Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Migracje
Adobe Stock/ dannywilde
Geografia

Jak obliczyć saldo migracji?

Matematyczne zadania z geografii wcale nie muszą być trudne. Poznaj szybki i łatwy sposób na obliczanie salda migracji, dzięki któremu bez problemu rozwiążesz każde zadanie!

Obliczanie salda migracji nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Znacznie trudniejszym zadaniem jest próba zrozumienia tego, co przyczynia się do migracji ludności. W geografii wyróżnia się dwa główne czynniki: czynniki wypychające oraz przyciągające. Po zapoznaniu się z zadaniami i przykładami sald migracji spróbuj zastanowić się, co wpływa na saldo migracji w poszczególnych państwach.

Spis treści:

  1. Co to jest saldo migracji?
  2. Jak obliczyć saldo migracji?
  3. Obliczanie salda migracji – zadania
  4. Saldo migracji – przykłady salda migracji w statystyce publicznej

Czy można jeść truskawki w ciąży? Tak, ale nie zawsze! (czy mogą wywołać uczulenie u dziecka?)

Co to jest saldo migracji?

Saldo migracji to różnica między napływem ludności (imigracja), a jej odpływem (emigracja) wyrażona w określonym czasie.

  • Imigranci to liczba osób przybyłych na dany obszar.

  • Emigranci to liczba osób, która wyjechała za granicę kraju.

Jak obliczyć saldo migracji?

W geografii wyróżnia się dwa sposoby obliczania salda migracji. Pierwszy główny wzór dotyczy różnicy pomiędzy liczbą imigrantów i emigrantów. Ze względu na to, że liczba ta zazwyczaj określana jest w tysiącach, a jej możliwość interpretacji jest dość znikoma, to w geografii wyróżnia się także drugi wzór na współczynnik salda migracji. To właśnie dzięki współczynnikowi można określić stosunek migracji, co daje znacznie szersze pole do interpretacji statystki.

Saldo migracji – wzór

Saldo migracji to inaczej różnica imigrantami i emigrantami w danym okresie. Pokazuje ona relację zachodzącą pomiędzy imigracją a emigracją dla danego obszaru. Jak się oblicza saldo migracji?

saldo migracji wzór
Canva/ Joanna Lechowicz

Współczynnik salda migracji – wzór

Najczęściej w statystyce publicznej podaje się tzw. współczynnik salda migracji, znany także jako sumaryczna stopa salda migracji. Ten wskaźnik pokazuje tzw. skutek migracji przypadający na 1000 osób danego obszaru i w danym okresie. Dzięki niemu można łatwo zauważyć, czy dany obszar odnotowuje wzrost czy też ubytek ludności.

Współczynnik salda migracji wyrażany jest w promilach. Oficjalna statystyka publiczna opiera się na danych, w których liczba imigrantów oznacza liczbę cudzoziemców, którzy zdecydowali się na pobyt stały w danych kraju, a emigranci to osoby, które wymeldowały się z pobytu stałego w danym kraju.

współczynnik salda migracji wzór
Canva/ Joanna Lechowicz

Obliczanie salda migracji – zadania

Zadanie 1: Oblicz saldo migracji dla danego obszaru, jeśli w 2015 roku przyjechało do niego 65 728 osób, a granice kraju opuściło 94 745 osób.

Rozwiązanie:

I – 65 728 osób

E – 94 745 osób

Saldo migracji = I - E

65 728 - 94 754 = -29 026 osób

Odpowiedź: Saldo migracji dla tego obszaru było ujemne i wynosiło -29 026 osób.

Zadanie 2: Jakie jest saldo migracji dla danego obszaru, który zamieszkuje 37 950 000 osób, jeśli w 2018 roku jego współczynnik salda migracji wyniósł 1,2 ‰,

Rozwiązanie:

L – 37 950 000 osób

WSM – 1,2 ‰

Wsm =( SM/ L)x 1000 /1000

Wsm/1000=SM/L / *L

(WSM/1000)*L= SM

SM= (1,2/1000)*37 950 000= 4 554

SM=4 554

Odpowiedź: SM dla tego obszaru jest dodatnie wynosi 4554 osoby.

