REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MAMO TO JA

§ 1.

Niniejszy Regulamin został udostępniony pod adresem: https://mamotoja.pl/regulamin/ bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a w szczególności zasady: 

 1. przeglądania Treści udostępnionych w Serwisie;
 2. odpowiedzialności Administratora za zgodność oferowanych usług z umową,
 3. składania i rozpatrywania reklamacji.

Niektóre z usług Serwisu, ze względu na ich specyfikę mogą być regulowane przez odrębne regulaminy szczegółowe dołączone do niniejszego Regulaminu jako jego załączniki lub udostępniane Użytkownikom przez Administratora w Serwisie każdorazowo przed skorzystaniem z danej usługi. 

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisu mogą skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany pod adresem redakcja@mamotoja.pl.

§ 2.
SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
  1. Administrator Burda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym 44.691.550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  2. Klub Rodzica Recenzenta – funkcjonalność Serwisu, uregulowana na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem: https://mamotoja.pl/regulamin-klub-rodzica-recenzenta/ oraz dołączonego, jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
  3. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
  4. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwis.
  5. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  6. Serwis – strona internetowa www.mamotoja.pl wraz z subdomenami. 
  7. Treści – wszystkie treści dostępne w Serwisie opublikowane przez Administratora.

§ 3.
INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, Android, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek. 
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne, 
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu, 
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing), 
  4. programy szpiegujące (spyware), 
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit. 
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisie może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na uzyskaniu dostępu do Treści.
 8. Każda osoba korzystająca z Serwisu ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu.
 9. W ramach Serwisu zabronione jest są aktywności bezprawne, obraźliwe, wulgarne, naruszające niniejszy Regulamin lub inne regulaminy, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego oraz jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub które mogą stanowić zagrożenie dla innych osób. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia niedozwolonej reklamy, celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub do celów sprzecznych z prawem. 

§ 4.
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu, usługami dostępnymi w Serwisie mogą być składane elektronicznie na adres redakcja@mamotoja.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 4 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5.
DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://mamotoja.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Administratora bez względu na jej powód; iii) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiednich zmian świadczenia usług; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwis a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, zmiany cen usług świadczonych w Serwisie lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 3. Informacja o zmianie Usług lub Regulaminu wraz z jego nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Recenzentowi, który nie akceptuje treści zmian Usług lub Regulaminu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Klubie Rodzica Recenzenta. 
 4. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi o planowanej przerwie w działaniu Serwisu, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.  
 5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN
KLUBU RODZICA RECENZENTA

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia odnoszące się wyłącznie do Klubu Rodzica Recenzenta. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 1.
SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:

 1. Akcja – konkurs, prowadzony przez Organizatora, stanowiący rekrutację Testerów do Testu. Organizator przesyła informacje o nowych Akcjach na adres email Recenzenta oraz zamieszcza ogłoszenia na Stronie internetowej.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej.
 3. Konto w Klubie Rodzica Recenzenta – oznaczony wybranym loginem, adresem email i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisie. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
 4. OrganizatorBurda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym 44.691.550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 5. Opinia – opinia wystawiona przez Testera po przetestowaniu Produktu.
 6. Produkt lub Produkty – produkt lub produkty ufundowane przez Klienta, przekazywane Testerkom, będące przedmiotem Testu.
 7. Recenzent – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji, tj. posiada Konto w Klubie Rodzica Recenzenta.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej.
 9. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta w Klubie Rodzica Recenzenta.
 10. Strona internetowa – strona internetowa Klub Rodzica Recenzenta prowadzona przez Organizatora pod adresem: https://mamotoja.pl/klub-rodzica-recenzenta/
 11. Test – działanie prowadzone przez Organizatora na zlecenie Klienta, polegające na testowaniu i badaniu opinii o Produktach oraz ich stosowaniu. Celem Testu jest poznanie opinii Testerów o Produktach. Organizator przesyła informacje o nowych Testach na adres email Recenzenta oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej.
 12. Tester – Recenzent, która został wybrany przez Organizatora w ramach Akcji do udziału w danym Teście.

§ 2.
REJESTRACJA

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Recenzent otrzyma na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta w Klubie Rodzica Recenzenta następuje w takim wypadku poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. Usługę aktywacji Konta w Klubie Rodzica Recenzenta uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Recenzent uzyska dostęp do swojego Konta w Klubie Rodzica Recenzenta. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – loginu oraz wybranego hasła. 
 2. Niedozwolone jest udostępnianie Konta w Klubie Rodzica Recenzenta osobom trzecim.

§ 3.
ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Klubie Rodzica Recenzenta zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 2. Recenzent może usunąć Konto użytkownika w wybranym przez siebie momencie. W tym celu należy skorzystać z serwisu mojedane.burdamedia.pl, gdzie po uzyskaniu dostępu Recenzent będzie mógł samodzielnie złożyć żądanie usunięcia Konta w Klubie Rodzica Recenzenta. Użytkownik może także złożyć żądanie usunięcia konta pisząc wiadomość na adres: klubrodzica@burdamedia.pl wyłącznie wysyłając takie żądanie z adresu email, którym posłużył się przy zakładaniu Konta w Klubie Rodzica Recenzenta. Recenzent zostanie poinformowany o realizacji żądania.  
 3. Usunięcie Konta w Klubie Rodzica Recenzenta jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Recenzenta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta w Klubie Rodzica Recenzenta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia jego usunięcia przez serwis mojedane.burdamedia.pl oraz do 5 dni roboczych od momentu zlecenia jego usunięcia za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres klubrodzica@burdamedia.pl.
 4. Wypowiedzenie przez Recenzenta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta w Klubie Rodzica Recenzenta, pozostaje bez wpływu na obowiązywanie licencji do Opinii opublikowanych w ramach Klubu Rodzica Recenzenta i innych udzielonych na podstawie § 6 poniżej. W wypadku wypowiedzenia przez Recenzenta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta w Klubie Rodzica Recenzenta, Opinie na Stronie internetowej są anonimizowane. Wypowiedzenie licencji do Opinii następuje na zasadach określonych w § 6.    
 5. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta w Klubie Rodzica Recenzenta i innych usług w trybie natychmiastowym, tylko z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy uzyska wiarygodną informację o tym, że: zachowanie Recenzenta lub Opinie są bezprawne, obraźliwe, wulgarne naruszające niniejszy Regulamin lub inne regulaminy, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, Recenzent wykorzystuje Serwis do prowadzenia niedozwolonej reklamy, celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, Recenzent swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych osób. Administrator może również wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta w Klubie Rodzica Recenzenta lub innych usług w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia danej usługi. W takim wypadku Administratora obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. 
 6. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta w Klubie Rodzica Recenzenta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pouczenie o odstąpieniu oraz formularz odstąpienia znajduje się w na końcu niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Recenzentom, którzy nie są Konsumentami.
 7. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email klubrodzica@burdamedia.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 
 8. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 9. Jeżeli Administrator nie dokonał aktywacji Konta w Klubie Rodzica Recenzenta, Konsument wzywa go do jej aktywacji. Jeżeli Administrator nie aktywuje Konta w Klubie Rodzica Recenzenta niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Użytkownika i Administratora terminie, Konsument może odstąpić od Umowy. Konsument może również odstąpić od umowy bez wzywania do aktywacji Konta w Klubie Rodzica Recenzenta, jeżeli: i) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Administrator nie aktywuje Konta w Klubie Rodzica Recenzenta lub ii) Konsument i Administrator uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin aktywacji Konta w Klubie Rodzica Recenzenta miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie aktywował jej w tym terminie. 
 10. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność oferowanych usług z umową przez cały okres obowiązywania umowy. 
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Recenzenta za brak zgodności usługi z umową w przypadku, gdy: i) Recenzent nie ma dostępu lub ma znacznie ograniczony dostęp do sieci internetowej; ii) nienależyta jakość usług jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie dostawcy usługi dostępu do sieci internetowej, z której korzysta Recenzent; iii) dostarczył Konsumentowi aktualizację usługi i poinformował o potrzebnie oraz konsekwencjach jej niezainstalowania; iv) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora. Pkt. iii) i iv) dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy ze względu na właściwości techniczne świadczonej usługi, przepisy zobowiązują Administratora do informowania Konsumenta i dostarczania mu aktualizacji usługi. 
 12. Jeżeli usługa jest niezgodna z umową, a nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 11 powyżej, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. 
 13. W przypadku niezgodności usługi z umową Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy: i) doprowadzenie do zgodności treści usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; ii) Administrator nie doprowadził usługi do zgodności z umową, iii) brak zgodności usługi z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić usługę do zgodności z umową; iv) brak zgodności usługi z umową jest na tyle istotny, że odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości doprowadzenia jej do zgodności z umową; v) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator nie będzie wykorzystywał treści innych niż innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Serwisu, z wyjątkiem treści, które: i) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; ii) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę; iii) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; iv) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

§ 4.
ZASADY PROWADZENIA AKCJI. WYBÓR TESTERÓW DO TESTU

 1. W Teście może wziąć udział Recenzent, tj. osoba, która dokonała Rejestracji. Organizator Akcji zastrzega, że oprócz warunków wskazanych w ust. 5 poniżej, w zależności od rodzaju Produktu wymagać może również spełnienia dodatkowych kryteriów np.: określonego wieku dziecka, potrzeb pielęgnacyjnych, wcześniejszego uczestnictwa w Testach (ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia ankiety po Teście zgodnie z harmonogramem i pozostawienia Opinii), braku stwierdzenia łamania Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, aktywności na portalu Instagram oraz liczby obserwujących profil na tym portalu, jak również innych kryteriów wybranych przez Organizatora.
 2. W Teście nie może brać udziału pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych i członków ich rodzin. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. 
 3. Każdy Recenzent może wziąć udział w Akcji do danego Testu tylko jeden raz.
 4. Organizator każdorazowo przesyła informacje o nowych Akcjach i Testach na adres email Recenzenta oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje dotyczące: czasu trwania Akcji i Testu oraz terminów zgłoszeń do Akcji, liczby Testerów, którzy mogą zostać wyłonieni w Akcji i tym samym wziąć udział w Teście, nazwę i opis Produktów, które można wygrać w Akcji, przebiegu Akcji i Testu, terminu wypełniania ankiety i zamieszczania Opinii.
 5. W celu wzięcia udziału w Akcji (czyli konkursie stanowiącym rekrutację do Testu) Recenzent powinna:
  1. zalogować się na swoje Konto w Klubie Rodzica Recenzenta;
  2. wybrać spośród listy dostępnych Testów znajdującej się na Stronie internetowej Test, w którym Recenzent chce wziąć udział. Po kliknięciu w wybrany Test Recenzent zostanie przekierowany do formularza zgłoszeniowego do Testu;
  3. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
  4. udzielić odpowiedzi na pytania otwarte stanowiące część formularza zgłoszeniowego;
  5. udzielić wymaganych zgód dot. przetwarzania danych osobowych;
  6. przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.
 6. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze najlepsze odpowiedzi w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę adekwatność odpowiedzi, walory artystyczne odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Recenzenta – autora odpowiedzi. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 7. Laureatami Akcji, czyli Testerami zakwalifikowanymi do udziału w Teście w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście zostaną Recenzenci, spełniający kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz których odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 6 powyżej. 
 8. Testerzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do Testu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy Rejestracji jak również poprzez umieszczenie informacji obejmującej imię, pierwszą literę nazwiska oraz miasto pod informacją o Akcji.    
 9. Produkty zostaną wysłane do Testerów pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testerów o wygranej.
 10. W przypadku nie podjęcia przez Testera Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testera, prawo do nagrody wygasa.
 11. W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 2000 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 12. W przypadku, jeżeli wartość Produktu przekroczy kwotę 2000 zł, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Testerowi Produktów, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu Klient ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Produktu, z której zostanie pobrany przez Organizatora należny podatek z tytułu wygranej.
 13. Produkty otrzymane od Organizatora nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.  
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Testerów, ani osób, którym Tester przekazał produkt do używania, za działanie Produktów. Tester każdorazowo ma obowiązek zapoznać się z treścią informacji dołączonych lub zamieszczonych na opakowaniu Produktu, w tym wskazaniami i przeciwskazaniami do ich używania. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania danego Produktu, Tester powinien skontaktować się ze specjalistą, w tym lekarzem lub farmaceutą. Po więcej informacji na temat działania danego Produktu Tester może zwrócić się również do producenta Produktu pod adresem lub numerem wskazanym przez niego na opakowaniu. 

§ 5.
ZASADY PROWADZENIA TESTU

 1. Test polega na przetestowaniu otrzymanych przez Testera Produktów i przekazaniu Organizatorowi Opinii dotyczącej Produktów. W tym celu, Tester otrzyma za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym do Testu.
  1. link do ankiety, którą zobowiązany jest wypełnić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście; lub / oraz
  2. prośbę o umieszczenie Opinii o przetestowanych Produktach we wskazanym przez Organizatora miejscu, którą zobowiązany jest zamieścić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście.
 2. W przypadku, jeżeli Tester nie wypełni ankiety lub/oraz nie umieści swojej Opinii o testowanych Produktach we wskazanym miejscu, Organizator może wykluczyć Testera z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Testów.
 3. Wystawienie Opinii przez Testera jest równoznaczne z jego oświadczeniem o przetestowaniu Produktu. 
 4. Opinia musi spełniać wymogi obowiązującego prawa oraz odzwierciedlać rzetelnie faktyczne odczucia Testera po przetestowaniu Produktu. . Tester ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opublikowanej Opinii. 

§ 6.
PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Recenzent niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem odpowiedzi zgłoszonej przez niego w Akcji; (ii) odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji.
 2. Tester niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii opublikowanej przez niego w Klubie Rodzica Recenzenta; (ii) Opinia nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Opinii.
 3. Z chwilą opublikowania Opinii we wskazanym przez Organizatora miejscu Tester udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do Opinii, na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 5 lat wraz z prawem do sublicencji, w szczególności na rzecz producenta Produktu, którego dotyczy Opinia, w tym udzielania sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie Opinii i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 3).
 4. Tester udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań Opinii wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Opinii, w tym do tłumaczenia Opinii na języki obce, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 
 5. W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do wykorzystania Opinii w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
 6. Tester oświadcza, że upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Opinii lub utworu zależnego od Opinii, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania.
 7. Tester ponosi wyłączną odpowiedzialność za opublikowaną przez niego Opinię. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego przeciwko Organizatorowi z roszczeniami pozostającymi w związku z rozporządzaniem lub korzystaniem przez Organizatora z Opinii, Tester zobowiązuje się zwolnić Organizatora w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz osoby lub podmiotu trzeciego z powyższych tytułów. 

Załącznik nr 2

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Burda Media Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

adres poczty elektronicznej: bangla@burdamedia.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:   Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

lub na adres: bangla@burdamedia.pl

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy: ..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

- Data ..............................................................................................................