GRY
 
 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego mamotoja.pl oraz katalogu produktów mamotoja/bangla.pl, zasady ochrony prywatności użytkowników

separator
Wyślij e-mailem
separator

Zależy nam, by wszyscy użytkownicy serwisu internetowego mamotoja.pl oraz katalogu produktów mamotoja/bangla.pl czuli się pewnie i bezpiecznie. Dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników.

Regulamin dotyczy serwisu internetowego mamotoja.pl Serwisu ("Serwis") oraz udostępnianego w Serwisie katalogu produktów mamotoja/bangla.pl ("Katalog").
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników Serwisu. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z zasadami.

§ 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1. Właścicielem Serwisu jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111462, wysokość kapitału zakładowego 2 311 320,00 PLN ("Właściciel", "Edipresse").
2. Właściciel udostępnia Serwis bezpłatnie.
3. Właściciel udostępnia do kontaktu adresy poczty elektronicznej: 

 • kontakt@mamotoja.pl (w sprawach redakcyjnych) oraz 
 • bangla@edipresse.pl (w sprawach katalogu produktów). 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU

1. Przeglądać Serwis (poza elementami dostępnymi tylko dla zarejestrowanych użytkowników) mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
2. Serwis udostępnia następujące interaktywne możliwości:

 • kontent tematyczny,
 • możliwość komentowania w wybranych modułach, w tym na forum dyskusyjnym,
 • możliwość dodawania i recenzowania produktów;
 • możliwość dzielenia się swoimi materiałami,
 • newsletter,
 • funkcje portalu społecznościowego, umożliwiającego nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów pomiędzy użytkownikami.


§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Aby korzystać z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie przez Państwa z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:

 • dostęp do poczty elektronicznej.

3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługujecie się Państwo (cookies). Właściciel w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje pliki cookies, narzędzia własne oraz narzędzia firm trzecich, do:

 • prowadzenia statystyki odwiedzin Serwisu;
 • pomiaru oglądalności i zachowań użytkowników na stronach Serwisu;
 • lepszego dopasowania wyświetlanych użytkownikom treści reklamowych;
 • analizy prowadzonych w ramach Serwisu kampanii reklamowych przez Właściciela i jego klientów.

Wszelkie zbierane dane są zanonimizowane i nie pozwalają na identyfikacje konkretnej osoby.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
3. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
4. Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:

 • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
 • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
 • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
 • zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
 • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji Serwisu.
 • zawierających przekazy reklamowe, w szczególności zakazane jest zakładanie blogów reklamowych, czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
 • dokuczliwych wobec innych użytkowników Serwisu.

5. Czas korzystania z Serwisu nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Serwisu przez określony, minimalny okres.
6. Sam Serwis jest bezpłatny, ale ponieważ działa w Internecie, to dodatkowym kosztem, jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Serwisu, jest ewentualny koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna iż działania użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych użytkowników lub jeżeli użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. 
8. Użytkownicy zajmujący się zawodowo handlem/usługami oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Właścicielem (kontakt w stopce w zakładce Reklama), w celu uzgodnienia szczegółów ewentualnej współpracy.

§ 5. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

1. Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
2. Pozostałe wypowiedzi umieszczone w Serwisie, a także zamieszczone przez użytkowników zdjęcia wyrażają punkt widzenia użytkowników, którzy je zamieszczają.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.
5. Właściciel dokłada wszelkich starań, by naszym użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są Serwisy i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisie ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych Serwisie informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość Serwisu udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

 • generalnie nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
 • posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
 • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
8. Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Serwisie przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w Serwisie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).
9. Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku jeżeli są one niezgodne z prawem, regulaminem lub netykietą, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
10. Wiarygodność treści blogów umieszczanych w Serwisie przez użytkowników nie jest kontrolowana przez Właściciela.

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Serwis jest udostępniany użytkownikom bezpłatnie. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z Serwisu przez użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
2. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Właściciel udziela użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzania do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie,
 • publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej.
4. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
5. Zachęcamy naszych Użytkowników do współpracy z Serwisami, z których korzystają. Dziękujemy za przesyłane materiały. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
6. Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza, iż: 
a. posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich;
b. posiada wymagane prawem zezwolenia od osób, których wizerunki (bądź prace chronione prawem autorskim) umieszcza w swoich materiałach (zdjęcia, filmy),
c. wyraża zgodę na automatyczną modyfikację zdjęć przez Właściciela Serwisu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).
7.  Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty prawa autorskiego w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa autorskiego.
8. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:

 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

9. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela tym Użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:

 • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych,
 • w zakresie własnego użytku osobistego.

10. Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Serwisie decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i Użytkowników Serwisu, co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.
11. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

§ 7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników Serwisu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Właścicielowi przez użytkowników w czasie korzystania z Serwisu.
2. Serwis został skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Zachęcamy jednak do zarejestrowania się w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich udostępnianych funkcji. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Dane są wymagane do publikacji treści w takich partiach serwisu, jak na przykład forum, blog czy Katalog.
2. Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych pozwalających na określenie jego tożsamości (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz podstawowych danych statystyczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, zainteresowania, etc.). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów serwisu takich danych wymagających.
3. Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisu w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.
4. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników Właściciela, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.
5. Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
- gdy użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,
- na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Każdy użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, prosimy o kontakt z Właścicielem na adres: kontakt@mamotoja.pl lub bangla@edipresse.pl.
7. Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami\") pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb użytkownika i ułatwia użytkownikom nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu użytkowników w serwisie.
8. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z danym Serwisem. Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznania danych osobowych użytkownika ani skontaktowania się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.
9. Wszystkie zgromadzone pliki cookie oraz inne stosowane przez Właściciela lub jego klientów narzędzia są wykorzystywane w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność serwisu, w celu pomiaru oglądalności i zachowań użytkowników na stronach Serwisu, lepszego dopasowania wyświetlanych użytkownikom treści reklamowych i analizy prowadzonych w ramach Serwisu kampanii reklamowych. Dzięki plikom cookie i innym wykorzystywanym narzędziom możemy określić, które miejsca naszych Serwisu są dla Użytkowników atrakcyjne. Każdy użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookie z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach \"Pomoc\" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.
10. W Serwisie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z Serwisu.

§ 8. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Do pełnego korzystania z Serwisu, w szczególności z Katalogu, w roli użytkownika należy zarejestrować się w Serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny - wybierając nazwę i hasło oraz podając prawdziwy adres e-mail, pozwalający na potwierdzenie rejestracji przez nowego użytkownika. Nowy użytkownik sam uruchamia swoje konto klikając w link aktywacyjny przysłany na adres e mail, który podał w formularzu rejestracji. Od tego momentu ma dostęp do usług zapewnianych zarejestrowanym użytkownikom w Serwisie.
2. Do rozwiązania umowy korzystania z Serwisu wystarczy, że użytkownik wyśle do Administratora dyspozycję usunięcia konta. W konsekwencji nazwa użytkownika oraz jego hasło dostępu ulegają dezaktywacji. Konto przestaje być dostępne, a profil użytkownika przestaje się wyświetlać innym użytkownikom.
3. Usunięcie lub czasowe zablokowanie przez Administratora konta użytkownika może nastąpić też, jeżeli użytkownik narusza prawo lub Regulamin, zwłaszcza w przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego lub wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w Serwisie przez użytkownika.

§ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Administratorowi na adres e-mail kontakt@mamotoja.pl (w sprawach redakcyjnych) oraz bangla@edipresse.pl (w sprawach katalogu produktów) lub pisemnie, na adres Administratora.
2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.
3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 21 dni i przesłana tą samą drogą.
4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Dotyczy tylko konsumentów)

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, e-mail: bangla@edipresse.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: ponieważ Serwis jest bezpłatny, kwestia zwrotu otrzymanych od konsumentów płatności jest bezprzedmiotowa. 

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, e-mail: bangla@edipresse.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

separator
Wyślij e-mailem
separator