Saldo migracji – przykłady salda migracji w statystyce publicznej

  • Jakie jest saldo migracji w Polsce?

W 2020 roku saldo migracji w Polsce wyniosło 4483 osoby. Na pobyt stały w Polsce zdecydowało się 73 573 osoby. Wśród krajów, których obywatele najchętniej zasiedlają tereny Polski, są Ukraina, Białoruś, Niemcy, Rosja oraz Gruzja.

  • Jakie jest saldo migracji w Australii?

Saldo migracji w Australii jest dodatnie. W latach 2000-2016 corocznie wynosiło od 100 do 300 tysięcy osób. Jest ona szczególnie bardzo popularnym kierunkiem emigracji w Wielkiej Brytanii.

  • Jakie jest saldo migracji w Unii Europejskiej?

W 2020 UE odnotowała dodatnie saldo migracji na poziomie 1,5 mln osób. Największą grupę imigracji stanowili Ukraińcy (601 227 osób). Unia Europejska była także popularnym kierunkiem emigracji dla mieszkańców Maroka (123 445 osób), Indii (79 273 osób) i Brazylii (72 440 osób).

bon turystyczny do kiedy
Adobe Stock
Aktualności
Bon turystyczny 2023 – do kiedy jest ważny?
Bon turystyczny na wakacje przysługuje na każde dziecko uprawnione do świadczenia 500 plus. Bon ma wartość 500 zł i jest przyznawany jednorazowo. Właśnie kolejny raz wydłużono jego ważność. Wyjaśniamy, do kiedy płacić bonem turystycznym, czy trzeba składać wniosek, żeby go pozyskać i na co można go przeznaczyć. Opisujemy obowiązujące w 2023 roku zasady korzystania z bonu turystycznego.

Bon turystyczny na wakacje to jednorazowe świadczenie o wartości 500 zł przyznawane na każde dziecko. Dzieciom z niepełnosprawnością przysługuje bon o wartości 1000 zł. Bon ma formę cyfrowego kodu. Można płacić nim wielokrotnie, aż do wyczerpania jego wartości, która została przedłużona o kolejne miesiące. Sprawdź, w jakim kształcie działa program Polski Bon Turystyczny w 2023 roku i kiedy kończy się ważność bonu. Zobacz, jak pobrać bon turystyczny, kiedy go aktywować i gdzie oraz jak nim płacić. Bon turystyczny 2023: Bon turystyczny 2023: do kiedy jest ważny? Bon turystyczny – dla kogo? Bon turystyczny 2023: aktualne przepisy Zasady programu Polski Bon Turystyczny Jak można pobrać bon turystyczny? Bon turystyczny: lista hoteli i miejsc Gdzie można płacić bonem turystycznym? Jak płacić bonem turystycznym? Bon turystyczny  2023: do kiedy jest ważny?  Zgodnie z przepisami ważność bonów miała wygasnąć z końcem września 2022 roku. Z danych ZUS wynikło jednak, że około 500 tys. bonów nie zostało jeszcze zrealizowanych. Z tego powodu 2 września 2022 podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny została złożona poprawka do ustawy dotyczącej bonu turystycznego. Ważność bonu zostanie przedłużona o kolejne 6 miesięcy, a więc do końca marca 2023 roku. Oznacza to, że bonem turystycznym będzie można płacić podczas ferii zimowych 2023, a także za usługi turystyczne realizowane w późniejszych miesiącach. Ważne! Znaczenie ma termin płatności bonem, a nie termin korzystania z usługi turystycznej! Bonem można więc zapłacić do 30 marca 2023 za usługę, która zostanie wykonana w późniejszym terminie. Oznacza to, że np. w październiku czy listopadzie 2023 także możesz pojechać z dzieckiem na urlop opłacony...

kiedy uczeń jest nieklasyfikowany
Adobe Stock
Wychowanie
Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany – co to znaczy, co dalej?
Wbrew pozorom to wcale nie frekwencja ucznia decyduje o tym, czy będzie on klasyfikowany z danego przedmiotu. Wyjaśniamy, co to znaczy, że uczeń jest nieklasyfikowany i kiedy może się to zdarzyć.

Wielu rodziców, których dzieci często opuszczają zajęcia szkolne, zastanawia się, kiedy uczeń może być nieklasyfikowany. Uzasadnieniem nieklasyfikowania ucznia jest niska frekwencja, jednak decydującym czynnikiem są oceny dziecka – a dokładnie ich liczba. Co oznacza nieklasyfikowanie? Nieklasyfikowanie na koniec roku może oznaczać brak promocji do następnej klasy. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. Uczeń może być nieklasyfikowany na semestr lub koniec roku. Kiedy uczeń może być nieklasyfikowany? Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów edukacyjnych w przypadku, gdy nauczyciel nie ma podstaw do tego, by ustalić mu roczną lub śródroczną ocenę klasyfikacyjną (czyli uczeń ma za mało ocen). Powodem tego muszą być nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, które przekraczają połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania. Minimalna liczba ocen wymagana do klasyfikowania ucznia powinna znaleźć się w statucie szkoły. Konsekwencje nieklasyfikowania nie zawsze oznaczają niedopuszczenie do kolejnej klasy. Uczeń nie powinien być nieklasyfikowany, jeżeli mimo częstej nieobecności w szkole otrzymywał oceny, na podstawie których dany nauczyciel jest w stanie ocenić jego wiedzę i wystawić mu ocenę końcową. Wynika z tego, że jeśli uczeń często opuszcza zajęcia, ale ma wystarczająco dużo ocen – można go klasyfikować, nawet jeżeli nie osiągnął frekwencji przekraczającej 50 procent .  O nieklasyfikowaniu ucznia mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z...

usprawiedliwienie
Adobe Stock
Wychowanie
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: jak je napisać? [WZÓR]
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole pisze rodzic, ewentualnie przedstawia zaświadczenie lekarskie. Nieobecność szkolna powinna być uzasadniona ważnymi powodami, a usprawiedliwienie można wysłać przez Librus lub inny używany przez szkołę dziennik elektroniczny. W niektórych przypadkach usprawiedliwienie należy dostarczyć osobiście.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole powinno być napisane w taki sposób, by znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje, m.in. powód opuszczenia lekcji. Do 18. roku życia takie usprawiedliwienie do szkoły musi wystawić rodzic lub opiekun prawny. Dziecko może również przynieść usprawiedliwienie od lekarza. Opuszczenie połowy zajęć z danego przedmiotu może grozić nieklasyfikowaniem ucznia. Poniżej wyjaśniamy, jak dobrze napisać usprawiedliwienie do szkoły, i podajemy wzór. Spis treści: Usprawiedliwienie nieobecności w szkole Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Usprawiedliwienie nieobecności: wzór Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: powody Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w LIBRUSIE? Usprawiedliwienie nieobecności na WF-ie Usprawiedliwienie nieobecności w szkole   Żeby usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole, opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą klasy i poinformować go o przyczynach tej sytuacji. Jeśli dziecko zbyt długo nie pojawia się w szkole (powyżej kilkunastu dni), rodzic może otrzymać pisemne upomnienie od dyrekcji szkoły. Jeżeli to nie przyniesie efektu, dyrekcja może skierować sprawę na drogę postępowania administracyjnego. Dzieje się tak jednak w bardzo rzadkich sytuacjach, gdy uczeń wyraźnie uchyla się od obowiązku szkolnego .   Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Jeśli nie wiesz, jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole, zapytaj o szczegóły wychowawcę dziecka albo zadzwoń do sekretariatu. Każda szkoła określa indywidualnie formę usprawiedliwienia oraz czas, w jakim trzeba je dostarczyć. Takie informacje najczęściej znajdują się też w statucie szkoły. W usprawiedliwieniu nieobecności dziecka powinny znaleźć się następujące informacje: miejscowość, data,...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz