Regulamin Konkursu „ZIMOWE BUTY DLA DZIECKA”

Przeczytaj regulamin Konkursu „ZIMOWE BUTY DLA DZIECKA”
Regulamin Konkursu „ZIMOWE BUTY DLA DZIECKA”

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „ZIMOWE BUTY DLA DZIECKA” (dalej "Konkurs").
2.    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3.    Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Mobileformats Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-586), przy ul. Centralnej nr 43B lok. 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298886, posiadająca numer NIP: 676-23-67-328 oraz kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych (dalej „Organizator”). Współorganizatorem konkursu jest Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462.
4.    Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 18.10.2012 roku do dnia 05.11.2012 roku.
5.    Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej "Uczestnik") staje się jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6.    Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu na zlecenie Organizatora Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.    Wszystkie wiadomości SMS wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu przez Uczestnika (dalej „Wiadomość SMS”), Uczestnik wysyła na odpłatny numer telefonu Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
9.    Koszt wysłania jednej Wiadomości SMS wynosi 2 zł + 23% VAT (2,46 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10.    Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane między innymi na stronach internetowych w domenie lajt.babyonline.pl w okresie od dnia 18.10.2012 roku do dnia 05.11.2012 roku.
11.    Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a)    akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
b)    potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie,
c)    wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby
i podmioty.
13.    Uczestnicy, którzy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabędą prawo do otrzymania Nagrody (dalej „Laureaci Konkursu”) mogą wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych, wizerunku  i głosu dla celów reklamowych i marketingowych za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
14.    Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

§ 2
Komisja Nadzoru
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję nadzoru (dalej „Komisja Nadzoru”). W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Nadzoru.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.    Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach promujących Konkurs, na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie można dokonać w okresie od dnia 18.10.2012 roku od godziny 0:00:01, do dnia                                                                                05.11.2012 roku, do godziny 23:59:59.
2.    Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
3.    Warunkiem zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia jest otrzymanie przez Organizatora od osoby zainteresowanej przystąpieniem do Konkursu Wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs wysłanej na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w tychże materiałach.
4.    W przypadku zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
5.    Po zarejestrowaniu przez system Organizatora Zgłoszenia, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa (do 5 wiadomości SMS) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą w szczególności zawierać prośbę o odpowiedź na pytanie dotyczące nagrody (dalej „Pytanie Dotyczące Nagrody”). Uczestnik powinien odpowiedzieć co najmniej na jedno Pytanie Dotyczące Nagrody.
6.    Po odpowiedzi przez Uczestnika na Pytania Dotyczące Nagrody Uczestnik otrzyma od Organizatora w formie wiadomości SMS zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”). Uczestnik  powinien wykonać Zadanie Konkursowe, aby mieć prawo do nagrody.
7.    Odpowiedzi Uczestnika na zadawane przez Organizatora Pytanie Dotyczące Nagrody powinny być udzielone za pośrednictwem Wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach promujących Konkurs, poprzez wpisanie w treści Wiadomości SMS oznaczenia przypisanego wybranej odpowiedzi np. X. Odpowiedzi Uczestnika na zadawane przez Organizatora Zadanie Konkursowe powinna być poprzedzona treścią podaną przez Organizatora w wiadomości SMS zawierającej zadanie konkursowe. Ponad to treść SMS z odpowiedzią na Zadanie Konkursowe nie może przekraczać 160 znaków (ze spacjami i znakami specjalnymi) i musi być napisana w języku polskim. W treści SMS-a Użytkownik powinien użyć alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem znaków diakrytycznych, w tym polskich znaków tj.  ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, które należy zastąpić odpowiednio znakami: a, c, e, l, n, o, s, z, z. Stosowanie znaków innych w alfabecie łacińskim, jak również znaków diakrytycznych, w tym polskich znaków, może spowodować wydłużenie treści SMS-a (jeden znak diakrytyczny, np. polska litera, kodyfikowana jest jako kilka znaków w kodzie SMS-owym, co powoduje znaczne skrócenie maksymalnej długości jednego SMSa). Jeśli treść SMS-a przekroczy liczbę 160 znaków – na skutek użycia znaków innych, niż zalecane powyżej lub kiedy wypowiedź Uczestnika wraz treścią, którą powinna być poprzedzona, będzie dłuższa niż 160 znaków –  Operator naliczy kolejną opłatę w wysokości opłaty za 1 SMS Premium (2,46 zł z VAT), za każdy kolejny rozpoczęty SMS.
8.    Istotnym elementem ubiegania się o Nagrody w Konkursie jest wykonanie Zadania Konkursowego. Komisja Nadzoru wybierze najciekawszą/najbardziej pomysłową/najbardziej oryginalną odpowiedź na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
9.    W celu zwiększenia szansy na wygraną Uczestnik może ponownie dokonać Zgłoszenie i wziąć udział w Konkursie. Organizator jest uprawniony do  wysłania Uczestnikowi wiadomość SMS z zachętą do zwiększenia szansy na wygraną oraz z zachętą do dokończenia gry do Uczestników, którzy nie ukończyli Konkursu.
10.    Jeden Uczestnik może dokonywać Zgłoszeń wielokrotnie, każde Zgłoszenie bierze udział w Konkursie.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Konkursu, dodatkowych wiadomości SMS, w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie na numer wskazany przez Organizatora
w materiałach promujących Konkurs. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące przebiegu Konkursu.
12.    Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego
z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy w trakcie trwania Konkursu.

