GRY
 
 

Regulamin konkursu: Pierwsza Gwiazdka Twojego dziecka

Załącznik nr 1

Regulamin konkursu: Pierwsze Święta Twojego dziecka

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pierwsze Święta Twojego dziecka” (dalej zwanym „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej  www.pierwszagwiazdka.babyonline.pl .
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepełnoletnia, z tym zastrzeżeniem, że w tym przypadku wymagana będzie zgoda przedstawiciela ustawowego do uczestniczenia i dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie Konkursu.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrodami dla laureatów Konkursu są: kamera Sony DCR-DVD 406 E (1 sztuka); smycze eleganckie(10 sztuk); smycze krótkie (50 sztuk) oraz parasole (20 sztuk).

Lista nagród zostanie opublikowana w serwisie www.pierwszagwiazdka.babyonline.pl .

1.7. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach serwisu www.pierwszagwiazdka.babyonline.pl  w okresie od dnia 3 grudnia do 26 grudnia 2007 r.
2.2. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej  www.pierwszagwiazdka.babyonline.pl najpóźniej do dnia 2 stycznia 2008 r. Na stronie tej zostanie podana lista laureatów Konkursu.
2.3. Uczestnik Konkursu, aby wziąć udział w Konkursie powinien poprzez formularz zgłoszeniowy film w formacie mov, mpg lub avi. Jego maksymalna waga filmu to 5 MB.
2.4. Podczas rejestracji należy podać prawdziwy adres mailowy, w celu uzyskania potwierdzenia wygranej.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na wyborze najlepszego filmu. Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa Organizatora w składzie: Anna Stępniak, Karolina Stępczyńska oraz Dorota Pierzchalska.
3.2. Laureatami Konkursu będą osoby, których filmy zostaną wybrane jako najlepsze przez w.w. Komisję Konkursową.
3.3. Nagrodami w konkursie są:

Nagroda główna:
Kamera Sony DCR-DVD 406 E – wartość 2790 zł brutto.
Wyróżnienia:
I kategorii:     10 eleganckich smyczy
II kategorii:     20 zestawów – parasol oraz krótka smycz
III kategorii:     30 krótkich smyczy

3.4. Lista laureatów Konkursu opublikowana zostanie w serwisie  www.pierwszagwiazdka.babyonline.pl  dnia 2 stycznia 2008 r.
3.5. Dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, tytuł filmu, opis, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.6 Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża tym samym zgodę, odpowiednio, na publikację na liście laureatów oraz w miejscach potwierdzających autorstwo: swojego imienia, nazwiska oraz informacji o uzyskanej nagrodzie.
3.7. Wraz z przystąpieniem do Konkursu tj. przesłaniem zgłoszenia zgodnie z pkt 2.4 powyżej, uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji nie wyłącznej na okres 5 lat od dnia przystąpienia przez niego do Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, do przesłanego filmu, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie techniką drukarską, zapisu magnetycznego i cyfrową, wprowadzenie do obrotu w ramach prasowej i książkowej działalności wydawniczej Organizatora, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej   www.babyonline.pl oraz innych stronach internetowych Organizatora.
3.8. Laureatowi, którego film zostanie opublikowany zgodnie z pkt 3.6 powyżej nie przysługuje wynagrodzenie za taką publikację.
3.9. Filmy nadsyłane przez uczestników Konkursu nie mogą zwierać treści reklamowych, obscenicznych, lub naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich.
3.10. Prawa autorskie majątkowe do odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu powinny należeć do uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.11. Nagroda uzyskana w Konkursie przez Laureata podlega opodatkowaniu podatkiem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176), który na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu wynosi 10% wartości wygranej. Organizator na podstawie art. 41 ust. 7 w/w ustawy przed udostępnieniem Laureatowi Nagrody zobowiązany jest do pobrania od niego kwoty podatku, a następnie odprowadzenia podatku do właściwego Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym Organizator przewidział dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości ok. 11,11% wartości Nagrody przyznanej danemu Laureatowi ("dodatkowa nagroda pieniężna"). Od łącznej wartości Nagrody stanowiącej sumę wartości Nagrody oraz wartości dodatkowej nagrody pieniężnej Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, który zostanie przez niego potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie przewiduje się możliwości wypłacenia Laureatom dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 2 stycznia 2008 r.
4.2. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w liście w terminie najpóźniej 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.4. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 21 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej   www.babyonline.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A.,
00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs Pierwsza Gwiazdka Twojego dziecka.
5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.
5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
5.8. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, w tym Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji;
nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Redakcja poleca: 10 przyczyn złego zachowania [WIDEO]
Wbrew pozorom coś, co dla ciebie jest błahostką, może wpływać na dziecko i jego zachowanie.

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj