Świadczenia rodzinne i opiekuńcze – sprawdź, czy przysługują ci pieniądze na dziecko

Świadczenie pielęgnacyjne jest rodzajem świadczeń rodzinnych, formą wsparcia dla osoby opiekującej się na stałe osobą niepełnosprawną. Jakie są warunki otrzymania świadczenia opiekuńczego?

Na świadczenia opiekuńcze składają się:

Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Wynosi 1000 zł (na jedno dziecko). Warunkiem uzyskania becikowego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł netto. Jeśli dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2013 r., jednorazową zapomogę przyznaje się bez kryterium dochodowego.

Zobacz też: Jakie dokumenty do becikowego 2014
Redakcja poleca: Becikowe 2018: jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]
Co to jest becikowe? W jakiej wysokości jest przyznawane świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek i jakie musisz przygotować dokumenty?

Zasiłek pielęgnacyjny

Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz  innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Jest uzależniony od kryterium dochodowego.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Zobacz też: Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Oceń artykuł

Ocena 6 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy