Regulamin konkursu "Plażowe nagrody za SMS"

Regulamin Konkursu
 „PLAŻOWE NAGRODY ZA SMS”

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: „PLAŻOWE NAGRODY ZA SMS" (zwanego dalej "Konkursem").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540).
3.    Organizatorem Konkursu jest Mobileformats Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ul. Plac Szczepański 3 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886,
o numerze NIP: 676-23-67-328, posiadający kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych. Współorganizatorami konkursu są: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462.  Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest Mobileformats Sp. z o.o.
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 22 czerwca 2012 roku do dnia 6 lipca 2012 roku.
5.    Osoba przystępująca do Konkursu staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w dalszej części zwanych „Operatorem”) lub, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
8.    Wszystkie wiadomości SMS, w ramach uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik wysyła na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
9.    Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, wynosi 2,00 zł + 23% VAT (2,46 zł brutto). Wszelkie opłaty związane
z wysyłaniem wiadomości SMS na ww. odpłatny numer telefonu pobiera
i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.    Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane między innymi w materiałach promocyjnych na stronach wap.smska.pl, lajt.babyonline.pl w okresie od dnia 22 czerwca 2012 roku do dnia 6 lipca 2012 roku.
11.    Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin
i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie oraz wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką konkursu.
12.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby
i podmioty.
13.    Laureaci Konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku
i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.
W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
14.    Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

§ 2
Komisja Nadzoru
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję nadzoru (w dalszej części zwaną „Komisją Nadzoru”). W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Nadzoru.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.    Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia w formie wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach reklamowych promujących Konkurs, na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora
w tychże materiałach, a następnie postępowaniu zgodnie z instrukcjami przysyłanymi w komunikacji SMS lub innej otrzymanej od Organizatora Konkursu (w dalszej części zwanym „Zgłoszeniem”).
2.    Warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia jest przesłanie na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych treści podanej przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
3.    Po zarejestrowaniu przez system Organizatora wiadomości SMS zgłaszającej do Konkursu, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa
(do 5 wiadomości SMS) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą w szczególności zawierać prośbę o określenie kategorii pytania konkursowego określonego w ust. 4 poniżej. Odpowiedź Uczestnika na zadawane przez Organizatora pytania powinna być udzielona za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach reklamowych promujących Konkurs. Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik powinien odpowiedzieć na 1 pytanie, w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
4.    Po uszczegółowieniu wyboru kategorii pytania zgodnie z regulacją ust. 3 powyżej, Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora, w formie wiadomości SMS, pytanie konkursowe o charakterze wiedzowym (zwane dalej „Pytanie Konkursowe”). Odpowiedź Uczestnika na zadane mu przez Organizatora ww. pytanie powinna być udzielona za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach reklamowych promujących Konkurs.
5.    Po przesłaniu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS 1 dodatkowe pytanie w celu dalszego sprecyzowania informacji o nagrodzie. Odpowiedź na to pytanie nie jest obowiązkowa oraz nie wpływa na szanse przyznania nagrody.
6.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie jak najszybciej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Udzielenie odpowiedzi musi nastąpić poprzez wpisanie w wiadomości SMS określonej treści, wiadomość SMS należy wysłać na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
7.    Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia do Konkursu, wybraniu kategorii Pytania Konkursowego oraz udzieleniu odpowiedzi na 1 Pytanie Konkursowe. Istotnym elementem ubiegania się o nagrody w Konkursie jest czas udzielenia odpowiedzi na Pytanie Konkursowe. Przesłanie wiadomości SMS z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe udzielone przez Uczestnika przed przesłaniem przez Organizatora pytania, nie będzie brane pod uwagę przez Organizatora przy wyłanianiu Laureatów nagród. Czas udzielenia odpowiedzi liczony jest od momentu zarejestrowania przez system informatyczny Organizatora wiadomości SMS zawierającej zgłoszenie do Konkursu, do chwili zarejestrowania wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na Pytanie Konkursowe.
8.    Spośród osób, które poprawnie odpowiedziały na 1 Pytanie Konkursowe, zostaną nagrodzone osoby:
•    1 osoba, która grała o Zestaw nr 1
•    1 osoba, która grała o Zestaw nr 2
•    1 osoba, która grała o Zestaw nr 3
•    1 osoba, która grała o Zestaw nr 4
•    1 osoba, która grała o Zestaw nr 5
•    1 osoba, która grała o Zestaw nr 6
•    1 osoba, która grała o Zestaw nr 7
•    1 osoba, która grała o Zestaw nr 8

Nagrody będą przyznawane według następującego schematu:

O Zestaw nr 1 Uczestnicy konkursu grają w 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 minucie po pełnej godzinie.
O Zestaw nr 2 Uczestnicy konkursu grają w 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 minucie po pełnej godzinie.
O Zestaw nr 3 Uczestnicy konkursu grają w 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 minucie po pełnej godzinie.
O Zestaw nr 4 Uczestnicy konkursu grają w 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52 minucie po pełnej godzinie.
O Zestaw nr 5 Uczestnicy konkursu grają w 0, 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 minucie po pełnej godzinie.
O Zestaw nr 6 Uczestnicy konkursu grają w 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57 minucie po pełnej godzinie.
O Zestaw nr 7 Uczestnicy konkursu grają w 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 minucie po pełnej godzinie.
O Zestaw nr 8 Uczestnicy konkursu grają w 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 minucie po pełnej godzinie.
Kolejność Nagród określa § 4 punkt 1
Łącznie nagrodzimy 8 Uczestników, których czas odpowiedzi na Pytanie Konkursowe będzie najkrótszy w danej nagrodzie.
9.    W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Uczestnik otrzyma kolejne pytanie z wybranej Kategorii lub może ponownie wysłać Zgłoszenie do Konkursu na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
10.    W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe Uczestnik pretenduje do wygrania Nagrody, według zasad opisanych
w Regulaminie.
11.    W celu poprawienia swojego wyniku czasowego, Uczestnik może ponownie wysłać Zgłoszenie na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, odpowiadając na SMS z zachętą do poprawienia swojego wyniku odpowiedzi bądź ponownie wysyłając zgłoszenie do Konkursu.
12.    Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie wiadomości SMS o treści wskazanej przez Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, w okresie od dnia 22 czerwca 2012 roku od godziny 0:00:01, do dnia 06 lipca 2012 roku, do godziny 23:59:59.
13.    W odpowiedzi na Zgłoszenie, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
14.    Po dokonaniu Zgłoszenia i po wybraniu Kategorii, Uczestnik otrzymuje od Organizatora, w formie wiadomości SMS, Pytanie Konkursowe.
15.    Uczestnik odpowiada na Pytanie Konkursowe poprzez wysyłanie wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, poprzez wpisanie określonej treści w wiadomości SMS.
16.    Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
17.    Każde przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Wiadomości w formacie SMS związane z Konkursem będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru. Dane zarejestrowane przez system teleinformatyczny Organizatora są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia w Konkursie i wskazania Laureatów Nagród.
18.    Jeden Uczestnik może dokonywać Zgłoszeń wielokrotnie, każde Zgłoszenie bierze udział w Konkursie.
19.    Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Konkursu, dodatkowych wiadomości SMS, w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie na numer wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące przebiegu Konkursu.
20.    Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego
z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy w trakcie trwania Konkursu.

§ 4
Nagrody
1.    Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe pogrupowane w zestawy:

Zestaw 1 - Zestaw zabawek z wózkiem ogrodnika
W skład którego wchodzą:
namiot plażowy
rękawki kąpielowe Nemo
plażowo-ogrodowy zestaw narzędzi do zabawy
dmuchany basen ogrodowy
o łącznej wartości 141,35zł brutto

Zestaw 2 - Zestaw z samochodem pełnym zabawek do piasku
W skład którego wchodzą:
samochód z zabawkami plażowymi
łopata/walec do zabawy w piasku
krem ochronny Nivea z filtrem 30
o łącznej wartości 138,60zł brutto

Zestaw 3 - Zestaw zabawek do piasku z taczka
W skład którego wchodzą:
wiertarka do piasku
zabawkowa taczka do piasku
lejek z młynkiem do zabawy w piasku
krem Nivea z filtrem 30
o łącznej wartości 148,21zł brutto

Zestaw 4 - Zestaw zabawek do piasku z recznikiem
W skład którego wchodzą:
ręcznik plażowy Smerf
komplet zabawek do piasku
emulsja do opalania Ziaja
o łącznej wartości 106,47zł brutto

Zestaw 5 - Zestaw zabawek na plaże z dmuchaną orką
W skład którego wchodzą:
zestaw zabawek do piasku
wiaderko z konewką do zabawy w piasku
ręcznik kąpielowy z rybkami
dmuchana orka do zabawy w wodzie
o łącznej wartości 140,17zł brutto

Zestaw 6 - Zestaw plażowo-ogrodowy z dmuchanym materacem
W skład którego wchodzą:
koc plażowo-piknikowy
dmuchany materac-fotel do pływania po wodzie
zestaw zabawek do piasku - wózek ogrodnika
o łącznej wartości 111,09zł brutto

Zestaw 7 - Zestaw dmuchanych zabawek plażowych Smurfy
W skład którego wchodzą:
żaglówka z napędem
rękawki do pływania Smurfy
koło do pływania Smurfy
wiaderko do zabawy w piasku
o łącznej wartości 92,77zł brutto

Zestaw 8 - Zabawki plażowe i zestaw do nauki pływania
W skład którego wchodzą:
zestaw foremek, wiaderko i konewka do piasku
dmuchany zestaw do nauki pływania
namiot plażowy
welurowy materac
o łącznej wartości 119,90zł brutto


2.    Łączna pula wszystkich Nagród wynosi 998,57zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) brutto.
3.    Organizator zastrzega prawo zmiany modelu rzeczowej Nagrody w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych nie będzie możliwe nabycie określonej w regulaminie Konkursu modelu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się zapewnić nagrody tej samej klasy, przy czym wartość nagrody nie będzie niższa, niż wartość określona w § 4 pkt 1 Regulaminu.
4.    Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku obowiązku zapłaty podatku od nagród, do którego zapłaty zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązani są zwycięzcy nagród- należny podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego. Warunkiem wydania nagrody jest opłacenie przez zwycięzcę nagrody należnego podatku od wygranej na konto wskazane przez Organizatora.

