Regulamin konkursu pod nazwą "Mamy radzą mamom"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mamy radzą mamom” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, rodzic dziecka.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrodą przeznaczoną dla laureatów Konkursu jest nagroda pieniężna o wartości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) od wydania kwietniowego 100 zł. (sto złotych).
1.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Mamy radzą mamom” Numer 1/2010 (na rynku 1 czerwca 2010 r.) oraz kolejnych i na forum  www.mamacafe.pl. Konkurs zostanie ogłoszony wraz z ukazaniem się ww. i kolejnych numerów na rynku.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 1 czerwca 2010 r. do odwołania.
2.3. Rozwiązanie Konkursu będzie ogłaszane na łamach kolejnych numerów czasopisma „Mamy radzą mamom”.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach oraz ramach czasowych Konkursu.
3.2. Konkurs polegać będzie na wysłaniu listu opisującego doświadczenie jego autora związanego z ciążą, porodem, macierzyństwem, wychowaniem dziecka wraz ze zdjęciem (swojego lub/i dziecka). Komisja Konkursowa wybierze najciekawszy/najbardziej pomysłowy/najbardziej oryginalny list i zdjęcie. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie na adres pocztowy podany w czasopiśmie: listu, zdjęcia oraz wypełnionego kompletnie formularza. Komisja Konkursowa nie przyjmie zgłoszenia, w którym formularz został wypełniony tylko częściowo, to znaczy któraś z rubryk nie została wypełniona (nie dotyczy wpisu na forum www.mamacafe.pl). Zgłoszenia można dokonać również drogą elektroniczną przez podany w czasopiśmie adres strony internetowej lub poprzez zamieszczenie wpisu oraz zdjęcia na forum  HYPERLINK "http://www.mamacafe.pl" www.mamacafe.pl.
3.3. Listy lub zdjęcia nadesłane przez uczestników Konkursu, niezależnie od tego, czy uczestnik został laureatem, mogą być według uznania Organizatora publikowane na łamach Czasopisma lub na stronach internetowych Organizatora, bez wykorzystania załączonego odpowiednio zdjęcia do listu lub listu do zdjęcia.
3.4. Laureatami Konkursu, w liczbie wg uznania Komisji Konkursowej, zostaną osoby, których listy wraz ze zdjęciem nadesłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w czasopiśmie, o którym mowa w pkt 2.1, lub zamieszczone na formu www.mamacafe.pl, zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze/najbardziej pomysłowe/najbardziej oryginalne. Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie wiele razy, przy czym może być laureatem wyłącznie jednej nagrody. Laureaci będą identyfikowani za pomocą imienia, nazwiska jak i adresu zamieszkania lub identyfikatora "nick" w przypadku forum.
3.6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu. Natomiast przesłanie Organizatorowi, przez uczestnika Konkursu, w tym laureata, listem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnienie danych osobowych uczestnika oraz jego dziecka w postaci wizerunku, poprzez publikację na łamach czasopisma „Mamy radzą mamom” oraz na stronach internetowych wybranych przez Organizatora Konkursu.
3.7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, wizerunek uczestnika lub jego dziecka, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów Organizatora, zarządzania czasopismem „Mamy Radzą Mamom”. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.8. Zdjęcia i listy przesyłane przez uczestników do Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.
3.9. Organizator nie zwraca ani zdjęć ani listów nadesłanych do Konkursu i zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi fotografiami lub listami w ramach publikacji w związku z Konkursem w czasopiśmie „Mamy radzą mamom”, na stronie www.mamyradzamamom.pl, i innych wybranych przez Organizatora oraz w innych wydawnictwach będących efektem Konkursu. Przysłanie zdjęć i listów do Konkursu jest równoznaczne z deklaracją o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w ramach czasopism Organizatora;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.10. Organizator Konkursu „Mamy radzą mamom” zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian edycyjnych w treści nadesłanych listów (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów, skracanie listów).

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1.    Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.
4.2.    Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej listem lub e-mailem najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozwiązania Konkursu.
4.3.    Nagrody pieniężne dla poszczególnych laureatów zostaną przelane bezpośrednio na rachunek bankowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
4.4.    Laureaci, których listy zostały pobrane z forum zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem skrzynki na www.ja.w.polki.pl. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej laureat musi odesłać wiadomość zwrotną z danymi: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon, numer konta. Organizator Konkursu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania danych laureata prześle na jego adres mailowy dokument - zgodę na publikację wizerunku. Warunkiem otrzymania nagrody jest odesłanie zgody na publikację wizerunku w terminie 7 dni od jej otrzymania na adres: Edipresse Polska SA, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa z dopiskiem "Mamy radzą mamom".
W przypadku, nie dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania o wygranej lub nie przesłania zgody na publikację wizerunku w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania drogą mailową prawo do nagrody wygasa. Nagroda pieniężna zostanie przelana na rachunek bankowy laureata podany w wiadomości zwrotnej po spełnieniu powyższych warunków.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ukazania się na rynku kolejnych numerów „Mamy radzą mamom”. (na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Mamy radzą mamom”. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
5.8. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
Nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych konta bankowego lub błędnym ich podaniem.
Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Redakcja poleca: Jak można zarazić się gruźlicą? [WIDEO]
Gruźlicą można zarazić się od osoby, która na nią choruje. Na gruźlicę w Polsce wcale nie zapadają przede wszystkim ludzie w podeszłym wieku. Według danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc grupy ryzyka nieco się zmieniły i dzieci mogą zarazić się gruźlicą także od osób w średnim wieku.
Oceń artykuł

Ocena 1 na 2 głosy

Popularne tematy