wwr / wczesne wspomaganie rozwoju
fot. Adobe Stock

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR): co to jest, dla kogo, od jakiego wieku?

Wczesne wspomaganie rozwoju daje dzieciom z niepełnosprawnością możliwość nadrobienia braków i osiągnięcia poziomu rozwoju zbliżonego do ich rówieśników. Sprawdź, dla kogo przeznaczone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz co należy zrobić, by dziecko mogło w nich uczestniczyć.
Joanna Biegaj
wwr / wczesne wspomaganie rozwoju
fot. Adobe Stock
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma je przygotować do podjęcia nauki w szkole i sprawić, że maluch będzie prawidłowo funkcjonował w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Im wcześniej zostanie podjęta terapia – tym łatwiej będzie wyrównać deficyty rozwojowe u dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dzieci z różnymi deficytami (wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka). Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom takiego dziecka, by zdobyli oni wiedzę i umiejętności w kwestii odpowiedniego postępowania w stosunku do swojej pociechy.

Dzieci, u których zostały wykryte nieprawidłowości rozwojowe, mogą uczęszczać na specjalne zajęcia. Celem takich zajęć jest zniwelowanie różnicy w rozwoju między dziećmi z zaburzeniami, a ich rówieśnikami rozwijającymi się w sposób prawidłowy.

Podczas terapii WWR pracuje się nad usprawnieniem u dziecka następujących obszarów:
 • poznawczego (pamięć, uwaga, koncentracja, myślenie),
 • emocjonalnego (umiejętność przeżywania, wyrażania i kontrolowania emocji, poczucie własnej wartości),
 • społecznego (funkcjonowanie w grupie, kształtowanie postaw empatii, zrozumienia i współpracy, umiejętność respektowania określonych norm),
 • fizycznego (przetwarzanie i odbieranie bodźców przez wszystkie zmysły, prawidłowe funkcjonowanie ruchowe).

Wczesne wspomaganie rozwoju – dla kogo i od jakiego wieku?

Wczesne wspomaganie rozwoju przeznaczone jest dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Takie zajęcia można jednak zakończyć wcześniej, jeżeli terapeuci prowadzący terapię stwierdzą, że założone cele zostały osiągnięte.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dedykowane są dzieciom:
 • z opóźnionym lub zaburzony rozwojem psychoruchowym,
 • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
 • autyzmem i zespółem Aspergera,
 • z zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy.

Opinia WWR 

Podstawą do objęcia dziecka specjalną opieką jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Taka opinia wydawana jest przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (również poradnie specjalistyczne). Opinie o potrzebie WWR mogą także wydawać poradnie niepubliczne, zatrudniające pracowników, którzy posiadają kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Aby dziecko mogło otrzymać taką opinię potrzebne jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność. Ważne jest, żeby lekarz określił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności, a także stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka przyczyn.

Następnie rodzic musi iść do poradni psychologiczno-pedagogicznej i zgłosić dziecko na diagnozę. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o opinię WWR. Należy do niego załączyć następujące dokumenty:
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne,
 • inne dokumenty medyczne.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zawiera:
 • podstawowe dane dziecka,
 • podstawę prawną,
 • stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia, które powinno być udzielone dziecku oraz jego rodzinie,
 • uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia.

Wczesne wspomaganie rozwoju – zajęcia

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju składa się z:
 • pedagoga,
 • psychologa,
 • logopedy
 • innych specjalistów (w zależności od potrzeb).

Wszyscy specjaliści współpracują ze sobą podczas całego okresu trwania terapii dziecka. Dzięki temu ma ono zapewnioną zintegrowaną pomoc. Terapia WWR może obejmować pracę nad wieloma obszarami jednocześnie. W procesie terapeutycznym uczestniczą także rodzice dziecka, współpracując z terapeutami, a także realizując zadania z dzieckiem w domu.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Jeżeli jednak zachodzi taka potrzeba – wymiar ten może być wyższy niż 8 godzin miesięcznie.
Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje:
 • Integrację Sensoryczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię psychologiczną
 • Terapię logopedyczną
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • Terapię ręki
 • Rehabilitację.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych:
 • przedszkolach i szkołach podstawowych (w tym specjalnych),
 • innych formach wychowania przedszkolnego,
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych,
 • ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Dziecko chodzi na palcach – czy to norma, czy zaburzenie? [WIDEO]
Przyczyn, dlaczego dziecko chodzi na palcach, może być wiele – od niegroźnych po powody chorobowe, np. porażenie mózgowe lub obciążenia genetyczne. Chodzenie na palcach u dziecka wymaga konsultacji ze specjalistą, aby w razie potrzeby wdrożyć leczenie.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy