zasiłek pielęgnacyjny
fot. AdobeStock

Zasiłek pielęgnacyjny w 2021 roku – przepisy, formalności, kwota

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom dorosłym z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Przyznaje się go jako pomoc w pokryciu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.
Agnieszka Majchrzak
zasiłek pielęgnacyjny
fot. AdobeStock
Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych należnych rodzicom dzieci niepełnosprawnych i dorosłym osobom, które w związku z niepełnosprawnością są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Niestety w związku z ogromnymi potrzebami niepełnosprawnych dzieci i dorosłych kwota zasiłku pokrywa tylko niewielki ułamek kosztów, jaki ponoszą rodziny opiekujące się tymi osobami.

Spis treści:

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 • dziecku niepełnosprawnemu;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała do ukończenia 21. roku życia),
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Także jego wysokość nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Jest wypłacany każdego miesiąca.

Zasiłek pielęgnacyjny NIE przysługuje:

 • osobie umieszczonej w placówce zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • w sytuacji, gdy osoba otrzymuje za granicą świadczenie pieniężne  przyznawane na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją tej osoby (chyba że przepisy stanowią inaczej).

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodów w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Wszystko przez to, że ustawodawca nie wymienił zasiłku pielęgnacyjnego w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który zawiera listę przychodów niewliczanych do dochodu.

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego

Obecnie zasiłek wynosi 215,84 złote – podwyżka o 31,42 złote nastąpiła 1 listopada 2019 r., do kiedy wynosił on 184,42 złote. Nowa, wyższa kwota miała obowiązywać do końca października 2020, co dawało nadzieję na to, że i w kolejnym roku nastąpi podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego. Niestety w dalszym ciągu jest on wypłacany w ustalonej w 2019 roku wysokości i nie wiadomo czy i kiedy nastąpi kolejne zwiększenie kwoty tego świadczenia.

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego przeprowadzona w 2019 roku była pierwszym podwyższeniem tego świadczenia od 12 lat. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja związana ze świadczeniem pielęgnacyjnym (przyznawanym rodzicowi, który rezygnuje z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem), które co roku jest waloryzowane i w 2021 roku wzrasta z 1830 zł miesięcznie do 1971 zł.

Jak długo można otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:
 • na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane jest na stałe;
 • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeśli zostały wydane na określony okres.

W praktyce wygląda to tak, że większość dzieci i osób niepełnosprawnych otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności na czas określony, często tylko na rok. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy niepełnosprawność ma charakter trwały i nie rokuje znaczącej poprawy stanu zdrowia. Oznacza to, że co roku trzeba występować o nowe orzeczenie o niepełnosprawności i co roku występować o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny – formalności

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, złóż wniosek w tej sprawie w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej), lub też w instytucji wypłacającej świadczenia rodzinne, np. w ośrodku pomocy społecznej. Możesz to zrobić przez cały rok. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych urzędów czy OPS, lecz możesz go otrzymać także na miejscu w ich placówkach.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka podpisują i składają jego rodzice. Wniosek o świadczenie dla dorosłej osoby niepełnosprawnej złożyć może osoba nią się opiekująca, jednak podpisać musi go sam niepełnosprawny. Wniosek należy uzupełnić o niezbędne dokumenty:
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16;
 • kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat;
 • zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt w niej osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.
   
Jeśli złożysz wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, otrzymasz prawo do zasiłku od miesiąca, w którym wnioskowałaś o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W praktyce oznacza to, że otrzymasz wyrównanie świadczenia o miesiące, które upłynęły od czasu, gdy wystąpiłaś o orzeczenie stopnia niepełnosprawności.

Sprawdź też:
Redakcja poleca: Gdy rodzi się chore dziecko...
Czasem ciąża przebiega bez niepokojących objawów, a mimo to na świat przychodzi chore dziecko. Jak dowiadują się o tym rodzice? Czy mogą liczyć na wsparcie?
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy