REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH EDIPRESSE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH EDIPRESSE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW
Zależy nam, by wszyscy użytkownicy serwisów internetowych Edipresse Polska SA czuli się pewnie i bezpiecznie. Dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników.
Regulamin dotyczy następujących serwisów internetowych („Serwisy"):

 • https://mamotoja.pl
 • http://www.mamacafe.pl
 • http://www.ciazaporod.pl
 • http://www.viva.pl
 • http://www.polki.pl/party.html
 • http://www.polki.pl/uroda_beauty_expert.html
 • http://polki.pl/hot_moda_shopping.html
 • http://www.vita.pl/
 • http://polki.pl/przyjaciolka.html
 • http://www.polki.pl
 • http://Abckarmienia.pl
 • http://Zdrowybobas.pl
 • http://Dlakobiet.pl
 • http://Ja.w.Polki.pl
 • http://www.przekroj.pl.pl

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z Serwisów oraz ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników Serwisów. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z zasadami.
1.         OGÓLNE ZAŁOŻENIA
1.      Edipresse Polska S.A. udostępnia Serwisy bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
2.      Właścicielem Serwisów jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19 ("Właściciel").
3.      Właściciel udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej redakcja@polki.pl
 4.      Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisów a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisów.
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU
Serwisy mogą udostępniać następujące interaktywne możliwości:
- forum dyskusyjne,
- fotoforum,
- blog,
- komentowanie artykułów opublikowanych w Serwisach,
- polecanie artykułów innym osobom,
- fotogalerie,
- newsletter,
- chat,
- funkcje portalu społecznościowego, umożliwiającego nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów pomiędzy innymi użytkownikami, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie oraz publikowania i udostępniania innym użytkownikom, własnych informacji i materiałów.
- inne.
Serwisy służą także wymianie informacji, komentarzy i opinii poprzez zamieszczania tekstów, w tym wypowiedzi w ramach bloga lub zdjęć, wideo autorstwa użytkowników i publicznego udostępniania takich materiałów na stronach Serwisów.

3.         WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1.      Celem korzystania z Serwisów, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2.      Korzystanie przez Państwa z niektórych usług udostępnianych przez Serwisy wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:
-                   dostęp do poczty elektronicznej.
3.      Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Serwisów należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisów, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
4.      Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługujecie się Państwo (cookies), jest następujący:
-                   prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisów.

4.         ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.      Dowolny Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
2.      Korzystając z Serwisów zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.      Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
4.      Korzystanie z Serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
5.      Użytkownikom Serwisów, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisów materiałów:
-                    zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
-                    zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
-                    zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
-                    naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
-                    zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
-                    zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
-                    zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji Serwisu.
-                    zawierających przekazy reklamowe, w szczególności zakazane jest zakładanie blogów reklamowych, czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
6.      Czas korzystania z Serwisów nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Serwisów przez określony, minimalny okres.
7.      Korzystanie z Serwisów jest nieodpłatne.
8.      Dodatkowym kosztem, jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Serwisów, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
9. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
10. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
11. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.  
5.         ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA
1.      Informacje zawarte w Serwisach a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
2.      Pozostałe wypowiedzi umieszczone w Serwisach, a także zamieszczone przez Użytkowników zdjęcia wyrażają punkt widzenia Użytkowników, którzy je zamieszczają.
3.      Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
4.      Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisów. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisów z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.
5.      Właściciel dokłada wszelkich starań, by naszym użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisów publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są Serwisy i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisach ani tych, które zawierają linki do Serwisów (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
6.      Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
-                   generalnie nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
-                    posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
-                    nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
7.      Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
8.      Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Serwisach przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w Serwisie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).
9. Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
10. Wiarygodność treści blogów umieszczanych w Serwisach przez użytkowników nie jest kontrolowana przez Właściciela.
11. Użytkownicy Serwisów publikują swoje komentarze, opinie, wypowiedzi na blogu oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w Serwisach. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisów, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
12. Użytkownicy Serwisów będący administratorami blogów oraz Użytkownicy tworzący swoje profile społecznościowe ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści w nich zawarte, w tym także za treści umieszczane w blogu przez osoby trzecie mające prawo publikować treści na blogu.

6.         WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.      Serwisy są udostępniane użytkownikom bezpłatnie. Wszelkie prawa do Serwisów są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z Serwisów przez użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisach.
2.      W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisach, Właściciel udziela użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji:
-                    trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzania do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisach,
-                    publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.      W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisach Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
4.      Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisów, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisów, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
5.      Zachęcamy naszych Użytkowników do współpracy z Serwisami, z których korzystają. Dziękujemy za przesyłane materiały. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
6.      Użytkownik, udostępniający w Serwisach jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
-                    publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
-                    trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
7. Użytkownik, udostępniający w Serwisach jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela tym Użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
- trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych,
w zakresie własnego użytku osobistego.
8.      Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Serwisach decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i Użytkowników Serwisów, co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.
9.      Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisach, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte Serwisach inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Państwa do Serwisów nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisach bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
7.         OCHRONA PRYWATNOŚCI
1.      Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników wszystkich Serwisów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Właścicielowi przez użytkowników w czasie korzystania z Serwisów.
2.      Serwisy zostały skonstruowane w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Zachęcamy jednak do zarejestrowania się w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich udostępnianych funkcji. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Dane są wymagane do publikacji na przykład w takich partiach serwisu jak forum czy blog.
3.      Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych pozwalających na określenie jego tożsamości (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz podstawowych danych statystyczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, zainteresowania, etc.). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu takich danych wymagających.
4.      Właściciel zastrzega sobie także prawo do zbierania danych osobowych w Serwisach w sposób inny niż rejestracja użytkowników.
5.      Wszystkie zebrane przez Właściciela dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
6.      Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisów w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.
7.      Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników Właściciela, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.
8.      Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
-                    gdy użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,
-                    na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
9.      Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu i profilu demograficznego użytkowników współpracujących z Właścicielem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.
10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisach jest Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Każdy użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, prosimy o kontakt z Właścicielem na adres: redakcja@polki.pl
11. Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb użytkownika i ułatwia użytkownikom nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu użytkowników w serwisie.
12. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników Serwisów i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z danym Serwisem. Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznania danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.
13. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszych Serwisów są dla Użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.
14. W Serwisach prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
15. Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z Serwisu.
8.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisów (np. udostępnieniu użytkownikom nowych funkcji).
2.      Zachęcamy użytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony - będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności.
3.      We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisów mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.      Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisów, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 8 głosy