GRY
 
 

Regulamin konkursu pod nazwą "Świąteczny czas"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą "Świąteczny czas" (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.mamacafe.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest rodzinny weekendowy pobyt w hotelu SPA Hotel Diament w Ustroniu oraz 12 nagród pocieszenia od FisherPrice przyznawanych losowo spośród 3 dostępnych modeli.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU


2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.mamacafe.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 01.12.2010 r. do 14.12.2010 r. i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej www.babyonline.pl i mamacafe.pl.
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do 20.12.2010 r. na stronie internetowej www.babyonline.pl i www.mamacafe.pl.


3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu na forum mamacafe.pl zdjęcia przedstawiającego świąteczne zdjęcie maluszka. O wyborze lauretów Konkursu zdecyduje Redakcja.

3.2. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.4. Prawa autorskie majątkowe do treści nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.5. Zgłoszenia muszą być unikalnymi zdjęciami. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
3.6 Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z deklaracją o zgodzie na ich wykorzystanie przez Mead Johnson Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26 (producent Enfamil) oraz Organizatora, w celach promocyjnych i reklamowych tych podmiotów od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,
- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej,
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 


3.7. Każdy użytkownik może zamieścić dowolną ilość zdjęć.

3.8. Prawo Organizatora do dyskwalifikacji nie wygasa po rozwiązaniu konkursu.4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 najpóźniej do dnia 20.12.2010 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej najpóźniej do dnia 20.12.2010 r. poprzez publikację listy zwycięzców na stronie www.babyonline.pl i www.mamacafe.pl oraz wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na prywatną skrzynkę forumową w serwisie www.mamacafe.pl.

4.3. W przypadku, niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

4.4. Wysyłka nagród następuje w ciągu 3 miesięcy od daty powiadomienia laureatów o wygranej.

4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody.
4.6 Nagroda główna obejmuje weekendowy pobyt dla 4 osób (2 osoby dorosłe + 2 dzieci w wieku do lat 7) wraz z wyżywieniem. Nagroda nie uwzględnia kosztów przejazdu do SPA Hotel Diament w Ustroniu.
4.7. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest wykorzystać przyznaną nagrodą w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.babyonline.pl i www.mamacafe.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. Redakcja Babyonline.pl, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Świąteczny czas".

5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
  


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Redakcja poleca: 10 przyczyn złego zachowania [WIDEO]
Wbrew pozorom coś, co dla ciebie jest błahostką, może wpływać na dziecko i jego zachowanie.

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj