ulga na dziecko 2016
fot. Fotolia

Ulga na dziecko: komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Początek roku to okres rozliczania się z fiskusem. Przeczytaj, komu przysługuje ulga na dziecko w 2017 roku i w jakiej wysokości.
ulga na dziecko 2016
fot. Fotolia
Ulga na dziecko 2017 odliczana jest w deklaracji PIT za 2016 rok. Kwestie dotyczące ulgi na dziecko określone są w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami tej ustawy, podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej określonej w ustawie i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, określoną kwotę na każde małoletnie dziecko, jeśli w stosunku do tego dziecka w roku podatkowym (co najmniej przez jeden dzień):
 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Do skorzystania z tej ulgi uprawniają jedynie dzieci:
 • małoletnie (zasadniczo do ukończenia 18. roku życia),
 • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.
W wymienionych przypadkach odliczenie przysługuje rodzicom, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT) bądź dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Ile można odliczyć w ramach ulgi na dziecko?

Podatnik można odliczyć od podatku kwotę:
 • 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
 • 92,67 zł na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
 • 166,67 zł za trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł, dziennie 5,56 zł),
 • 225,00 zł za czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2 700 zł, dziennie 7,5 zł na jedno dziecko).
Przy czym podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje tylko wtedy, gdy dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.
Redakcja poleca: PIT 2017: Sprawdź komu przysługuje ulga na dziecko? [WIDEO]
Czeka cię rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym i zastanawiasz się, czy przysługuje ci ulga na dziecko? Zobacz nasz film

Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulga na dziecko nie przysługuje, jeśli dziecko (poczynając od miesiąca kalendarzowego):
 • zostało na podstawie orzeczenia sądu umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • wstąpiło w związek małżeński.
Z ulgi na dziecko nie mogą również skorzystać podatnicy, którzy osiągnęli w danym roku podatkowym wyłącznie dochody (przychody) opodatkowane stawką liniową (19%), ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartę podatkową.

Przeczytaj też:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy