GRY
 
 

Regulamin konkursu pod nazwą "Smaki lata"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą "Smaki lata" (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.mamacafe.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest 10 zestawów BIO dania w słoiczkach od babydream. W skład każdego zestawu wchodzi: Dynia po 4 m-cu 190g, Nektar jabłkowy po 4 m-cu 0,5l, Risotto warzywne z indykiem po 12 m-cu 250g, Jabłka z mango po 4 m-cu 190g, Gruszki Williams po 4 m-cu 250g.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU


2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.mamacafe.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 01.07.2011 r. do 14.07.2011 r. i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej www.babyonline.pl i mamacafe.pl.
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do 21.07.2011 r. na stronie internetowej www.babyonline.pl i www.mamacafe.pl.


3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu na forum mamacafe.pl zdjęcia dziecka z jego ulubionym letnim owocem/owocami. O wyborze lauretów Konkursu zdecyduje Redakcja.

3.2. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie imię i nazwisko zostaną przekazane sponsorowi nagród (Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.) w celu identyfikacji użytkownika jako laureata konkursu w wybranej przez niego drogerii Rossmann.
3.5. Prawa autorskie majątkowe do treści nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.6. Zgłoszenia muszą być unikalnymi zdjęciami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
3.7. Każdy użytkownik może zamieścić dowolną ilość zdjęć.
3.8. Prawo Organizatora do dyskwalifikacji nie wygasa po rozwiązaniu konkursu.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 najpóźniej do dnia 21.07.2011 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej najpóźniej do dnia 21.07.2011 r. poprzez publikację listy zwycięzców na stronie www.babyonline.pl i www.mamacafe.pl oraz wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na prywatną skrzynkę forumową w serwisie www.mamacafe.pl.
4.3. W przypadku, niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
4.4. Dane osobowe w zakresie imię i nazwisko służące w celu identyfikacji użytkownika jako laureata konkursu zostaną przekazane sponsorowi nagród (Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.) dn. 05.08.2011 r. Po upływie 21 dni nagrody zostaną postawione do dyspozycji laureatów. Po tym terminie laureaci mają 1 miesiąc na odbiór nagrody w wybranej przez siebie drogerii Rosmmann. Lista drogerii »
4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.babyonline.pl i www.mamacafe.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. Redakcja Babyonline.pl, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Smaki lata".
5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Redakcja poleca: Co się dzieje w 40. tygodniu ciąży? [WIDEO]
Masz ochotę krzyczeć jak Rachel w serialu "Przyjaciele": Wyciągnijcie je ze mnie! Czy jesteś zupełnie spokojna i raczej wolałabyś odsunąć poród w czasie? Najważniejsze jest teraz dziecko. Maluch jest wielkości dużej dyni i już właściwie szykuje się, by Cię poznać! A czy Ty wiesz jak rozpoznać początek akcji porodowej?

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj