Regulamin konkursu pod nazwą "Mała galeria"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mała galeria” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, rodzic dziecka.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
Nagrodą przeznaczoną dla laureatów Konkursu jest publikacja nadesłanej pracy w czasopiśmie „Mamy radzą mamom”  oraz zestaw książek o wartości nie przekraczającej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto.
1.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Mamy radzą mamom” Numer 1/2010 (na rynku 1 czerwca 2010 r.) oraz kolejnych i na forum www.mamacafe.pl. Konkurs  zostanie ogłoszony wraz z ukazaniem się ww. i kolejnych numerów na rynku.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 1 czerwca 2010 r. do odwołania.
2.3. Rozwiązanie Konkursu będzie ogłaszane na łamach kolejnych numerów czasopisma „Mamy radzą mamom” poprzez publikację.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach oraz ramach czasowych Konkursu.
3.2. Konkurs polegać będzie na nadesłaniu pracy plastycznej dziecka z opisem: kto jest autorem pracy plastycznej (imię dziecka), ile ma lat (miesięcy) i skąd pochodzi (miasto). Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą/najładniejszą/najbardziej pomysłową/najbardziej oryginalną pracę plastyczną. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.3. Laureatami Konkursu, w liczbie wg uznania Komisji Konkursowej, zostaną osoby, których prace plastyczne nadesłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w czasopiśmie o którym mowa w pkt 2.1 lub zamieszczone w galerii forum www.mamacafe.pl , zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze/najładniejsze/najbardziej pomysłowe/najbardziej oryginalne. Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
3.4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie wiele razy, przy czym może być laureatem wyłącznie jednej nagrody. Laureaci będą identyfikowani za pomocą imienia, nazwiska jak i adresu zamieszkania. W przypadku prac zamieszczanych w forumowej galerii Laureaci identyfikowani będą za pomocą identyfikatora „nick”.
3.5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację danych osobowych oraz pracy plastycznej dziecka, na łamach czasopisma „Mamy radzą mamom” oraz na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.
3.6 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania lub „nick”, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu zarządzania czasopismem „Mamy Radzą Mamom” oraz realizacji konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.7. Prace plastyczne przesyłane przez uczestników do Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.
3.8. Organizator nie zwraca prac plastycznych nadesłanych do Konkursu i zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi pracami plastycznymi w ramach publikacji w związku z Konkursem w czasopiśmie  „Mamy radzą mamom”, na stronie  www.mamyradzamamom.pl, i innych wybranych przez Organizatora oraz w innych wydawnictwach będących efektem Konkursu. Przysłanie prac plastycznych do Konkursu jest równoznaczne z deklaracją o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w ramach czasopism Organizatora;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.
4.2. Laureaci którzy nadesłali pracę plastyczną pocztą powiadomieni zostaną o wygranej listownie wraz z otrzymaną nagrodą najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci, którzy nadesłali pracę plastyczną emailem powiadomieni zostaną o wygranej emailem oraz jednocześnie poproszeni o podanie adresu zamieszkania poprzez wysłanie e-maila. Laureaci, którzy zamieścili pracę plastyczna w forumowej galerii powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki na www.ja.w.polki.pl oraz jednocześnie poproszeni o podanie adresu zamieszkania poprzez wysłanie e-maila. W przypadku powiadomienia o wygranej drogą emailową lub za pośrednictwem skrzynki w www.ja.w.polki.pl, laureat powinien odesłać email z podaniem adresu zamieszkania w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ukazania się na rynku kolejnych numerów „Mamy radzą mamom”. (na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Mała galeria”
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
b) Nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych konta bankowego lub błędnym ich podaniem.
c) Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 
Redakcja poleca: Jak radzić sobie z porównywaniem? [LIVECZAT Z EKSPERTEM]
Ocenianie, porównywanie, wypytywanie – nie ma chyba mamy, która by tego nie doświadczyła. Zarówno w piaskownicy, w internecie czy podczas spotkań rodzinnych. Dorota Peretiatkowicz – psycholożka, socjolożka, współautorka badania dotyczącego współczesnych rodziców (parenialsów), przeprowadzonego przez Instytut Badawczy IQS na zlecenie Mamo, To Ja wspierała podczas liveczatu wszystkie mamy.

Ocena (1 ocena)

6.0
Doładuj
Przeładuj