§ 4
Nagrody
1.    Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe (dalej „Nagrody”), podzielone na dwie kategorie wg płci dziecka (zwane dalej: „Kategoriami”).
a)    Nagrody dla dziewczynki – buty dziewczęce marki Geox. Nagrody w tej Kategorii są podzielone wg rozmiaru buta, jaki można wygrać:
Nagroda 1 – buty dziewczęce Geox rozmiar 19 –  wartość nagrody 99 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody
Nagroda 2 –  buty dziewczęce Geox rozmiar 20 – wartość nagrody 99 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody
Nagroda 3 –  buty dziewczęce Geox rozmiar 21 – wartość nagrody 99 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody
Nagroda 4 –  buty dziewczęce Geox rozmiar 22 – wartość nagrody 99 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody
Nagroda 5 –  buty dziewczęce Geox rozmiar 23 wartość nagrody 129 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 14 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody

b) Nagrody dla chłopca
Nagroda 1 –  buty chłopięce Geox rozmiar 21 – wartość nagrody 129 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 14 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody
Nagroda 2 – buty chłopięce Geox rozmiar 22 – wartość nagrody 129 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 14 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody
Nagroda 3 –  buty dla chłopca firmy Geox rozmiar 23 – wartość nagrody 159,90 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 17 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody
Nagroda 4 –  buty chłopięce Geox rozmiar 24 – wartość nagrody 129 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 14 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody
2.    Maksymalna łączna pula wszystkich Nagród wynosi 1182 zł (słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt dwa złote) brutto.
3.    Organizator zastrzega prawo zmiany marki lub modelu Nagrody rzeczowej, w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych nie będzie możliwe nabycie określonej w Regulaminie Konkursu marki lub modelu Nagrody. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się zapewnić Nagrody tej samej klasy, przy czym wartość każdej Nagrody nie będzie niższa, niż wartość określona w § 4 pkt 1 Regulaminu.
4.    Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator jest zobligowany do pobrania od Laureata Nagrody podatku od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Laureat wyraża zgodę na potrącenie i zaliczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na poczet podatku od wygranej, który zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym w imieniu Laureata przez Organizatora.
§ 5
Zasady przyznawania nagród
1.    Spośród Uczestników Konkursu, którzy dokonali Zgłoszenia do Konkursu w tej samej Kategorii, Nagrody przyznane zostaną tym Uczestnikom z każdej Kategorii, których odpowiedź na Zadanie Konkursowe była najciekawsza, najbardziej pomysłowa i oryginalna. Laureatów Konkursu wybierze Komisja Nadzoru. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie Zadania Konkursowego. Uczestnik pretenduje do Nagrody, jeśli odpowie także na Pytania Dotyczące Nagrody.
3.    Wyłanianie Laureatów Nagród nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Wyłonienie Laureatów Konkursu zostanie zakończone do dnia 28.11.2012 roku. W przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
4.    Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jedną Nagrodą niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania Uczestnik jest uprawniony i z których to numerów korzystał wysyłając Wiadomości SMS w Konkursie. W przypadku, gdy okaże się, iż Laureatem Konkursu jest Uczestnik, który uzyskała już wcześniej prawo do Nagrody, Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który udzielił kolejnej najciekawszej, najbardziej pomysłowej lub oryginalnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
5.    Laureatami Konkursu nie mogą być jednocześnie krewni i powinowaci do drugiego stopnia powinowactwa ani inne osoby zameldowane pod tym samym adresem lub przebywający pod tym samym adresem. W sytuacji, gdy Laureatami Konkursu zostaną ww. osoby, Nagrodę otrzyma tylko Laureat Konkursu, który przystąpił do konkursu jako pierwszy, natomiast Nagroda dla drugiego Uczestnika z pośród ww., zostanie przyznana Uczestnikowi, który udzielił kolejnej najciekawszej, najbardziej pomysłowej lub oryginalnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
6.    Identyfikacja Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody następuje poprzez numer telefonu lub telefonów, imię, nazwisko i adres zamieszkania, na który ma zostać przekazana Nagroda.
7.    O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody, Laureaci Konkursu  zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, w ciągu 14 dni roboczych po dniu, w którym został wyłoniony Laureat Konkursu, pod numer telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszenia. Organizator zastrzega, że rozmowa będzie nagrywana.
8.    Organizator podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody
w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia
z Laureatem Konkursu rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Organizator powtórzy procedurę wyłaniania Laureata. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z drugim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator po raz drugi powtórzy procedurę wyłaniania Laureata. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z trzecim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody będzie nagrywana.
9.    W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, ewentualnie jeżeli będzie wymagane odprowadzenie podatku od nagród również do podania danych umożliwiających rozliczenia takiego podatku, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu.
10.    Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Konkursu Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

§ 6
Wydanie Nagród
1.    Nagrody zostaną wydane Laureatom pocztą kurierską bądź pocztową przesyłką poleconą, na adres wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt 8 – 10 Regulaminu, w terminie do dnia
12.12.2012 roku.
2.    Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 12.12.2012 roku. W przypadku, gdy Laureat Konkursu którejkolwiek Nagrody nie odbierze Nagrody w zakreślonym powyżej terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.    Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§ 7
Dane osobowe
1.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i Laureatami Nagród oraz wydania nagród Laureatom Konkursu.
2.    Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania
3.    Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5.    Administratorem danych osobowych jest Organizator – spółka pod firmą Mobileformats Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-011), przy ul. Plac Szczepański 3 lok. 8.

§ 8
Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie odpowiada za niezależne od Organizatora działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych przez Organizatora za ich pomocą Wiadomości SMS, a także inne kwestie techniczne, niezawinione przez Organizatora, mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości SMS.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora Wiadomości SMS przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za wszelkie działania osób trzecich, niezawinione przez Organizatora.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem Wiadomości SMS lub dalsze Wiadomości SMS wysłane zostaną na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Konkursie z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawonione przez Organizatora błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników.
§ 9
Postępowanie reklamacyjne
1.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 z dopiskiem „ZIMOWE BUTY DLA DZIECKA” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Konkursu, w terminie do dnia 12.12.2012 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Nadzoru, na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.    Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
§ 10
Postanowienia Końcowe
1.    Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz między innymi na stronach internetowych: lajt.babyonline.pl
2.    Operatorzy sieci telefonii komórkowych nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika Wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3.    Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wyników Uczestników postępujących niezgodnie z zasadami wymienionymi w tym Regulaminie.
5.    Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a)    stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad współżycia społecznego w grach i konkursach ogłaszanych przez Organizatora,
b)    niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora.
6.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
z udziału w nim Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania Nagrody),
w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne
z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu Wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem Pytań Dotyczących Nagrody lub Pytanie Dotyczące Nagrody.
7.    Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości informujących o kolejnych edycjach Konkursu lub konkursach o podobnym charakterze na numer telefonu wykorzystywany do udziału w Konkursie.
8.    Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
9.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Redakcja poleca: Jak przygotować się na egzotyczną podróż z dzieckiem? [WIDEO]
Wakacyjny wyjazd to niezwykła przygoda dla całej rodziny. Jednak jednym z wyzwań, z jakim muszą się zmierzyć rodzice, jest kwestia żywienia dziecka "na mieście".
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy