fot. Materiały prasowe BPH TFI

Rośnie dzień po dniu - artykuł sponsorowany

Bez wysiłku możesz się regularnie wzbogacać każdego dnia i ze spokojem przyglądać się, jak rośnie nie tylko Twoje dziecko, ale i jego kapitał na przyszłość.
fot. Materiały prasowe BPH TFI

CZY ZNASZ JUŻ PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA BPH TFI?
Co można mieć za 2 zł? Gazetę, chleb... albo przyszłe zabezpieczenie finansowe dla Twojego dziecka. Nierealne? A jednak! Jeżeli szukasz rozwiązania, które kiedyś ułatwi Twojemu dziecku wejście w dorosłe życie, a Ciebie nie skaże na ponoszenie odczuwalnych wydatków, idealnym wyjściem jest właśnie PSO BPH TFI! Jedynie 2 zł dziennie* wystarczą, abyś spokojnie zgromadził sumę, która zagwarantuje Twoim pociechom lepsze perspektywy na przyszłość, bez względu na to, jaką drogę wybiorą. Czy to nie podwójnie obiecująca perspektywa?

MAŁE DZIECI MAŁY KŁOPOT, DUŻE DZIECI ŻADEN KŁOPOT!
Jeśli czujesz, że 2 zł, czyli dzienna wpłata do PSO BPH TFI, nie wpłynie znacząco na uszczuplenie Twojego portfela, powinieneś rozważyć tę ofertę i wszystkie jej zalety. To dla Ciebie szansa, aby nie odczuć praktycznie żadnego obciążenia finansowego, a jednocześnie zapewnić Twoim najbliższym spory zastrzyk kapitału na przyszłość. Już dziś zadbaj o jutro!

SAME ZALETY
Dołączenie do PSO BPH TFI jest szybkie i proste, a korzyści, jakie się z tym wiążą, to m.in.:
– niska wpłata – już od 50 zł miesięcznie,
– swoboda w dokonywaniu wpłat. Każdy może wpłacać do PSO w dowolnych odstępach czasu. Wystarczy, by roczny wkład wyniósł przynajmniej 600 zł,
– profesjonalizm i bezpieczeństwo – masz gwarancję, że Twoimi pieniędzmi zajmują się wyłącznie doświadczeni profesjonaliści,
– niskie koszty – Uczestnik Planu otrzymuje 40% zniżki w opłatach manipulacyjnych. Plan powstał z myślą o Klientach, którym odpowiada systematyczne uiszczanie nawet bardzo niewielkich kwot. Klienci tacy są dla nas bardzo ważni i to właśnie z myślą o nich obniżyliśmy opłaty manipulacyjne.

Najważniejsza jest jednak ... MAGIA PROCENTÓW
Sprawdź w poniższej tabeli, ile mógłbyś zarobić oszczędzając w PSO 60 zł miesięcznie (2 zł dziennie) przez 30 lat. Suma Twoich wpłat na rachunek byłaby równa 21 600 zł. Zgromadzony kapitał wyniósłby 183 120 zł! Mógłbyś więc zyskać nawet 161 520 zł! Zobacz również, o ile niższe bedą Twoje oszczędności, jeśli odłożysz o rok decyzję o uczestnictwie w PSO. Jeśli np. oszczędzasz 29 lat zamiast 30, wtedy Twoje oszczędności mogą być niższe nawet o ponad 20 000zł!

Lata
Miesięcznie
Suma wpłat
Zgromadzony kapitał
Rok bez PSO**
3
60 zł
2 160 zł
2 560 zł
951 zł
5
60 zł
3 600 zł
4 820 zł
1 193 zł
10
60 zł
7 200 zł
13 315 zł
2 104 zł
30
60 zł
21 600 zł
183 120 zł
20 297 zł
Przykłady z tabeli zakładają roczną stopę zwrotu na poziomie 12%, miesięczną wpłatę 60 zł oraz okres oszczędzania wynoszący 30 lat.


* Suma rocznych wpłat do Funduszy w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania BPH TFI nie może być niższa niż 600 zł. Minimalny okres dokonywania wpłat do Funduszy wynosi 3 lata. Przed podpisaniem umowy o przystąpienie do PSO BPH TFI, należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa Indywidualnego Planu Systematycznego Oszczędzania, dostępnymi na stronie www.
bphtfi.pl.
** Kwota, o jaką zmniejszą się oszczędności w wyniku odkładania decyzji o rok.


Zapraszamy do placówek Banku BPH i innych partnerów na terenie całego kraju. Warto zacząć już dzisiaj i spać spokojnie!


Autorem niniejszego materiału, który został opracowany zgodnie ze stanem na dzień 10 września 2007 r., jest BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI). Przykład 12% rocznej stopy zwrotu użyty w tabeli został określony na podstawie wyniku rocznej stopy zwrotu Funduszu BPH FIO Stabilnego Wzrostu w okresie 31.08.2006 – 31.08.2007, wynoszącego 13,95%. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia historycznych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Funduszy cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. BPH TFI S.A. proponuje zapoznać się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Funduszy, ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w Fundusze, opisanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz Tabeli Opłat dostępnych w siedzibie Towarzystwa, u Dystrybutorów oraz na stronie www.bphtfi.pl. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. Aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszy dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000002970; kapitał zakładowy: 23.456.525,00 PLN w pełni opłacony; NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243.

Więcej informacji na: www.bphtfi.pl lub pod numerem 0 801 39 98 98 (koszt jak za połączenie lokalne).

Redakcja poleca: Jak dziecko uczy się i rozwija przez zmysły? [WEBINAR 1.]
Za nami pierwszy z 6 bezpłatnych webinarów dla rodziców, organizowanych w ramach akcji „Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem” i prowadzonych przez Dorotę Zawadzką. Ekspertka opowiadała o tym, jak działają zmysły malucha, a ich prawidłowy rozwój wpływa na życie również w przyszłości.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy