Obliczanie salda migracji nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Znacznie trudniejszym zadaniem jest próba zrozumienia tego, co przyczynia się do migracji ludności. W geografii wyróżnia się dwa główne czynniki: czynniki wypychające oraz przyciągające. Po zapoznaniu się z zadaniami i przykładami sald migracji spróbuj zastanowić się, co wpływa na saldo migracji w poszczególnych państwach.

Reklama

Spis treści:

  1. Co to jest saldo migracji?
  2. Jak obliczyć saldo migracji?
  3. Obliczanie salda migracji – zadania
  4. Saldo migracji – przykłady salda migracji w statystyce publicznej

Co to jest saldo migracji?

Saldo migracji to różnica między napływem ludności (imigracja), a jej odpływem (emigracja) wyrażona w określonym czasie.

  • Imigranci to liczba osób przybyłych na dany obszar.
  • Emigranci to liczba osób, która wyjechała za granicę kraju.

Jak obliczyć saldo migracji?

W geografii wyróżnia się dwa sposoby obliczania salda migracji. Pierwszy główny wzór dotyczy różnicy pomiędzy liczbą imigrantów i emigrantów. Ze względu na to, że liczba ta zazwyczaj określana jest w tysiącach, a jej możliwość interpretacji jest dość znikoma, to w geografii wyróżnia się także drugi wzór na współczynnik salda migracji. To właśnie dzięki współczynnikowi można określić stosunek migracji, co daje znacznie szersze pole do interpretacji statystki.

Saldo migracji – wzór

Saldo migracji to inaczej różnica imigrantami i emigrantami w danym okresie. Pokazuje ona relację zachodzącą pomiędzy imigracją a emigracją dla danego obszaru. Jak się oblicza saldo migracji?

Zobacz także
wzór na saldo migracji
Canva/ Joanna Lechowicz

Współczynnik salda migracji – wzór

Najczęściej w statystyce publicznej podaje się tzw. współczynnik salda migracji, znany także jako sumaryczna stopa salda migracji. Ten wskaźnik pokazuje tzw. skutek migracji przypadający na 1000 osób danego obszaru i w danym okresie. Dzięki niemu można łatwo zauważyć, czy dany obszar odnotowuje wzrost czy też ubytek ludności.

Współczynnik salda migracji wyrażany jest w promilach. Oficjalna statystyka publiczna opiera się na danych, w których liczba imigrantów oznacza liczbę cudzoziemców, którzy zdecydowali się na pobyt stały w danych kraju, a emigranci to osoby, które wymeldowały się z pobytu stałego w danym kraju.

wzór na współczynnik salda migracji
Canva/ Joanna Lechowicz

Obliczanie salda migracji – zadania

Zadanie 1: Oblicz saldo migracji dla danego obszaru, jeśli w 2015 roku przyjechało do niego 65 728 osób, a granice kraju opuściło 94 745 osób.

Rozwiązanie:

I – 65 728 osób

E – 94 745 osób

Saldo migracji = I - E

65 728 - 94 754 = -29 026 osób

Odpowiedź: Saldo migracji dla tego obszaru było ujemne i wynosiło -29 026 osób.

Zadanie 2: Jakie jest saldo migracji dla danego obszaru, który zamieszkuje 37 950 000 osób, jeśli w 2018 roku jego współczynnik salda migracji wyniósł 1,2 ‰,

Rozwiązanie:

L – 37 950 000 osób

WSM – 1,2 ‰

Wsm =( SM/ L)x 1000 /1000

Wsm/1000=SM/L / *L

(WSM/1000)*L= SM

SM= (1,2/1000)*37 950 000= 4 554

SM=4 554

Odpowiedź: SM dla tego obszaru jest dodatnie wynosi 4554 osoby.

Saldo migracji – przykłady salda migracji w statystyce publicznej

  • Jakie jest saldo migracji w Polsce?

W 2020 roku saldo migracji w Polsce wyniosło 4483 osoby. Na pobyt stały w Polsce zdecydowało się 73 573 osoby. Wśród krajów, których obywatele najchętniej zasiedlają tereny Polski, są Ukraina, Białoruś, Niemcy, Rosja oraz Gruzja.

  • Jakie jest saldo migracji w Australii?

Saldo migracji w Australii jest dodatnie. W latach 2000-2016 corocznie wynosiło od 100 do 300 tysięcy osób. Jest ona szczególnie bardzo popularnym kierunkiem emigracji w Wielkiej Brytanii.

  • Jakie jest saldo migracji w Unii Europejskiej?
Reklama

W 2020 UE odnotowała dodatnie saldo migracji na poziomie 1,5 mln osób. Największą grupę imigracji stanowili Ukraińcy (601 227 osób). Unia Europejska była także popularnym kierunkiem emigracji dla mieszkańców Maroka (123 445 osób), Indii (79 273 osób) i Brazylii (72 440 osób).

Reklama
Reklama
Reklama