§ 5
Zasady przyznawania nagród
1.    Spośród Uczestników Konkursu, którzy dokonali Zgłoszenia do Konkursu, Nagrody przyznane zostaną temu Uczestnikowi, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w najkrótszym czasie (zwany dalej „Laureatem Nagrody").
2.    Weryfikacja Laureatów Nagród nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia Konkursu.
3.    Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania osoba taka jest uprawniona, i z których to numerów korzystała wysyłając SMS w Konkursie.
W przypadku, gdy okaże się, iż Laureatem Nagrody jest osoba, która uzyskała już wcześniej prawo do Nagrody, Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe odpowiednio w najkrótszym czasie w danym modelu i rozmiarze buta.
4.    Laureatami Konkursu nie mogą być jednocześnie krewni i powinowaci Uczestnika który już wygrał nagrodę, do drugiego stopnia powinowactwa ani inne osoby zameldowane pod tym samym adresem lub przebywający pod tym samym adresem. W sytuacji, gdy Laureatami Konkursu zostaną ww. osoby, nagrodę otrzyma tylko Laureat, którego SMS ze Zgłoszeniem do Konkursu został wysłany jako pierwszy (decyduje kolejność zgłoszeń), wg rejestru Organizatora, natomiast nagroda dla drugiego uczestnika zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe odpowiednio w najkrótszym czasie w danym modelu i rozmiarze buta. W przypadku gdyby SMSy Uczestników zostały odebrane przez Organizatora w identycznym czasie, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Laureata.
5.    Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody następuje poprzez numer telefonu lub telefonów, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na który ma zostać przekazana Nagroda.
6.    O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody, Laureaci Nagród zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, w ciągu 14 dni po dniu, w którym został wyłoniony Laureat Nagrody, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Konkursu. Organizator zastrzega, że rozmowa będzie nagrywana.
7.    Organizator podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody
w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia
z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu nagroda zostaje przyznana kolejnemu Uczestnikowi, który udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe odpowiednio w najkrótszym czasie w danym modelu i rozmiarze buta. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego
z Laureatem Nagrody będzie nagrywana.
8.    W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, ewentualnie jeżeli będzie wymagane odprowadzenie podatku od nagród również do podania danych umożliwiających rozliczenia takiego podatku oraz złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu.
9.    Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie zakończone do dnia 10 lipca 2012 roku. W przypadku, gdy do dnia 10 lipca 2012 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek nagrody, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
10.    Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Nagród Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

§ 6
Wydanie Nagród
1.    Nagrody Rzeczowe zostaną wydane Laureatom pocztą kurierską bądź pocztową przesyłką poleconą, na adres wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt 8 – 10 Regulaminu, w terminie do dnia
25 lipca 2012 roku.
2.    Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 30 lipca 2012 roku. W przypadku, gdy Laureat którejkolwiek nagrody nie odbierze nagrody w zakreślonym powyżej terminie, dana nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.    Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§ 7
Dane osobowe
1.    Organizator zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora  do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
2.    Mobileformats z siedzibą z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ul. Plac Szczepański 3 lok. 8, będąca administratorem Danych Osobowych przetwarza dane osobowe dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji konkursowej do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę w formularzu wap/www lub rozmowie telefonicznej na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
§ 8
Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie odpowiada za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, w tym
w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych przez Organizatora za ich pomocą wiadomości SMS,
a także inne kwestie techniczne, niezawinione przez Organizatora, mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości SMS.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za wszelkie działania osób trzecich, niezawinione przez Organizatora.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Laureatów Nagrody.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Konkursie
z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników.
§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 z dopiskiem „PLAŻOWE NAGRODY ZA SMS”, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Konkursu, w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Nadzoru, na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.    W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz
z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 24 sierpnia 2012 roku.
4.    Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Konkursu przedawniają się w terminach przewidzianych prawem.

§ 10
Postanowienia Końcowe
1.    Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 oraz między innymi na stronach internetowych: wap.smska.pl, lajt.babyonline.pl
2.    Operatorzy sieci telefonii komórkowych nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3.    Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wyników Uczestników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.
5.    Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a)    stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach
i konkursach ogłaszanych przez Organizatora,
b)    niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora.
6.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
z udziału w nim Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody),
w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne
z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem Pytania Konkursowego.
7.    Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości informujących
o kolejnych edycjach Konkursu lub konkursach o podobnym charakterze na numer telefonu wykorzystywany do udziału w Konkursie.
8.    Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
9.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Redakcja poleca: Jak przygotować się na egzotyczną podróż z dzieckiem? [WIDEO]
Wakacyjny wyjazd to niezwykła przygoda dla całej rodziny. Jednak jednym z wyzwań, z jakim muszą się zmierzyć rodzice, jest kwestia żywienia dziecka "na mieście".
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy