnik może dokonywać Zgłoszeń wielokrotnie, każde Zgłoszenie bierze udział w Konkursie.
15.    Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Konkursu, dodatkowych wiadomości SMS, w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie na numer wskazany przez Organizatora
w materiałach promujących Konkurs. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące przebiegu Konkursu.
16.    Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego
z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy w trakcie trwania Konkursu.

§ 4
Nagrody
1.    Nagrodami w Konkursie są 3 nagrody pieniężne (dalej „Nagrody”).
2.    Nagrodami są nagrody pieniężne podzielone na nagrodę I, II i III stopnia.
Nagroda I stopnia – 100 zł
Nagroda II stopnia – 300 zł
Nagroda III stopnia – 500 zł
3.    Maksymalna łączna pula wszystkich Nagród wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złoty i 00 groszy) brutto.
4.    Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku konieczności zapłaty podatków od Nagrody Laureat Konkursu zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Organizatora kwoty podatku, który to podatek następnie zapłaci w imieniu Laureata Konkursu Organizator.

§ 5
Zasady przyznawania nagród
1.    Spośród Uczestników Konkursu którzy dokonali Zgłoszenia do Konkursu Nagrody przyznane zostaną tym Uczestnikom, których odpowiedź na Zadanie Konkursowe była najciekawsza, najbardziej pomysłowa i oryginalna. Laureatów Konkursu wybierze Komisja Nadzoru. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie Zadania Konkursowego. Uczestnik pretenduje do nagrody II stopnia, jeśli  dodatkowo odpowie poprawnie na Pierwsze Pytanie Konkursowe; Uczestnik pretenduje do nagrody III stopnia jeśli dodatkowo odpowie poprawnie na Pierwsze i Drugie Pytanie Konkursowe.
3.    Wyłanianie Laureatów Nagród nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Wyłonienie Laureatów Konkursu zostanie zakończone do dnia 24 sierpnia 2012 roku. W przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie wyłoniony Laureat Konkursu którejkolwiek Nagrody, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
4.    Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jedną Nagrodą niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania Uczestnik jest uprawniony i z których to numerów korzystał wysyłając Wiadomości SMS w Konkursie. W przypadku, gdy okaże się, iż Laureatem Konkursu jest Uczestnik, który uzyskała już wcześniej prawo do Nagrody, Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który udzielił najciekawszej, najbardziej pomysłowej lub oryginalnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
5.    Laureatami Konkursu nie mogą być jednocześnie krewni i powinowaci do drugiego stopnia powinowactwa ani inne osoby zameldowane pod tym samym adresem lub przebywający pod tym samym adresem. W sytuacji, gdy Laureatami Konkursu zostaną ww. osoby, Nagrodę otrzyma tylko Laureat Konkursu, który przystąpił do konkursu jako pierwszy, natomiast Nagroda dla drugiego Uczestnika z pośród ww., zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który udzielił najciekawszej, najbardziej pomysłowej lub oryginalnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. W przypadku gdyby Zgłoszenia zostały odebrane przez Organizatora w identycznym czasie, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Laureata.
6.    Identyfikacja Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody, następuje poprzez numer telefonu lub telefonów, imię, nazwisko i adres zamieszkania, na który ma zostać przekazana Nagroda.
7.    O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody, Laureaci Konkursu  zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, w ciągu 14 dni roboczych po dniu, w którym został wyłoniony Laureat Konkursu, pod numer telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszenia. Organizator zastrzega, że rozmowa będzie nagrywana.
8.    Organizator podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody
w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia
z Laureatem Konkursu rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji  Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody będzie nagrywana.
9.    W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, ewentualnie jeżeli będzie wymagane odprowadzenie podatku od nagród również do podania danych umożliwiających rozliczenia takiego podatku, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu.
10.    Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Konkursu Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

§ 6
Wydanie Nagród
1.    Nagrody zostaną wydane Laureatom przelewem bankowym na konto bankowe bądź przekazem pocztowym na adres wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt 8 – 10 Regulaminu, w terminie do dnia 24 września roku.
2.    W przypadku, gdy Laureat Konkursu którejkolwiek Nagrody nie odbierze Nagrody w terminie 14 dni od daty Wydania Nagrody, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.    Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§ 7
Dane osobowe
1.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i Laureatami Nagród oraz wydania nagród Laureatom Konkursu.
2.    Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania
3.    Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5.    Administratorem danych osobowych jest Organizator – spółka pod firmą Mobileformats Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ul. Plac Szczepański 3 lok. 8.

§ 8
Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie odpowiada za niezależne od Organizatora działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych przez Organizatora za ich pomocą Wiadomości SMS, a także inne kwestie techniczne, niezawinione przez Organizatora, mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości SMS.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora Wiadomości SMS przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za wszelkie działania osób trzecich, niezawinione przez Organizatora.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem Wiadomości SMS lub dalsze Wiadomości SMS wysłane zostaną na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Konkursie z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawonione przez Organizatora błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników.
§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 z dopiskiem „NAGRODA 500 ZL”, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Konkursu, w terminie do dnia 8 października 2012 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Nadzoru, na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.    Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
§ 10
Postanowienia Końcowe
1.    Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz między innymi na stronach internetowych: lajt.babyonline.pl
2.    Operatorzy sieci telefonii komórkowych nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika Wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3.    Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wyników Uczestników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.
5.    Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a)    stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach
i konkursach ogłaszanych przez Organizatora,
b)    niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora.
6.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
z udziału w nim Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania Nagrody),
w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne
z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu Wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem Pytań dotyczących Nagrody/Pytania Konkursowego/Zadania Konkursowego.
7.    Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości informujących o kolejnych edycjach Konkursu lub konkursach o podobnym charakterze na numer telefonu wykorzystywany do udziału w Konkursie.
8.    Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
9.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Redakcja poleca: HIV a ciąża - jakie jest ryzyko zakażenia dziecka? Wywiad z ekspertem
HIV w ciąży to nie wyrok! Dr Ernest Kuchar wyjaśnia, że odpowiednio wykryty i leczony wirus HIV zmniejsza niemalże całkowicie ryzyko przeniesienia się wirusa na dziecko.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy